Najczęściej zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

Skontaktuj się

Nabory

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.09.01-IZ.00-002/24 - Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji.

Numer naboru
FELD.09.01-IZ.00-002/24

Pytanie 1

Czy minimalna wartość projektu - 1 mln odnosi się tylko do kosztów kwalifikowanych, czy chodzi jednak o wartość brutto (z kosztami niekwalifikowalnymi?

Odpowiedź 1

Minimalna wartość projektu - 1 mln zł odnosi się do wszystkich przewidzianych w projekcie kosztów. Dotyczy to zatem zarówno kosztów kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych, które zostaną zaplanowane w ramach projektu.

Pytanie 2

Czy w ramach naboru możemy nabyć używane środki trwałe (jesteśmy MŚP), jeśli tak, to proszę o wskazanie warunków takiego nabycia.

Odpowiedź 2

W ramach przedmiotowego naboru można nabyć używane środki trwałe. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (Rozdział 2 Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 2.3. Wydatki niekwalifikowalne) niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podwójne finansowanie oznacza w szczególności: rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków Unii Europejskiej.

Pytanie 3

Czy w ramach tego naboru można nabyć panele fotowoltaiczne na potrzeby produkcji nowego produktu?

Odpowiedź 3

Jeżeli instalacja OZE (np. panele fotowoltaiczne) będzie wykorzystywana na potrzeby inwestycji będącej przedmiotem projektu, to jest kosztem kwalifikowalnym. 

Pytanie 4

Czy w ramach naboru można nabyć wózki widłowe na potrzeby realizacji produkcji nowego produktu?

Odpowiedź 4

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do wydatków niekwalifikowalnych zaliczają zakup środków transportu. W związku z powyższym zakup wózka widłowego będzie wydatkiem niekwalifikowalnym. 

Pytanie 5

Jak należy interpretować kryterium punktowe nr 2 "Współpraca w obszarze B+R", zgodnie z którym Wnioskodawca może zdobyć łącznie 8 punktów, przy czym 4 punkty można uzyskać, gdy innowacja jest efektem współpracy w obszarze B+R oraz 4 pkt, jeżeli Wnioskodawca samodzielnie wykona prace B+R.

Czy suma punktów dotyczy jednej wypracowanej innowacji np. Wnioskodawca część prac B+R wykonał samodzielnie, a następnie część prac B+R została zlecona.

Czy w celu uzyskania 8 punktów należy wypracować dwie innowacje?

Odpowiedź 5

Przyznanie punktów w kryterium nie jest uzależnione od sposobu wdrożenia innowacji w projekcie, ale od sposobu prowadzenia prac B+R, w wyniku których wypracowana została innowacja wdrażana w ramach projektu. 

W przypadku wdrażania jednej innowacji prowadzenie prac B+R samodzielnie przez wnioskodawcę nie wyklucza się z prowadzeniem prac we współpracy. Innowacja może być jednocześnie wynikiem prac prowadzonych samodzielnie, jak i we współpracy, jeśli prace te prowadzone były etapowo (przykładowo badania przemysłowe były realizowane samodzielnie, a etap prac rozwojowych we współpracy).

Uzyskanie 8 pkt może dotyczyć również sytuacji, gdy wdrażane są dwie innowacje, z których jedna jest efektem samodzielnych prac B+R wnioskodawcy, a druga powstała w wyniku współpracy. Kryterium powinno być spełnione w odniesieniu do całości projektu, niekoniecznie do pojedynczej innowacji.

Pytanie 6

Projekt obejmuje: nabycie gruntu, wybudowanie hali i nabycie środków trwałych. Realizację projektu rozpoczniemy po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie i podpisaniu Umowy.  Na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi dokumentami związanymi z realizacją niniejszej inwestycji – cały proces rozpoczniemy w momencie uzyskania pozytywnej oceny wniosku. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu oświadczenia z załącznika nr 7 - OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE/ PROJEKTU. Czy w takim układzie ten załącznik nas nie dotyczy?

Odpowiedź 6

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu (Załącznik nr 7) jest załącznikiem obligatoryjnym i stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie. Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. umowę przedwstępną. Wnioskodawca musi wskazać miejsce realizacji projektu (OT) i musi legitymować się prawem do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane/projektu w okresie jego realizacji i trwałości. Wnioskodawca może zostać wezwany przez Instytucję Zarządzającą FEŁ2027 do przedłożenia dokumentów potwierdzających powyższe. 

Pytanie 7

W regulaminie naboru, jest zapis: „W ramach przedmiotowego naboru nie przewidziano możliwości rozliczenia wydatków przy użyciu kwot ryczałtowych”. Czy to oznacza, że w projekcie nie możemy przewidzieć kosztów pośrednich?

Odpowiedź 7

Zgodnie z § 12 pn. „Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektów regulaminu naboru” w ramach przedmiotowego naboru nie przewidziano możliwości rozliczenia wydatków przy użyciu kwot ryczałtowych, ale koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową stanowiącą odpowiedni procent faktycznie poniesionych całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu:

 1. 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 5 mln PLN włącznie;

 2. 6% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 5 mln PLN do 15 mln PLN włącznie;

 3. 5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 15 mln PLN do 20 mln PLN włącznie;

 4. 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 20 mln PLN do 25 mln PLN włącznie;

 5. 3% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 25 mln PLN do 30 mln PLN włącznie;

 6. 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 30 mln PLN do 100 mln PLN włącznie;

 7. 1% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 100 mln PLN.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.09.01-IZ.00-001/24 - Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji.

Numer naboru
FELD.09.01-IZ.00-001/24

Pytanie 1

Czy w sytuacji kiedy Beneficjent ponosi wydatki brutto w ramach projektu (rozumiane jako kwalifikowalne), to jego wkład de facto może być w całości pokryty przez uczestnika projektu? Hipotetycznie zakładając, że Beneficjent/Partner nie wnosi wkładu pieniężnego/niepieniężnego, a wkład finansowy wnosi uczestnik projektu. To w takiej sytuacji łączny wkład finansowy jest pokryty, ale liczony jest od uczestnika projektu?

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami § 8 pkt 5 Regulaminu wyboru projektów, minimalny udział wkładu własnego w projekcie wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu, co oznacza, że należy liczyć go wg schematu:

Wkład własny (kwota) = Wydatki kwalifikowalne (kwota) x 15 %

Wkład własny może zostać wniesiony przez Wnioskodawcę/Partnera (w formie pieniężnej lub niepieniężnej) oraz uczestników projektu (wyłącznie w formie pieniężnej). 

Należy jednak podkreślić, że - zgodnie z zapisami Ramowych zasad realizacji projektu, stanowiącymi Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów – uczestnicy projektów wnoszą wkład własny w wysokości 15 % wyłącznie w ramach otrzymanego w projekcie grantu (zarówno w przypadku Ścieżki inkubacji, jak i Ścieżki rozwoju).

Powyższe oznacza, że wkład własny uczestników wnoszony w ramach obydwu ścieżek można wliczyć do łącznej wartości wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawcę/Partnera w ramach projektu, ale wyłącznie w ramach kosztów (zadań) związanych z realizacją grantów.

Pytanie 2

Jak rozumiany jest oddział w ramach kryterium dostępu ,,Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego”?

Odpowiedź 2

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców „Oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności”.

Pytanie 3

Czy w przypadku projektu partnerskiego Partnerzy muszą wykazać się tak jak to jest w przypadku Wnioskodawcy:

- udokumentowanym, co najmniej trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności związanej z tworzeniem nowych przedsiębiorstw, rozwojem istniejących przedsiębiorstw oraz świadczeniem usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw;

- zespołem składającym się, co najmniej z pięciu osób, z których każda posiada udokumentowane, co najmniej trzyletnie praktyczne doświadczenie w świadczeniu usług doradczych;

- doświadczeniem w realizacji, co najmniej 2 projektów grantowych lub tożsamych z projektami grantowymi, realizowanych lub zrealizowanych?

Odpowiedź 3

Wskazane kryteria dostępu specyficzne, tj. Kryterium 4 – Doświadczenie wnioskodawcy, Kryterium 5 – doświadczenie kadry oraz Kryterium 6 – doświadczenie w realizacji projektów grantowych dotyczą wyłącznie Wnioskodawcy, a zatem wyłącznie Wnioskodawca musi wykazać, że Kryteria te zostały spełnione.

Pytanie 4

Czy jest wzór załącznika nr 2 Opis projektu, czy trzeba samemu go opracować?

Odpowiedź 4

Załącznik nie posiada obowiązującego wzoru. Zgodnie z instrukcją „Jeżeli w ramach formularza wniosku, z uwagi na limit znaków, nie przedstawiłeś wszystkich najistotniejszych kwestii dotyczący twojego projektu uzupełnij brakujące informacje w ramach przedmiotowego załącznika”. 

Ale w przypadku, gdy załącznik (jego treść) nie dotyczy projektu (np. gdy Wnioskodawca nie będzie przedstawiał szerszych informacji o projekcie), należy obligatoryjnie złożyć w jego miejsce oświadczenie o następującej treści: „Nazwa i numer załącznika - nie dotyczy” podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 5

Czy zarówno wnioskodawca jak i partner powinni posiadać siedzibę/oddział na terenie województwa łódzkiego?

Odpowiedź 5

Zgodnie z kryterium dostępu specyficznym nr 1 „Siedziba” obligatoryjnym jest, by zarówno wnioskodawca wiodący jak i partner projektu posiadali siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.08-IZ.00-001/24 Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

Numer naboru
FELD.08.08-IZ.00-001/24

Pytanie 1

Jaki podmiot może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem naboru, § 5

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

1) Uprawnionymi wnioskodawcami do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze są:

 • Administracja publiczna,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje wspierające biznes 

Zgodnie z obowiązującym w ramach naboru specyficznym kryterium merytorycznym nr 1 „Profil wnioskodawcy” wnioskodawcami 
w ramach naboru mogą być wyłącznie organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, do których kierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Pytanie 2

Jakie szkoły objęte są wsparciem?

Odpowiedź 2

Zgodnie z kryterium specyficznym merytorycznym nr 10 „Ukierunkowanie wsparcia”, wsparcie skierowane jest wyłącznie do szkół branżowych I stopnia lub techników (kryterium dotyczy 1,3,4 typu projektu).

Pytanie 3


Czy nabór przewiduje realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych?

Odpowiedź 3

Wsparcie w ramach naboru nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub innych form pozaszkolnych skierowanych do osób dorosłych (niebędących uczniami lub nauczycielami). Działania te powinny być realizowane w ramach podmiotowego systemu finansowania.

Pytanie 4

Jak rozumieć otoczenie społeczno – gospodarcze?

Odpowiedź 4

Zgodnie z Regulaminem naboru otoczenie społeczno - gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe to  pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, uczelnie, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani w przeprowadzonej przez beneficjenta diagnozie a także podmioty wymienione w art. 3 ust.1a Prawa oświatowego.

Pytanie 5

Ile wynosi stawka jednostkowa prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia?

Odpowiedź 5

Stawka jednostkowa dotyczy prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia i wynosi 30,62 PLN. 

Stawka jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z organizacją i prowadzeniem stażu uczniowskiego, tj. koszty:

 • świadczenia pieniężnego (wraz z należnymi pochodnymi – o ile są wymagane zgodnie z przepisami krajowymi) dla ucznia odbywającego staż uczniowski (stypendium) w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę;

 • zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych uczniowi do odbycia stażu uczniowskiego;

 • szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego;

 • badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego (o ile są wymagane);

 • wynagrodzenia opiekuna stażysty podczas odbywania stażu uczniowskiego;

 • wyżywienia podczas stażu uczniowskiego (o ile zasadne);

 • noclegów i opieki nad stażystami w bursie itp. (o ile zasadne);

 • dojazdów do/z miejsca odbywania stażu uczniowskiego;

 • zakupu dzienniczków i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu uczniowskiego.

Pytanie 6

Czy w związku z ogłoszonym naborem możliwe jest złożenie wniosku z okresem realizacji lipiec 2026?
Obecnie będziemy realizować jeden projekt  z okresem realizacji kwiecień 2024-marzec 2026. W związku z tym, że diagnoza wykazała potrzebę na kolejne lata dotyczące kursów zawodowych, zajęć dodatkowych i wyposażenia pracowni zawodowych czy możemy już teraz ubiegać się o dofinansowanie na kolejne lata?

Odpowiedź 6

Złożenie wniosku z okresem realizacji zaczynającym się od lipca 2026 r. jest całkowicie niecelowe bowiem wnioski 
z przeprowadzonej obecnie diagnozy odnoszą się do bieżących potrzeb odbiorców grupy docelowej. Przewidywane do realizacji działania przedstawione w diagnozie muszą być ściśle związane z oczekiwaniami grupy docelowej. Wnioskodawca diagnozując uczestników grupy docelowej (uczniów, nauczycieli, placówkę) powinien wziąć ich pod uwagę potrzeby. Wnioski z diagnozy w odniesieniu do uczniów w przypadku projektu planowanego do realizacji dopiero za dwa lata będą całkowicie niezasadne bowiem wnioskodawca nie posiada wiedzy np.: o tym ilu i jacy uczniowie przyjdą do szkoły, jakim popytem na rynku pracy będą cieszyły się zawody w których oferowane są kierunki kształcenia, jakimi wynikami będą kończyły się egzaminy zawodowe/matury, jakich szkoleń/kursów będą oczekiwali uczniowie. W przypadku doposażenia w sprzęt, biorąc pod uwagę szybki postęp technologiczny i wahania cen wysoko prawdopodobne jest że zaplanowany dziś zakup będzie całkowicie nieefektywny za dwa lata lub jego koszt będzie znacząco odbiegający od tego który został oszacowany w budżecie projektu. 
W związku z powyższym niezasadne jest planowanie projektu, który rozpocznie się dopiero za dwa lata na podstawie wyników bieżącej diagnozy, która opisuje obecne potrzeby placówki.

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr FELD.08.08-IZ.00-001/23, Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

Numer naboru
FELD.08.08-IZ.00-001/23

Pytanie 1:

W zakładce uzasadnienie wydatków, gdzie powinno się opisać każdą wprowadzona do budżetu pozycję limit znaków wynosi jedynie 1 500 znaków co w rzeczywistości jest bardzo małą ilością (wystarcza jedynie na wprowadzenie max 5 pozycji, które składają się ze swojej nazwy, kosztu oraz linku odsyłającego).

Czy istnieje możliwość opisania ogólnego wydatku z adnotacją, iż Beneficjent posiada szczegółowy opis danej pozycji, który może być wykazany podczas etapu negocjacji

Odpowiedź 1:

Wniosek w tym budżet projektu oceniany jest na etapie oceny merytorycznej, natomiast na etapie negocjacji korygowane/uzupełniane są braki, które zostały dostrzeżone podczas jego oceny. W związku z tym należy tak skonstruować budżet projektu, aby wszystkie wydatki w projekcie były opisane i uzasadnione pod względem niezbędności i racjonalności kosztowej.

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” stanowiącą załącznik nr 2
do Regulaminu wyboru projektów budżet projektu jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów i powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań i ich etapów. W budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne spełniające warunki określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności niezbędności wydatków do osiągnięcia celów projektu oraz racjonalności kosztowej.
W przypadku zakupu drobnych pomocy dydaktycznych nie
ma konieczności zamieszczania linków, czy parametrów poszczególnych wydatków.
W przypadku zakupu mebli, sprzętu i pojazdów konieczne jest uzasadnienie niezbędności i racjonalności kosztowej np.: poprzez wskazanie parametrów sprzętu czy rozeznania cenowego np.:
w postaci linku.
Należy tak rozplanować budżet projektu, aby była możliwość oceny kwalifikowalności wydatków, w tym ich niezbędności
i racjonalności kosztowej.

Przykład:Poz.1 Pracownia mechatroniczna-cross-financing
Poz.2 Pracownia mechatroniczna-środki trwałe
Poz.3 Pracownia mechatroniczna-pomoce dydaktyczne

Ponadto należy pamiętać, że zakupu mebli, sprzętu i pojazdów może stanowić olimitowaną kategorię wydatków Cross-financing, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • zakupy te zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu lub
 • beneficjent udowodni, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż inne opcje, np. najem lub leasing, ale jednocześnie jest odpowiedni do osiągnięcia celu projektu; przy porównywaniu kosztów finansowych związanych z różnymi opcjami, ocena powinna opierać się na przedmiotach o podobnych cechach; uzasadnienie zakupu jako najbardziej opłacalnej opcji powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu lub
 • zakupy te są konieczne dla osiągniecia celów projektu (np. doposażenie pracowni naukowych); uzasadnienie konieczności tych zakupów powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (za niezasadny należy uznać zakup sprzętu dokonanego w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, np. zakup komputerów na potrzeby szkolenia osób bezrobotnych).

W przypadku spełnienia któregokolwiek z powyższych wymogów, zakup mebli, sprzętu i pojazdów może być kwalifikowalny poza cross-financingiem. W treści wniosku należy wskazać odpowiednie uzasadnienie.

Pytanie 2:

Jak należy rozumieć edukację włączającą?

Odpowiedź 2:

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Edukacja ta stawia za cel wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, czyli społeczeństwa, w którym osoby niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. To systemowe, wielowymiarowe
i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia. Edukacja włączająca polega na tym, że dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczy się w klasie, w szkole ogólnodostępnej razem ze swoimi rówieśnikami. Jednocześnie warunki organizacyjno-techniczne oraz wsparcie merytoryczne jest dostosowane do potrzeb psychofizycznych dziecka, potrzeb jego rodziców, a także potrzeb innych dzieci i ich rodziców.

Pytanie 3:

Jak należy rozliczyć staż uczniowski?

Odpowiedź 3:

Działania w zakresie realizacji staży uczniowskich są realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i warunkami, określonymi w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Staże są obowiązkowo rozliczane z wykorzystaniem stawki jednostkowej opisanej w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, a także monitorowane za pomocą wskaźnika dotyczącego staży uczniowskich zdefiniowanego w LWK 2021 dla EFS+ „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich”, którego wartość docelowa jest określana we wniosku o dofinansowanie. Stawka jednostkowa dotyczy prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia i wynosi 25,61 PLN.

Pytanie 4:

Jak należy rozumieć cross-financing?

Odpowiedź 4:

Cross-financing w projektach EFS+ dotyczy wyłącznie:

 1. zakupu gruntu i nieruchomości, o ile zostały spełnione wymogi wytycznych kwalifikowalności dotyczące zakupu nieruchomości,
 2. zakupu infrastruktury rozumianej jako budowa nowej infrastruktury oraz wykonywanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią nieruchomości i które zostają trwale przyłączone do nieruchomości, w szczególności adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem nieruchomości lub pomieszczeń do nowej funkcji (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, renowacja budynku lub pomieszczeń, prace adaptacyjne w budynku lub pomieszczeniach) Koszt nabycia innych niż własność praw do nieruchomości (np. dzierżawa, najem) może być kwalifikowalny w ramach EFS+ poza cross-financingiem;
 3. zakupu mebli, sprzętu i pojazdów, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • zakupy te zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu lub
  • beneficjent udowodni, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż inne opcje, np. najem lub leasing, ale jednocześnie jest odpowiedni do osiągnięcia celu projektu; przy porównywaniu kosztów finansowych związanych z różnymi opcjami, ocena powinna opierać się na przedmiotach o podobnych cechach; uzasadnienie zakupu jako najbardziej opłacalnej opcji powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu lub
  • zakupy te są konieczne dla osiągniecia celów projektu (np. doposażenie pracowni naukowych); uzasadnienie konieczności tych zakupów powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (za niezasadny należy uznać zakup sprzętu dokonanego w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, np. zakup komputerów na potrzeby szkolenia osób bezrobotnych).
  • W przypadku spełnienia któregokolwiek z powyższych wymogów, zakup mebli, sprzętu i pojazdów może być kwalifikowalny poza cross-financingiem.

Pytanie 5:

Czy przedsiębiorca, może stworzyć wniosek i być liderem projektu, w którym partnerem będzie powiat?

Odpowiedź 5:

 1. Zgodnie z regulaminem konkursu dla ww. naboru oraz zgodnie z obowiązującym specyficznym kryterium merytorycznym nr 1 „Profil wnioskodawcy” wnioskodawcami w ramach naboru mogą być wyłącznie organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, do których kierowane jest wsparcie w ramach projektu.
 2. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem albo instytucję zarządzającą regionalnym programem, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie
  o partnerstwie.

Podsumowując, jeśli przedsiębiorstwo jest podmiotem, który nie jest organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującym kształcenie zawodowe, to na etapie oceny projektu zostanie on odrzucony za niespełnienie ww. kryterium. Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.

Pytanie 6:

Jak skalkulować wkład własny w projekcie w postaci wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w szkoleniu. Czy są jakieś wytyczne na podstawie, których można wyliczyć godziny nauczyciela na szkoleniu do wkładu własnego?

Odpowiedź 6:

Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania.
Można zatem uznać, iż wynagrodzenie nauczycieli za okres,
w którym będą korzystać ze wsparcia projektowego (np. szkoleń) jest wkładem własnym w ramach projektu. Określając wkład własny w powyższy sposób, należy mieć na względzie zapisy Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Wysokość wkładu powinna odnosić się wyłącznie do okresu, w którym uczestnik projektu uczestniczy we wsparciu, z zastrzeżeniem, iż za ten okres przysługuje mu dodatek lub wynagrodzenie. Ponadto przy wyliczeniach wkładu własnego
w postaci wynagrodzenia nauczycieli Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę obowiązujące rozporządzenie tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2023 poz. 352).

Pytanie 7:

Czy uczeń w projekcie musi odbyć 160h stażu, czy może mniej? Ile może wynosić minimalna liczba godzin stażu dla ucznia w projekcie?

Odpowiedź 7:

Działania w zakresie realizacji staży uczniowskich są realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i warunkami, określonymi w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Nie określono minimalnej liczby godzin stażu dla ucznia.

Pytanie 8:

Czy w projekcie należy ująć wszystkie obowiązujące wskaźniki w regulaminie nawet takie które w projekcie nie wystąpią? np. wskaźnik produktu Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta (osoby). Czy ten wskaźnik należy zastosować w projekcie, w tym zaznaczyć „0” i opisać jak będzie mierzony, jeżeli się pojawi w projekcie w czasie realizacji, czy w ogóle go nie ujmować we wniosku?

Odpowiedź 8:

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr FELD.08.08-IZ.00-001/23 Kształcenie zawodowe „W celu zapewnienia pełnej i rzetelnej informacji na temat efektów wsparcia, wnioskodawca ma obowiązek zastosowania w projekcie wszystkich wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu adekwatnych do zakresu i celu realizowanego projektu oraz monitorowania ich w trakcie realizacji projektu”.
Oznacza to, że wnioskodawca zgodnie z zakresem i celem projektu sam określa które wskaźniki zobowiązuje się zrealizować i to je wskazuje we wniosku o dofinansowanie.
Ponadto zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 należy wybrać z listy wszystkie Inne wspólne wskaźniki produktu uzupełniając pola: Sposób wyliczenia wskaźnika (osobowy/szacowany), podział na płeć (jeżeli w polu Sposób wyliczenia wskaźnika wybrano osobowy), wartość docelową w podziale na płeć uczestników i pole Sposób pomiaru wskaźnika.

Pytanie 9:

Czy zakup wyposażenia TIK dla pracowni kształcenia zawodowego lub pracowni informatycznej oznacza automatycznie cyfryzację szkoły i konieczność wykonania samooceny z wykorzystaniem narzędzia SELFIE?

Odpowiedź 9:

Tak, co do zasady tego typu zakup wiąże się z cyfryzacją szkoły, niemniej jednak aby stwierdzić to z całą pewnością konieczna jest analiza całości projektu.

Pytanie 10:

Czy w ramach kursów dla uczniów typu CISCO, z programowania np. Java Script, z obsługi zaawansowanych programów np. LINUX - wspierające kompetencje cyfrowe konieczne jest wykorzystanie standardu ramy DIG COMP.

Odpowiedź 10:

Tak, ponieważ jest to rozwój kompetencji cyfrowych.

Pytanie 11:

W której części wniosku należy zamieścić Wnioski z Indywidualnej diagnozy? Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę znaków czy może to być np. w opisie zadań?

Odpowiedź 11:

Rekomendujemy zamieszczanie wniosków z diagnozy w polu Grupy Docelowe. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w w/w polu należy opisać min. kto zostanie objęty wsparciem w ramach projektu oraz wskazać – w oparciu o ogólnodostępne dane oraz ewentualnie własne dane – istotne cechy uczestników (osób lub podmiotów). Kryterium „Zgodność z diagnozą” jest ściśle związane z grupą docelową i dlatego IZ FEŁ 2027 rekomenduje zamieścić wnioski z diagnozy w tej części wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 12:

Czy można zastosować w ramach projektu stawki wynajmu pomieszczeń/sal dydaktycznych (jako wkład własny rzeczowy) które zostały ustalone/zaktualizowane przez organ prowadzący w czerwcu 2023 r.?

Odpowiedź 12:

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu:

 1. wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o gospodarce nieruchomościami” – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność (termin ważności sporządzonego dokumentu określa ww. ustawa); jeżeli wkładem niepieniężnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko pomieszczenia), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (np. w oparciu o cennik danej instytucji).

Pytanie 13:

W przypadku doposażenia pracowni zawodowych dla szkół technicznych istnieje konieczność zakupu wielu drobnych elementów montażowych np. elektrycznych czy materiałów i narzędzi zużywalnych mechatronicznych itd., których zestawienie ilościowe (w posiadaniu szkoły) wraz cenami i linkami do cen zajmuje kilka stron A4. Ze względu na ograniczenie liczby znaków do 1500 pod jedną pozycją wydatków w budżecie nie jest możliwe zamieszczenie szczegółowego zestawienia takich (nawet przy podziale na mniejsze zestawy po 1500 znaków) wydatków. Czy w takiej sytuacji możliwy jest ogólny opis wydatku wraz ze zbiorczą kwotą i adnotację, że szczegółowe zestawienie znajduje się u beneficjenta i zostanie udostępnione na życzenie IZ?

Odpowiedź 13:

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów budżet projektu jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów i powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań i ich etapów. W budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne spełniające warunki określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności niezbędności wydatków do osiągnięcia celów projektu oraz racjonalności kosztowej.

W przypadku zakupu drobnych pomocy dydaktycznych nie ma konieczności zamieszczania linków, czy parametrów poszczególnych wydatków.
W przypadku zakupu mebli, sprzętu i pojazdów konieczne jest uzasadnienie niezbędności i racjonalności kosztowej np.: poprzez wskazanie parametrów sprzętu czy rozeznania cenowego np.:
w postaci linku.
Należy tak rozplanować budżet projektu, aby była możliwość oceny kwalifikowalności wydatków, w tym ich niezbędności i racjonalności kosztowej.

Ponadto należy pamiętać, że zakupu mebli, sprzętu i pojazdów stanowić może stanowić olimitowaną kategorię wydatków Cross-financing, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • zakupy te zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu lub
 • beneficjent udowodni, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż inne opcje, np. najem lub leasing, ale jednocześnie jest odpowiedni do osiągnięcia celu projektu; przy porównywaniu kosztów finansowych związanych z różnymi opcjami, ocena powinna opierać się na przedmiotach o podobnych cechach; uzasadnienie zakupu jako najbardziej opłacalnej opcji powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu lub
 • zakupy te są konieczne dla osiągniecia celów projektu (np. doposażenie pracowni naukowych); uzasadnienie konieczności tych zakupów powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (za niezasadny należy uznać zakup sprzętu dokonanego w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, np. zakup komputerów na potrzeby szkolenia osób bezrobotnych).

W przypadku spełnienia któregokolwiek z powyższych wymogów, zakup mebli, sprzętu i pojazdów może być kwalifikowalny poza cross-financingiem. W treści wniosku należy wskazać odpowiednie uzasadnienie.

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr FELD.09.02-IZ.00-002/23, Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (kształcenie zawodowe - projekty społeczne)

Numer naboru
FELD.09.02-IZ.00-002/23

Czy w ramach naboru wsparciem mogą być objęci rodzice lub opiekunowie uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego?

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu wsparciem mogą być objęci rodzice lub opiekunowie, a działania muszą być skierowane do grup docelowych z Obszaru Transformacji określonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji. Obszar Sprawiedliwej Transformacji został określony także w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Jest to obszar 35 gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski.

Jak należy rozumieć edukację włączającą?

Edukacja włączająca to systemowe podejście do procesu kształcenia, które zapewnia edukację wysokiej jakości dla każdego ucznia niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu. Edukacja włączająca polega na tym, że dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczy się w klasie, w szkole ogólnodostępnej razem ze swoimi rówieśnikami. Jednocześnie warunki organizacyjno-techniczne oraz wsparcie merytoryczne jest dostosowane do potrzeb psychofizycznych dziecka, potrzeb jego rodziców, a także potrzeb innych dzieci i ich rodziców.

Jak należy rozliczyć staż uczniowski?

Staże muszą być obowiązkowo rozliczane z wykorzystaniem stawki jednostkowej wskazanej w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Stawka jednostkowa dotyczy prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia i wynosi 25,61 PLN.

Czy w ramach budżetu można ująć szkolenia BHP, badania lekarskie itp. dla stażów uczniowskich?

Wszystkie niezbędne koszty związane z organizacją i prowadzeniem stażu uczniowskiego obejmuje stawka jednostkowa. Są to koszty:

 • świadczenia pieniężnego (wraz z należnymi pochodnymi – o ile są wymagane zgodnie z przepisami krajowymi) dla ucznia odbywającego staż uczniowski (stypendium) w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę;
 • zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych uczniowi do odbycia stażu uczniowskiego;
 • szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego;
 • badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego (o ile są wymagane);
 • wynagrodzenia opiekuna stażysty podczas odbywania stażu uczniowskiego;
 • wyżywienia podczas stażu uczniowskiego (o ile zasadne);
 • noclegów i opieki nad stażystami w bursie itp.(o ile zasadne);
 • dojazdów do/z miejsca odbywania stażu uczniowskiego;
 • zakupu dzienniczków i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu uczniowskiego.

Nie ma więc możliwości umieszczania w budżecie osobnych pozycji odnoszących się do szkolenia BHP czy badań lekarskich, są one bowiem elementem stawki jednostkowej.

Jakie kryteria premiujące są uwzględniane podczas naboru?

Wszystkie kryteria obowiązujące w ramach wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Przewidziano jedno kryterium premiujące, za spełnienie którego można otrzymać dodatkowe 10 pkt. Kryterium premiuje wnioskodawców posiadających siedzibę, filię lub oddział na terenie obszaru transformacji określonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.Jest to obszar 35 gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski.

Czy w ramach projektu staże są obowiązkowe?

Staże uczniowskie są obowiązkowe, jeżeli wsparcie kierowane będzie do uczniów i słuchaczy szkół branżowych I stopnia lub techników (z wyłączeniem młodocianych pracowników). Zgodnie ze specyficznym kryterium merytorycznym „Minimalna liczba stażystów” - minimum 70% uczniów i słuchaczy szkół branżowych I stopnia lub techników (z wyłączeniem młodocianych pracowników) objętych wsparciem w ramach projektu, musi wziąć udział w stażach uczniowskich.

Czy uczeń w projekcie musi odbyć 160h stażu, czy może mniej? Ile może wynosić minimalna liczba godzin stażu dla ucznia w projekcie?

Działania w zakresie realizacji staży uczniowskich są realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz warunkami, określonymi w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Nie określono minimalnej liczby godzin stażu uczniowskiego. Należy jednak pamiętać, że racjonalność założeń projektu będzie przedmiotem oceny merytorycznej.

Czy w projekcie należy wskazać wszystkie obowiązujące wskaźniki wymienione w regulaminie konkursu, także takie które w projekcie nie wystąpią? Np. wskaźnik produktu „Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta (osoby)”. Czy należy ten wskaźnik „wstawić” w projekcie, z wartością „0” i opisać jak zostanie zmierzony, czy można pominąć go we wniosku?

Wszystkie obowiązujące w ramach naboru wskaźniki oraz ich definicje znajdują się w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wszystkich wskaźników wykazanych w części 1 i 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu – bez względu na wartość docelową tych wskaźników, również w sytuacji, kiedy wartość ta będzie wynosić „0”. Są to wskaźniki wspólne wykazywane we wszystkich celach szczegółowych bez względu na zakres tematyczny projektu. Natomiast wskaźniki wskazane w części 2, 4 i 5 Załącznika nr 4 należy wskazać w sytuacji, gdy dotyczą one danego projektu.Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie ze specyficznym kryterium merytorycznym „Wskaźnik obligatoryjny”- realizacja wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” jest obligatoryjna dla każdego projektu.

Czy jest podana minimalna wartość projektu?

Tak, zgodnie ze specyficznym kryterium merytorycznym – „Wartość projektu”, planowana minimalna wartość projektu to 1 000 000,00 PLN.

Czy można zastosować w ramach projektu stawki wynajmu pomieszczeń/sal dydaktycznych (jako wkład własny rzeczowy) które zostały ustalone/zaktualizowane przez organ prowadzący w czerwcu 2023 r.?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu wartość nieruchomości musi zostać potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.poz.1899,z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o gospodarce nieruchomościami” – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność (termin ważności sporządzonego dokumentu określa ww. ustawa). Jeżeli wkładem niepieniężnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko pomieszczenia), to operat szacunkowy nie jest wymagany, a w takim przypadku wartość wkładu wycenia się, jako koszt amortyzacji lub wynajmu (np. w oparciu o cennik danej instytucji). Konkretny czas na zatwierdzenie lub aktualizację przez organ prowadzący stawek obowiązujących w danym podmiocie nie jest określony. Stawki powinny być aktualne na dzień składania wniosku odofinansowanie projektu.

Czy w ramach naboru wsparciem mogą być objęci rodzice lub opiekunowie uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego?

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu wsparciem mogą być objęci rodzice lub opiekunowie, a działania muszą być skierowane do grup docelowych z Obszaru Transformacji określonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji. Obszar Sprawiedliwej Transformacji został określony także w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Jest to obszar 35 gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski.

Jak należy rozumieć edukację włączającą?

Edukacja włączająca to systemowe podejście do procesu kształcenia, które zapewnia edukację wysokiej jakości dla każdego ucznia niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu. Edukacja włączająca polega na tym, że dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczy się w klasie, w szkole ogólnodostępnej razem ze swoimi rówieśnikami. Jednocześnie warunki organizacyjno-techniczne oraz wsparcie merytoryczne jest dostosowane do potrzeb psychofizycznych dziecka, potrzeb jego rodziców, a także potrzeb innych dzieci i ich rodziców.

Jak należy rozliczyć staż uczniowski?

Staże muszą być obowiązkowo rozliczane z wykorzystaniem stawki jednostkowej wskazanej w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Stawka jednostkowa dotyczy prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia i wynosi 25,61 PLN.

Czy w ramach budżetu można ująć szkolenia BHP, badania lekarskie itp. dla stażów uczniowskich?

Wszystkie niezbędne koszty związane z organizacją i prowadzeniem stażu uczniowskiego obejmuje stawka jednostkowa. Są to koszty:

 • świadczenia pieniężnego (wraz z należnymi pochodnymi – o ile są wymagane zgodnie z przepisami krajowymi) dla ucznia odbywającego staż uczniowski (stypendium) w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę;
 • zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych uczniowi do odbycia stażu uczniowskiego;
 • szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego;
 • badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego (o ile są wymagane);
 • wynagrodzenia opiekuna stażysty podczas odbywania stażu uczniowskiego;
 • wyżywienia podczas stażu uczniowskiego (o ile zasadne);
 • noclegów i opieki nad stażystami w bursie itp.(o ile zasadne);
 • dojazdów do/z miejsca odbywania stażu uczniowskiego;
 • zakupu dzienniczków i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu uczniowskiego.

Nie ma więc możliwości umieszczania w budżecie osobnych pozycji odnoszących się do szkolenia BHP czy badań lekarskich, są one bowiem elementem stawki jednostkowej.

Jakie kryteria premiujące są uwzględniane podczas naboru?

Wszystkie kryteria obowiązujące w ramach wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Przewidziano jedno kryterium premiujące, za spełnienie którego można otrzymać dodatkowe 10 pkt. Kryterium premiuje wnioskodawców posiadających siedzibę, filię lub oddział na terenie obszaru transformacji określonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.Jest to obszar 35 gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski.

Czy w ramach projektu staże są obowiązkowe?

Staże uczniowskie są obowiązkowe, jeżeli wsparcie kierowane będzie do uczniów i słuchaczy szkół branżowych I stopnia lub techników (z wyłączeniem młodocianych pracowników). Zgodnie ze specyficznym kryterium merytorycznym „Minimalna liczba stażystów” - minimum 70% uczniów i słuchaczy szkół branżowych I stopnia lub techników (z wyłączeniem młodocianych pracowników) objętych wsparciem w ramach projektu, musi wziąć udział w stażach uczniowskich.

Czy uczeń w projekcie musi odbyć 160h stażu, czy może mniej? Ile może wynosić minimalna liczba godzin stażu dla ucznia w projekcie?

Działania w zakresie realizacji staży uczniowskich są realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz warunkami, określonymi w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Nie określono minimalnej liczby godzin stażu uczniowskiego. Należy jednak pamiętać, że racjonalność założeń projektu będzie przedmiotem oceny merytorycznej.

Czy w projekcie należy wskazać wszystkie obowiązujące wskaźniki wymienione w regulaminie konkursu, także takie które w projekcie nie wystąpią? Np. wskaźnik produktu „Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta (osoby)”. Czy należy ten wskaźnik „wstawić” w projekcie, z wartością „0” i opisać jak zostanie zmierzony, czy można pominąć go we wniosku?

Wszystkie obowiązujące w ramach naboru wskaźniki oraz ich definicje znajdują się w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wszystkich wskaźników wykazanych w części 1 i 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu – bez względu na wartość docelową tych wskaźników, również w sytuacji, kiedy wartość ta będzie wynosić „0”. Są to wskaźniki wspólne wykazywane we wszystkich celach szczegółowych bez względu na zakres tematyczny projektu. Natomiast wskaźniki wskazane w części 2, 4 i 5 Załącznika nr 4 należy wskazać w sytuacji, gdy dotyczą one danego projektu.Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie ze specyficznym kryterium merytorycznym „Wskaźnik obligatoryjny”- realizacja wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” jest obligatoryjna dla każdego projektu.

Czy jest podana minimalna wartość projektu?

Tak, zgodnie ze specyficznym kryterium merytorycznym – „Wartość projektu”, planowana minimalna wartość projektu to 1 000 000,00 PLN.

Czy można zastosować w ramach projektu stawki wynajmu pomieszczeń/sal dydaktycznych (jako wkład własny rzeczowy) które zostały ustalone/zaktualizowane przez organ prowadzący w czerwcu 2023 r.?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu wartość nieruchomości musi zostać potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.poz.1899,z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o gospodarce nieruchomościami” – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność (termin ważności sporządzonego dokumentu określa ww. ustawa). Jeżeli wkładem niepieniężnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko pomieszczenia), to operat szacunkowy nie jest wymagany, a w takim przypadku wartość wkładu wycenia się, jako koszt amortyzacji lub wynajmu (np. w oparciu o cennik danej instytucji). Konkretny czas na zatwierdzenie lub aktualizację przez organ prowadzący stawek obowiązujących w danym podmiocie nie jest określony. Stawki powinny być aktualne na dzień składania wniosku odofinansowanie projektu.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.02-IZ.00-001/23, Usługi rozwojowe dla pracowników

Numer naboru
FELD.08.02-IZ.00-001/23

Czy jest możliwość zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie poręczenia cywilnego?

Po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku i rekomendacji projektu do dofinansowania Instytucja Zarządzająca będzie ustalać z Wnioskodawcą formę zabezpieczenia realizacji projektu.

Czy dla usług Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz w zakresie zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym można zastosować jako narzędzie preferencji wyższy poziom dofinansowania dla przedsiębiorców, niż wskazany w specyficznym kryterium merytorycznym nr 8, np.+ 5 pkt % + 10 pkt % - odpowiednio dla danej wielkości firm? Czy preferencją ma być odrębny nabór?

W ramach preferencji Instytucja Zarządzająca rekomenduje utworzenie np. odrębnego/dedykowanego naboru. Przyjęto również stanowisko, aby nie zmieniać poziomu dofinansowania dla przedsiębiorców.

W odniesieniu do przyjętych szacowanych wartości wskaźników:

 • Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową (osoby) - 13 050,00;
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby) - 7 250,00.

Jaka jest podstawa takiego założenia?

Wartości wymienionych wskaźników dotyczą założeń całego konkursu. Są to wartości liczone w oparciu o alokację naboru. Beneficjent realizuje proporcjonalnie mniejsze wartości wskaźników.

Jaki czas trwania projektów jest rekomendowany przez Instytucję Zarządzającą?

Zgodnie z kryterium merytorycznym dostępu nr 5 „Okres realizacji projektów” zakładany okres realizacji projektu wynosi co najmniej 36 miesięcy. Instytucja Zarządzająca nie określiła innych rekomendacji dotyczących czasu trwania projektu.

Zbieranie danych dla wspólnych wskaźników produktu mierzonych we wszystkich celach szczegółowych nie może odbywać się przy zastosowaniu wiarygodnych szacunków, ale na podstawie dokumentacji. Czy poziom tych wskaźników może być 0?

Tak, może być zero.

Czy modyfikacja wzoru umowy o dofinansowanie sprowadza się do możliwości uzupełnienia wykropkowanych miejsc w umowie/miejsc, gdzie modyfikacje przewidują przypisy, czy też możliwe są szersze zmiany na skutek negocjacji treści umowy?

Wzór umowy jest załącznikiem do Regulaminu naboru i zawiera jednakowe zapisy dla wszystkich wnioskodawców biorących udział w naborze. Modyfikacja wzoru umowy o dofinansowanie sprowadza się głównie do uzupełnienia wykropkowanych miejsc, czy dokonania odpowiednich wykreśleń.

Czy wsparcie dla grupy docelowej (przedsiębiorstw) będzie udzielane tylko w formie pomocy de minimis?

Tak.

 • Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027
 • Pomoc de minimis może być udzielana przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Beneficjenta.
 • Pomoc publiczna może być udzielana przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą”.

Czy wkład własny pracodawców objętych wsparciem może stanowić wkład własny Wnioskodawcy (Operatora Usług Rozwojowych)?

Tak. należy zwrócić uwagę, iż wielkość wkładu jest uzależniona od wysokości preferencji określonych w kryterium nr 8 „Poziom dofinansowania dla pracodawców”.

Czy można założyć limity kwotowe, oprócz wskazanego w Kryteriach poziomu dofinansowania dla pracodawców w zależności od wielkości/ typu uczestnika-pracodawcy?

Tak. Beneficjent może założyć określone limity kwotowe, które będą pomocne przy monitorowaniu osiągania określonych wartości wskaźników dotyczących np. liczby firm z danej kategorii. W opisie we wniosku o dofinansowanie beneficjent powinien wskazać, że zamierza stosować limity wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia do projektu. Natomiast wartość limitów powinna zostać doprecyzowana na etapie Regulaminu przyznawania wsparcia, który to Regulamin jest konsultowany i zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Instytucja Zarządzająca dopuszcza podpisywanie umów pomiędzy Operatorem, a Podmiotem Świadczącym Usługę Rozwojową. Jest to rekomendacja czy obowiązek?

Rekomendacja.

W instrukcji wypełniania wniosku mamy informacje dotyczącą wypełnienia pola „grupa docelowa” i „obszar realizacji projektu”, natomiast co wpisujemy w części pn. „zakres interwencji”?

Jeśli chodzi o zakres interwencji, to z listy rozwijanej wybieramy: Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

 • Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.08-IZ.00-001/23 kształcenie zawodowe

Do jakiej kategorii kosztów zaliczyć szkolenie/kurs dla uczniów?

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w/w koszt należy zakwalifikować jako koszt wsparcia uczestników.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr. FELD.02.13-IZ.00-001/23 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Numer naboru
FELD.02.13-IZ.00-001/23

Pytanie 1

Czy w projekcie realizowanym przez Spółdzielnie Mieszkaniową w zakresie 1a PSZOK rozumiemy śmietniki do zbierania odpadów z mieszkań ?

Odpowiedź 1

Zgodnie z regulaminem przedmiotowego naboru spółdzielnie mieszkaniowe są uprawnione do aplikowania o środki na inwestycje dotyczące budowy, przebudowy, zakupu czy modernizacji infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów (typ 1a), np. pojemników na odpady zbierane selektywnie zarówno naziemne jak i podziemne. Wskazany w pytaniu zakres dotyczący wspólnych dla mieszkańców pojemników na odpady zbierane selektywnie na terenie spółdzielni mieszkaniowej wpisuje się w przedmiotowy typ projektu.

Pytanie 2

Czy kryterium dotyczące kosztów PSZOK do 2mln. Czy przy realizacji przez Spółdzielnie Mieszkaniową są to koszty jednego PSZOK? Czy całej inwestycji ?

Odpowiedź 2

Zgodnie z treścią kryterium ocenie podlega czy inwestycja w zakresie PSZOK nie przekracza 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych lub PSZOK planuje obsługiwać do 20 000 mieszkańców włącznie. Limity dotyczą 1 PSZOK a nie całego projektu. Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy należy do zadań własnych gminy. Spółdzielnie mieszkaniowe, które będą realizować projekt polegający na zakupie / instalacji pojemników na odpady zbierane selektywnie od mieszkańców spółdzielni nie będą wpisywać się w ustawową definicję PSZOK. W związku z czym, projekty te nie muszą spełnić przytoczonego wymogu. Należy jednak pamiętać, iż w kryterium Limity kwotowe został wskazany warunek, iż projekt w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nie przekracza 12 mln zł kosztów kwalifikowalnych.

Pytanie 3

Czy kryterium dostępność PSZOK dotyczy osiedlowych PSZOK? Jeśli tak to czy należy uznać, że są dostępne 24 godz. ?

Odpowiedź 3

W zapisie definicji kryterium „dostępność dla mieszkańców” jest wskazany zapis, że ocenie podlega planowana dostępność PSZOK lub innych miejsc selektywnego zbierania odpadów (realizowanych w ramach projektu) dla mieszkańców. W kontekście projektu dla mieszkańców osiedla należy uznać, że inwestycja jest dostępna 24 godz., chyba że Wnioskodawca planuje ograniczyć czasowo dostępność do wnioskowanego o dofinansowanie miejsca selektywnego zbierania odpadów.

Pytanie 4

Czy można prosić o rozwinięcie zakresu koszty pośrednie?

Odpowiedź 4

Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027, koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową stanowiącą odpowiedni procent faktycznie poniesionych całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pytanie 5

Zgodnie z definicją Recykling oznacza ponowne użycie, powrót do obiegu. Według definicji recykling to powtórne wykorzystywanie odpadów prowadzące do wytworzenia nowego produktu, którego celem jest zmniejszenie nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz zmniejszenie ilości śmieci." Czy zatem w ramach typu 1 przedsiębiorca można zrobić instalacje do recyklingu własnych odpadów ? gdzie własny odpad będzie przerabiał na inny produkt ?

Odpowiedź 5

Zgodnie z regulaminem wyboru projektów przedsiębiorcy w ramach pierwszego typu projektu mogą sfinansować instalację do recyklingu odpadów.
Należy jednak pamiętać o konieczności zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska, w tym z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, gdzie recykling został zdefiniowany jako odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do prac ziemnych.

Pytanie 6

Czy w ramach tego konkursu kwalifikowane będą koszty pośrednie?

Odpowiedź 6

Tak. W ramach przedmiotowego naboru koszty pośrednie mogą być wydatkami kwalifikowalnymi – limity stawki ryczałtowej i definicja znajduje się w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027.

Pytanie 7

Czy można sfinansować biospalarnię odpadów lub biogazownie?

Odpowiedź 7

To zależy jakiego pochodzenia typu będą to odpady – jeśli nie będą to odpady weterynaryjne to inwestycja dotycząca biospalania odpadów lub biogazownie mogą zostać sfinansowane w ramach naboru. Należy mieć również na względzie, iż spalarnie bioodpadów, biogazownie oraz bioodpady przetwarzane w tych instalacjach muszą spełniać wymogi prawa polskiego, w szczególności muszą być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Pytanie 8

Czy nadzór inwestorski, promocja i koszty personelu zaliczamy tutaj do kosztów pośrednich?

Odpowiedź 8

Koszty personelu oraz koszty promocji projektu stanowić będą koszty pośrednie projektu, natomiast koszty nadzoru inwestorskiego będą stanowić koszt bezpośredni.

Pytanie 9

W ramach typu 1 przewidziano typ "instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów" - czy to doczyszczanie związane jest bezpośrednio z myciem czy też mając na uwadze zmieszane odpady - doczyszczaniem będzie także sortowanie ?

Odpowiedź 9

Doczyszczaniem może być sortowanie odpadów, ale należy mieć na uwadze. że typ projektu wskazuje na doczyszczenie selektywnie zebranych odpadów, a więc odpady podlegające doczyszczaniu muszą zostać zebrane w sposób selektywny.

Pytanie 10

Jeśli wnioskodawca będzie realizował projekt do 5mln euro i będzie mógł odzyskać podatek VAT. czy w takim wypadku pomimo tego VAT może być uznany za kwalifikowany ?

Odpowiedź 10

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za kwalifikowalne w przypadku, gdy:

 • w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT), z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną;
 • w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT) i objęty pomocą publiczną może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego,
 • w projekcie, którego łączny koszt wynosi, co najmniej 5 mln EUR (włączając VAT), może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Należy jednak pamiętać, iż Wnioskodawca, który zaliczy podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych, zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”. Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części. W ramach pierwszej części Wnioskodawca/Partner oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie projektu nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast w części drugiej Wnioskodawca/Partner zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Pytanie 11

Gmina chce wybudować PSZOK, który będzie obsługiwał ok. 5000 mieszkańców. Czy wartość takiej inwestycji może przekraczać 2 mln zł? Dot. specyficznego kryterium dostępu - Limity kwotowe.

Odpowiedź 11

Zgodnie z treścią kryterium ocenie podlega czy inwestycja w zakresie PSZOK nie przekracza 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych lub PSZOK planuje obsługiwać do 20 000 mieszkańców włącznie. Limity dotyczą 1 PSZOK-u. W sytuacji gdy PSZOK będzie obsługiwał do 5 tys. mieszkańców wówczas inwestycja dot. PSZOK może przekraczać 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych.

Pytanie 12

Czy na etapie wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi przedłożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. A jeżeli tak, to czy zobowiązany jest do przedłożenia także innej dokumentacji środowiskowej - jeżeli tak, to jakiej ?

Odpowiedź 12

Jeżeli dana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas Wnioskodawca musi w ramach załączników do wniosku o dofinansowanie przedłożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Wnioskodawca w określonych przypadkach ma obowiązek załączenia wskazanej decyzji lub szerszej dokumentacji środowiskowej w przypadku przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary Natura 2000.

Pytanie 13

W formularzu wniosku, w sekcji B. Dane o wnioskodawcy, jest punkt "Możliwość odzyskania VAT". Czy, w przypadku Gminy, która chce wybudować PSZOK, punkt ten dotyczy tej konkretnej inwestycji, czy ogólnie funkcjonowania Gminy również w innych dziedzinach?

Odpowiedź 13

Punkt w sekcji B „Możliwości odzyskania VAT” dotyczy ogólnie funkcjonowania Wnioskodawcy. Zgodnie z zapisami § 12 pkt 18 Regulaminu „Wnioskodawca, który zaliczy podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych, zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”. Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części. W ramach pierwszej części Wnioskodawca/Partner oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie projektu nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast w części drugiej Wnioskodawca/Partner zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.”
Oznacza to, iż w przypadku gdy Wnioskodawca zaliczy podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych bez względu na wartość projektu, zobowiązany jest do złożenia w/w oświadczenia.
Ponadto wskazane pole jest obligatoryjne do uzupełnienia przez Wnioskodawcę.

Pytanie 14

Czy przedsiębiorca może wnioskować o budowę stacji demontażu pojazdu?

Odpowiedź 14

Co do zasady taka inwestycja nie jest wykluczona, natomiast kwalifikowalność poszczególnych kosztów będzie opierała się na zasadności poniesienia danego wydatku oraz wpisywania się w dany typ projektu.

Pytanie 15

Jeżeli sortowanie nie mieści się w pojęciu doczyszczanie, to czy sortowanie jest możliwe w ramach typu 1 ?

Odpowiedź 15

W ramach 1 typu projektów możliwa jest realizacja inwestycji w zakresie selektywnego zbierania odpadów (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów. Wobec powyższego projekt polegający na sortowaniu oraz doczyszczaniu odpadów może być w całości zrealizowany w ramach typu 1.

Pytanie 16

W nawiązaniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenie jedynie decyzji - a co z dokumentami z prowadzonego postępowania w zakresie decyzji środowiskowej, które były wymagane w perspektywie 2014-2020?

Odpowiedź 16

W ramach przedmiotowego naboru w określnych przypadkach (zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027) wymagana jest tylko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem.

Pytanie 17

Czy PSZOK definiujemy inaczej niż ustawa?

Odpowiedź 17

Szczegółowe zapisy w zakresie PSZOK znalazły się w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pytanie 18:

Czy Wnioskodawca może wnieść większy wkład własny w ramach projektu?

Odpowiedź 18:

Zgodnie z regulaminem naboru nr. FELD.02.13-IZ.00-001/23 minimalny udział wkładu Wnioskodawcy wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu i 100% wydatków niekwalifikowalnych projektu. W związku z powyższym, Wnioskodawca może zaplanować wniesienie wyższego wkładu własnego w projekcie.

Pytanie 19:

Pytanie dot. kryterium dostępu merytoryczne specyficzne nr 1, tj. Limity kwotowe – czy Wnioskodawca musi spełnić oba wymienione w pierwszym punkcie elementy? Tj. inwestycja w zakresie PSZOK nie przekracza 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych lub PSZOK planuje obsługiwać do 20 000 mieszkańców włącznie (limity dot. 1 PSZOK-u)?

Odpowiedź 19:

W ramach kryterium Limity kwotowe ocenie podlegać będzie czy:

 • inwestycja w zakresie PSZOK nie przekracza 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych lub PSZOK planuje obsługiwać do 20 000 mieszkańców włącznie (limity dotyczą 1 PSZOK-u),
 • projekt w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nie przekracza 12 mln zł kosztów kwalifikowalnych,
 • projekt w zakresie recyklingu odpadów nie przekracza 8 mln zł kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku gdy Wnioskodawca realizuje inwestycję w zakresie PSZOK jest zobligowany do spełnienia jednego z wymienionych w pierwszym punkcie warunków, tj. inwestycja w zakresie PSZOK nie przekracza 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych lub PSZOK planuje obsługiwać do 20 000 mieszkańców włącznie. Nie jest konieczne spełnienie obu warunków.

Pytanie 20:

Czy na etapie składania wniosku wystarczające będzie, że Wnioskodawca jedynie wskazuje, że zapewni środki finansowe zabezpieczające wkład własny projektu + środki finansowe na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z OŚWIADCZENIEM O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZOWANIA PROJEKTU). I nie jest konieczne udokumentowanie zabezpieczenia ww. środków finansowych na dzień składania wniosku (np. uchwała budżetowa/WPF, promesa kredytowa itp.) tylko np. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Odpowiedź 20:

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca składa oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu (załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie). Nie jest wymagane zatem przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków w ww. zakresie na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 21:

Czy jest jakiś katalog kwalifikowalności kosztów w konkursie Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym?

Odpowiedź 21:

Dokumentem określającym koszty kwalifikowalne w ramach ww. naboru jest dokument pn. „Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”, z dnia 30 czerwca 2023 r., strona: 40-46.

Pytanie 22:

W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu dot. budowy lub modernizacji PSZOK (konkursy dot. gospodarki odpadami lub gospodarki o obiegu zamkniętym) czy możliwa jest realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie PFU?

Odpowiedź 22:

Tak. W przedmiotowym naborze istnieje możliwość realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj. Należy pamiętać, iż Program funkcjonalno-użytkowy powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.02.08-IZ.00-001/23 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom

Numer naboru
FELD.02.08-IZ.00-001/23

Jakiego rodzaju zielone zamówienia publiczne, może zastosować OSP, biorąc pod uwagę planowany zakup samochodu pożarniczego?

Przykładowym rozwiązaniem w zakresie stosowania zielonych zamówień może być:

 • zakup produktów o niskim zużyciu energii lub wody albo zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w zakupionych produktach, co ograniczy koszty ich unieszkodliwienia.
 • nabycie pojazdu lub urządzeń na nim zamontowanych, charakteryzujących się niskimi kosztami eksploatacji.
 • wymagania dotyczące poziomu emisji dwutlenku węgla;
 • wymagania dotyczące poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza;
 • wymagania dotyczące poziomu zużycia paliwa przez pojazd;
 • wymagania dotyczące poziomu emisji hałasu przez pojazd i opony
 • wskazanie posiadania przez opony najwyższej klasy efektywności paliwowej.

Należy podkreślić, iż każda branża odznacza się specyficznymi rozwiązaniami technicznymi, co, do których ocenę ich właściwości ekologicznych i możliwości wykorzystania rozwiązań ekologicznych przy zakupie konkretnych sprzętów określić powinien zamawiający.

Jednocześnie w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych pomocne mogą być publikacje:

Jaki przykład współpracy międzynarodowej może zastosować OSP, biorąc pod uwagę planowany zakup samochodu pożarniczego?

Przykładem może być sytuacja, w której planuje się wykorzystać dobre praktyki wypracowane w ramach projektów międzynarodowych (np. międzynarodowych akcji ratowniczych) lub planuje się wymianę wiedzy, konsultacje z partnerami z innych krajów dotyczące zakupu sprzętu, jego funkcjonalności i wykorzystania lub realizację projektu we współpracy z partnerami z innych krajów, lub projekt jest komplementarny z projektem międzynarodowym

Czy dla zakupu pożarniczego należy wybrać cel klimatyczny 059?

Tak – Zgodnie z treścią zapisów zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu FEŁ 2021-2027 dla Działania FELD.02.08. Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom cel klimatyczny 059 (inaczej Zakres interwencji) odnosi się do działań w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: pożary (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe).

Czy zadanie rozliczane ryczałtowo "Koszt przygotowania projektu" można wskazać w źródłach finansowania, jako koszt rozliczany z wkładu własnego? Jaki zakres dat należy wskazać w generatorze wniosku w przypadku zadania „Koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie”?

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2029 r. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

Wskazujemy faktyczną datę rozpoczęcia działań związanych z przygotowaniem projektu, na przykład datę podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie danej usługi/zadania.
Koszt ten można również ująć jako wkład własny.

Czy do zadania ryczałtowego „Koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie: należy przyporządkować jeden ze wskaźników obowiązujących w naborze, czy założyć wskaźnik własny?

Nie wskazujemy wskaźników własnych, jedynie te wskazane w regulaminie naboru, które są adekwatne do zakresu projektu.

W przypadku projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych wydatek w postaci przygotowania projektu należy umieścić w zadaniu związanym z zakupem wozu strażackiego bądź innym związanym z realizacją projektu.

Do zadania rozliczanego kwotą ryczałtową należy przyporządkować odpowiedni wskaźnik, natomiast, jako dokument rozliczający niniejszy wskaźnik będzie zarówno dokument potwierdzający np. zakupu wozu strażackiego oraz dokument potwierdzający wykonanie przygotowania projektu.

Należy zaznaczyć, że oba dokumenty muszą zostać złożone obligatoryjnie, aby możliwe było rozliczenie kwoty ryczałtowej dla danego zadania.

Jak określić/oszacować wartość wskaźnika "Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami" przy planowanym zakupie samochodu strażackiego? Czy to może być np. powierzchnia całej gminy w ha? Czy może trzeba w jakiś sposób obliczyć tą powierzchnię?

Dla typu projektu 5 wskaźnik ten należy wyliczyć w oparciu o powierzchnię terenu działania danej jednostki OSP, skorygowaną o (przemnożoną przez) współczynnik zalesienia (na podstawie danych GUS) dla tej powierzchni.

Czy jeżeli Gmina kupuje samochód dla OSP z terenu jej działania, czy ta jednostka musi być w systemie KSRG?

Dana OSP musi być wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie lub zadeklarować, że w wyniku realizacji projektu spełni kryteria i będzie dążyć do wpisania do wspomnianego systemu.

Załącznik 3b Wariant I Tabela Informacje podstawowe pkt. II – w jakich cenach stałych czy bieżących oraz czy w cenach netto czy brutto powinna zostać wypełniona tabela w tym wariancie?

Tabela musi zostać wypełniona w kwotach stałych, jeśli wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT wypełnia tabelę kwotami netto.

Czy w ramach typu projektu nr 5 - zakup pojazdu można we wniosku zawrzeć jedynie wskaźniki produktu bez wskaźników rezultatu?

Tak, jeżeli żaden ze wskaźników rezultatu nie będzie adekwatny. Na przykład dla typu projektu nr 5 może to mieć miejsce w sytuacji, gdy jednostka OSP działa na terenie nadleśnictwa nie zaliczonego do I kategorii zagrożenia pożarowego – w takim przypadku wskaźnik Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami będzie nieadekwatny.

Czy koszt ubezpieczenia pojazdu zakupionego w ramach projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach kosztów bezpośrednich? Jeśli tak, to czy wykazać go, jako oddzielne zadanie?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 2021-2027 oraz Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ubezpieczenie pojazdu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach kosztów bezpośrednich.

Wszystkie informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków, kosztów bezpośrednich i pośrednich znajduje się w katalogu we wskazanych powyżej dokumentach.

Jak poprawnie w systemie WOD uwzględnić koszty pośrednie? Np. jeśli koszt bezpośredni zakupu będzie wynosić 1 mln, to bierzemy z tej kwoty 7 % czyli 70 tys. złotych w efekcie, czego łączna wartość projektu będzie wynosić 1 mln 70 tys. Złotych. Czy to poprawna konstrukcja

Tak – jest to poprawna konstrukcja.

Czy należy dodawać obligatoryjnie wskaźniki własne oprócz określonych w generatorze?

Wnioskodawca nie dodaje wskaźników własnych.

Czy źródła finansowania wkładu własnego będzie można zmienić np. w trakcie realizacji projektu z prywatnego na np. publiczne?

Taka zmiana będzie możliwa na etapie realizacji projektu, będzie to rozpatrywane indywidualnie w każdym przypadku.

Czy można podpisać załączniki podpisem zaufanym?

Załączniki należy podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Czy w przypadku realizacji typu projektu 5 - zakup pojazdu do usuwania skutków katastrof niebędącego wozem gaśniczym można wybrać wskaźnik „Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami”?

Przedmiotowy wskaźnik dotyczy pożarów niekontrolowanych (ang. Wildfire) czyli każdego niekontrolowanego pożaru roślinności, który wymaga podjęcia decyzji lub rozpoczęcia działań gaśniczych.
W tym przypadku wskaźnik będzie adekwatny wyłącznie w sytuacji, gdy zakupiony pojazd do usuwania skutków katastrof będzie mógł być wykorzystywany w tego typu akcjach.

Czy trzeba składać załącznik nr, 7 jeśli projekt dotyczy zakupu samochodu pożarniczego?

Tak, ten załącznik jest obligatoryjny.

Czy partner musi wnieść wkład finansowy do projektu?

Partner nie musi wnosić do projektu wkładu własnego. Zawarte partnerstwo powinno spełniać warunki określone w art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Kryterium Zasięg oddziaływania - czy to kryterium będzie oceniane w oparciu o dane z pola opisowego czy z pola we wniosku, gdzie zaznaczany jest obszar realizacji projektu?

Kryterium będzie oceniane z pola opisowego.

Realizacja wskaźnika - "Czy projekt zakłada wartości wskaźnika produktu: Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami (cel końcowy na 2029 rok wynosi 96 680 ha) - jak interpretować to kryterium dla OSP?

Wskaźnik Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami oznacza powierzchnię objętą środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami, rozwiniętymi lub znacznie zmodernizowanymi w ramach projektów objętych wsparciem. Znaczna modernizacja odnosi się na przykład do nowych funkcji ochrony lub realizacji istniejących środków ochrony na większą skalę.
Pożar niekontrolowany (ang. Wildfire) to każdy niekontrolowany pożar roślinności, który wymaga podjęcia decyzji lub rozpoczęcia działań gaśniczych. Nie dotyczy więc każdej akcji pożarniczej, w której bierze udział jednostka OSP. Jeśli jednostka bierze udział w tego typu akcjach gaśniczych, w ramach projektu należy założyć osiągnięcie pewnej, oszacowanej wartości wskaźnika.

W odniesieniu do kryterium „Realizacja wskaźnika”, aby możliwa była ocena projektu pod kątem wypełnienia tego kryterium, konieczne jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie wskaźnika „Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami”. Jeśli wskaźnik ten nie jest adekwatny w przypadku danego projektu, we wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić ten wskaźnik z wartością docelową „0”. Wówczas projekt otrzyma 2 punkty zgodnie z zapisem w kryterium „projekt realizuje wskaźnik w wysokości mniejszej niż 5% wartości założonej jako cel końcowy w 2029 roku”.

Gmina chce doposażyć trzy jednostki OSP w samochody strażackie. Jak należy określić ilość wyjazdów? Czy liczymy, jako średnią z tych trzech jednostek czy podajemy ilość wyjazdów z całej Gminy?

Należy podać średnią ze wszystkich jednostek.

Działania promocyjne - w którym miejscu należy ująć np. umieszczenie tabliczki promocyjnej – czy wnioskodawca sam wykona tabliczkę i ją umieści?

Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 działania promocyjne wchodzą w zakres kosztów pośrednich.

W przypadku, gdy działania promocyjne będą realizowane bezkosztowo (nie zostaną wykazane w budżecie) należy opisać je w formularzu wniosku np. w opisie projektu.

W instrukcji wypełniania wniosku Sekcja Wskaźniki projektu (C) "Do wyboru są dwie wartości wskaźnika: produktu lub rezultatu". "Lub" należy rozumieć, że albo wybieramy wskaźnik produktu albo rezultatu?

Wnioskodawca musi wskazać zarówno adekwatne wskaźniki produktu jak i rezultatu.

Czy dla projektów realizowanych w ramach tego naboru zamówienia tzw. małe, poniżej 50 tys. zł. realizuje się poza Bazą Konkurencyjności, czyli wg regulaminu udzielania zamówień np. gminy?

Tak – Według Regulaminu udzielania zamówień danej JST.

Jak w przypadku zakupu samochodu dla OSP interpretować kryterium – zastosowanie rozwiązań ekologicznych?

Kryterium Zastosowanie rozwiązań ekologicznych dotyczy projektów w ramach typu 3 Inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo.

W Załączniku nr 4 do Regulaminu w ramach kryterium wnioskodawca określa czy w projekcie planuje się zastosowanie rozwiązań ekologicznych w zakresie:

 • adaptacji do zmian klimatu, np. zachowanie istniejącej zieleni (w szczególności drzew) lub
 • ochrony przyrody np. zachowanie ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, populacji gatunków lub OZE np. używanie energii ze źródeł odnawialnych.

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr FELD.09.02-IZ.00-003/23, Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji

Numer naboru
FELD.09.02-IZ.00-003/23

Czy w ramach działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji dla firmy, która chce otworzyć swój oddział na terenie województwa łódzkiego, a której siedziba znajduje się poza nim, możliwe jest składanie wniosku w konkursie FELD.09.02-IZ.00-003/23?

Zgodnie ze specyficznym kryterium merytorycznym nr 1 „Siedziba wnioskodawcy i partnera (o ile dotyczy)” wnioskodawcą i partnerem (o ile dotyczy) w ramach naboru mogą być wyłącznie podmioty posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Biuro projektu będzie prowadzone natomiast na terenie obszaru sprawiedliwej transformacji przez cały okres realizacji projektu, co oznacza również, że:

 • będzie oferowało możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
 • uczestnicy projektu będą mieli możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Jaka jest minimalna wartość projektu?

Zgodnie ze Specyficznym Kryterium Merytorycznym minimalna wartość projektu wynosi 15 000 000 PLN

W jakim terminie i w jakiej formie powinien zostać złożony wniosek o dofinansowanie projektów?

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 15.09.2023r. do godziny 23:59. Zgodnie z Regulaminem konkursu za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 w ramach właściwego naboru dedykowanego Działaniu FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji, nr FELD.09.02-IZ.00-003/23. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem aplikacji WOD2021, w odpowiedzi na nabór inny niż nr FELD.09.02-IZ.00-003/23, nie podlegają ocenie i nie zostaną uwzględnione w Rejestrze złożonych wniosków o dofinansowanie.

Jakie typy projektu są wspierane w ramach prowadzonego naboru?

W ramach projektu wspierane są usługi rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się, w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Czy wkład własny projektu mogą stanowić wpłaty dokonywane przez Uczestników Projekt za opłatę usługi rozwojowej (Zgodnie z regułami podmiotowego systemu finansowania (PSF) poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) nie może przekroczyć co do zasady 93% kosztów ww. usługi.)?

Wpłaty Uczestników Projektu związane z uczestnictwem w usłudze rozwojowej stanowią wkład własny w projekcie.

W związku z brakiem możliwości rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem czy dalej są stosowane pułapy procentowe dla kosztów pośrednich i czy będą one rozliczane po kosztach rzeczywistych??

Zgodnie z Regulaminem konkursu koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

 • 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,
 • 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,
 • 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,
 • 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich przekraczającej 4 550 tys. PLN.

Czy jednego uczestnika obowiązuje jeden limit w ramach maksymalnego poziomu wsparcia?

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 11 000 PLN (wraz z wkładem własnym) i obowiązuje w ramach jednego projektu. Oznacza to, że jeśli w ramach naboru będzie realizowanych kilka projektów to Uczestnik może korzystać z usług kilku Operatorów i u każdego dostępny będzie maksymalny limit poziomu wsparcia.

Co oznaczają usługi związane z łagodzeniem skutków transformacji?

Usługi rozwojowe związane z łagodzeniem skutków transformacji to wszystkie usługi ukierunkowane na rozwój umiejętności, kompetencji lub nabycia kwalifikacji, umożliwiających przekwalifikowanie się i rozwój zawodowy osób zagrożonych pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy, wynikającym
z ograniczenia miejsc pracy w sektorach górniczym, energetycznym i okołogórniczych na obszarze transformacji.

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można finansować powstanie elektronicznego systemu bonowego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 „system ten będzie wydatkiem bezpośrednim w takim zakresie w jakim odnosić się będzie do wytwarzania, obsługi i rozliczania bonów rozwojowych. System ten należy bezwzględnie oddzielić od systemu zarządzania projektem, który to system należy zakwalifikować do kosztów pośrednich projektu. Opis powinien być szczegółowy zarówno pod kątem technicznym, jak i merytorycznym z uwzględnieniem wszelkich funkcjonalności zaplanowanych w ramach systemu”. Oznacza to, iż koszty przygotowania i obsługi elektronicznego systemu do obsługi bonów będą wydatkiem kwalifikowalnym w ramach kosztów bezpośrednich.

Czy platforma internetowa może być finansowana w ramach kosztów bezpośrednich?

Doradztwo zawodowe – Bilans Kompetencji - zarówno indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, jak i platforma internetowa do realizacji Bilansu Kompetencji (samodzielne zrealizowanie procesu doradztwa) – stanowią koszty bezpośrednie w projekcie.

Czy operator poza umową z uczestnikiem ma zawierać osobno dwustronne umowy z Dostawcami?

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia z wdrażania projektów Podmiotowego Systemu Finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w których ciężar niewywiązywania się Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową (teraz Dostawcy Usług) z obowiązków rozliczeniowych ponosił odbiorca usługi, Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 rekomenduje podpisywanie umów przez Operatora z Dostawcą Usług przed rozpoczęciem udziału uczestnika w usłudze rozwojowej. Podpisanie takiej umowy ma na celu określenie warunków realizacji i sposobu rozliczania usług przez Dostawców Usług, jednocześnie może stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń względem Dostawcy Usług np. w zakresie wystawienia korekty faktur
czy udzielania wyjaśnień.

W dokumencie „Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Usługi rozwojowe dla osób dorosłych” w ustępie V wskazano formalności, które powinny zostać spełnione przez Dostawcę Usług w tym zakresie. Obowiązki Dostawcy Usług dotyczą
m.in. zobowiązania do przedkładania dokumentów rozliczających usługi rozwojowe, z których skorzystali uczestnicy projektu.
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dopuszcza możliwość zawierania umów trójstronnych pomiędzy Uczestnikiem projektu, Operatorem i Dostawcą Usług.

Dlaczego umowa wsparcia jest zawierana dopiero po przejściu procesu doradztwa?

Czy umowa wsparcia może zostać zawarta po złożeniu formularza zgłoszeniowego i uwzględniać 2 formy wsparcia:

 1. Doradztwo (1 forma wsparcia);
 2. Udział w usługach rozwojowych (2 forma wsparcia)?

W dokumencie „Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Usługi rozwojowe dla osób dorosłych” „każdy uczestnik projektu, który zrealizował proces doradczy (Bilans Kompetencji) i otrzymał informację zwrotną, ma prawo do skorzystania z usług rozwojowych i ich dofinansowania pod warunkiem dostępności środków finansowych w projekcie, a także wniesienia wkładu własnego w wysokości określonej w umowie wsparcia”. Spotkanie z doradcą zawodowym lub samodzielna realizacja Bilansu Kompetencji na platformie internetowej jest to pierwszy etap uczestnictwa w projekcie. Oznacza to, iż na tym etapie udział uczestnika w projekcie może się zakończyć, dlatego też w przypadku kontynuacji uczestnictwa w projekcie zawierana jest umowa wsparcia z Operatorem (lub Operatorem i Dostawcą Usług). Dodatkowo Bilans Kompetencji stanowi m.in. podstawę do ustalenia kategorii usług rozwojowych i przygotowania umowy wsparcia.
Założeniem Instytucji Zarządzającej jest, aby umowa uczestnictwa nie stanowiła jednocześnie umowy o udział w usługach rozwojowych (umowy wsparcia) z uwagi na fakt, iż na tak wczesnym etapie doradztwa zawodowego (przystąpienia do projektu) trudno określić, z jakich usług skorzysta uczestnik – a co za tym idzie – na jaką kwotę zrealizowane będą usługi (tj. jak będzie wartość bonów rozwojowych, wymaganego wkładu własnego od uczestnika).
W przypadku zawierania umów wsparcia przed spotkaniem z doradcą zawodowym lub skorzystaniem z platformy internetowej do samodzielnej realizacji Bilansu Kompetencji, istnieje ryzyko podpisywania ich na maksymalną wartość usługi rozwojowej i zbierania przez Operatora wkładu własnego od uczestników w maksymalnej wysokości, co nie ma uzasadnienia.
W związku z powyższym umowy wsparcia należy podpisywać po zrealizowaniu przez uczestnika projektu procesu doradczego i otrzymaniu informacji zwrotnej.
W zakresie przebiegu uczestnictwa należy każdorazowo mieć na uwadze zapisy „Standardu realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych”.

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można finansować:

 1. Doradcę zawodowego
 2. Koszty rekrutacji
 3. Koszty monitoringu usług
 4. Koszty systemu bonowego
 5. Koszty platformy internetowej do badania bilansu kompetencji?

Doradca zawodowy (1), koszty monitoringu usługi (3), koszty systemu bonowego (4), koszty platformy internetowej – Bilans Kompetencji (5) stanowią koszty bezpośrednie projektu. Koszty rekrutacji (2) stanowią koszty pośrednie w projekcie.
W powyższym zakresie, zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, w ramach kosztów bezpośrednich można sfinansować koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) konsultantów tj. osób prowadzących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi uczestnikami, jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych, wypełnieniu umowy czy instrukcji poszukiwania usług w Bazie Usług Rozwojowych. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób rekrutujących uczestników są kosztami pośrednimi.

Należy mieć na uwadze, iż zakres zadań koordynatora projektu (koszty pośrednie) nie mogą pokrywać się z zakresem zadań konsultanta realizowanymi w ramach kosztów bezpośrednich (jak wskazano wyżej).

Na podstawie jakiego/jakich rozporządzeń jest zastosowana pomoc w tym programie? Jaki procent to pomoc de minimis?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, ze względu na charakter wsparcia nie przewiduje się wystąpienia pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach w ramach przedmiotowego konkursu.

Czy w celu zapewnienia koncentracji wsparcia należy zastosować narzędzia preferencji wynikające z kryteriów wyboru dla danego konkursu?

W zakresie narzędzi preferencji dla usług wsparcia, o których mowa w pkt 4 a, b, c zawartym w „Standardzie realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – usługi rozwojowe dla osób dorosłych” należy odnieść się do zapisów specyficznych kryteriów merytorycznych (kryterium nr 7, 8, 11). Preferencje w odniesieniu do usług związanych z łagodzeniem skutków transformacji nie wynikają z kryteriów wyboru dla przedmiotowego konkursu i odnoszą się do całości wsparcia i działań zaplanowanych w projektach Podmiotowego Systemu Finansowania.
 

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.06-IZ.00-001/23 z Działania FELD.08.06 Edukacja przedszkolna programu regionalnego

Numer naboru
FELD.08.06-IZ.00-001/23

Czy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który funkcjonuje przy Przedszkolu może być również objęty działaniami projektu? Są tu dzieci z opiniami, a nie z orzeczeniami.

W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele oraz dzieci z konkretnej placówki przedszkolnej.
Dzieci, które uczęszczają do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ale nie są grupą docelową projektu oraz nie uczęszczają do przedszkola realizującego projekt nie będą mogły zostać objęte wsparciem W ramach działania FELD.08.06 Edukacja przedszkolna programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 placówki specjalne nie są przewidziane do objęcia wsparciem.

Czy kursy lub szkolenia mogą być online? (nie ma zapisu w regulaminie, który wyklucza taką formę).

Kursy oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach konkursu mogą być co do zasady realizowane zarówno w formule stacjonarnej jak i online. Jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Nauczyciel podejmie studia podyplomowe z psychologii, które trwają 3 lata (krótszych nie ma). Projekt jest roczny. Czy można z projektu opłacić całe studia, czy tylko rok?

Z uwagi na okres realizacji projektu wynoszący rok, nie będzie można wnioskować o dofinansowanie 3 letnich studiów podyplomowych dla nauczyciela. Dofinansowanie tylko roku wspomnianych studiów podyplomowych nie jest również możliwe w ramach konkursu.

Do warsztatów dla dzieci zamówiono firmę zewnętrzną, bo placówka nie ma swoich zasobów. Jaką stawkę można zapłacić szkoleniowcom?

W przypadku placówek publicznych obowiązujące przepisy przewidują powierzanie prowadzenia tych zajęć nauczycielom zatrudnionym już w danej placówce na podstawie ustawy — Karta Nauczyciela lub zatrudnianie do prowadzenia tych zajęć innych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy.

Zaangażowanie wykonawców zewnętrznych do realizacji usług edukacyjnych w postaci zajęć EFS w przedszkolu ma charakter uzupełniający do powierzania tych zadań nauczycielom. Takie zaangażowanie będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy charakter zajęć EFS zaplanowanych w ramach projektu nie wymaga ich prowadzenia przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Stosunek cywilnoprawny jest możliwy wyłącznie w sytuacji realizacji specjalistycznych (np.: programowanie, robotyka) zajęć wykraczających poza standardową ofertę przedszkola i jednocześnie wykonawca został wyłoniony zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zasadą konkurencyjności i Prawem zamówień publicznych. Jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w trakcie projektu obowiązuje regulamin zamówień publicznych?

Regulamin zamówień publicznych obowiązuje organy prowadzące będące Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz publiczne placówki przedszkolne. W przypadku przedszkola prywatnego należy kierować się wewnętrznym regulaminem składania zamówień.

Czy opiekunowie dzieci muszą być objęci wsparciem w projekcie?

Opiekunowie dzieci nie muszą być objęci wsparciem w projekcie.

Czy dobrze rozumiem, iż specjalne potrzeby edukacyjno – rozwojowe mogą wynikać ze wszystkich przesłanek wymienionych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, a nie tylko z niepełnosprawności, choroby czy dla uczniów zdolnych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (numer naboru: FELD.08.06-IZ.00-001/23):specjalne potrzeby edukacyjne to potrzeby wskazane w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować;
Specjalne potrzeby edukacyjne mogą wynikać z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W Instrukcji wypełniania wniosku mowa jest o odstąpieniu od standardu minimum wynikającego z:
 

 • profilu działalności wnioskodawcy ze względu na ograniczenia statutowe (np. teren zakładu karnego),
 • zamkniętej rekrutacji. Czy jeśli Wnioskodawca planuje realizować wyłącznie typ projektu nr 2 i objąć wsparciem dzieci uczęszczające do prowadzonej placówki (realizować zajęcia dodatkowe) oraz nauczycieli/specjalistów zatrudnionych w OWP (szkolenia dla kadry) to odstąpienie od standardu minimum dotyczy Wnioskodawcę i powinien przeprowadzić rekrutację zamkniętą?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027:
Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z:

 1. profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe,
 2. zamkniętej rekrutacji.

Zamknięta rekrutacja oznacza, że projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.
W przypadku projektów, które należą do wyjątków, beneficjentom zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, mimo że nie jest to przedmiotem oceny.

Czy w przypadku gdy Wnioskodawca z uwagi na specyfikę projektu i przeprowadzenie zamkniętej rekrutacji oprócz zawarcia informacji w polu ‘Opis projektu’, że projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację i uzasadnieniu tego założenia, wymieniając z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie w ramach projektu powinien jeszcze uwzględnić jakieś dodatkowe informacje we Wniosku?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet 8: W polu Opis projektu wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informację, że ten projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację i uzasadnić to założenie, wymieniając z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie w ramach projektu.
Jeśli nawet projekt należy do wyjątku, i tak należy zaplanować działania zapewniające przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn pomimo, że nie będą one oceniane za pomocą standardu minimum, ale znacznie poprawią odbiór projektu.

Jak ma wyglądać opis rekrutacji zamkniętej? Czy powinien zawierać elementy przedstawione w Instrukcji wypełniania wniosku jak dla rekrutacji „otwartej”? Czy należy dodać jakieś informacje dotyczące odstąpienia od standardu minimum i prowadzenia rekrutacji zamkniętej?

Wnioskodawca powinien opisać sposób przeprowadzenia zamkniętej rekrutacji adekwatnie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Opis rekrutacji powinien być szczegółowy i musi zawierać:

 • planowane działania informacyjno-promocyjne;
 • założenia procedury rekrutacyjnej;
 • techniki i metody rekrutacji;
 • katalog dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji.

Opis rekrutacji powinien bezpośrednio odnosić się do dzieci i nauczycieli objętych projektem i danej placówki.

Czy w ramach projektu można wnieść wkład własny w postaci udostępniania sal, w których odbywać się będą zaplanowane w ramach projektu zajęcia, jeśli budynek, w którym mieszczą się te sale, był modernizowany (termomodernizacja, adaptacja wejścia, itp.) w ramach funduszy unijnych w latach poprzednich?

Wkład własny w formie udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć (np. koszt energii, wody) w ramach realizowanego projektu w budynku w którym wcześniej dokonano prac remontowych z innego funduszu w opinii Instytucji Organizującej Nabór nie narusza wymogu z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Podrozdział 3.3. („Wkład niepieniężny pkt 1 lit f „wkład niepieniężny nie był uprzednio współfinansowany ze środków UE”) i nie będzie stanowił podwójnego finansowania.
Innymi rodzajowo wydatkami są wydatki na koszty prac remontowych/budowlanych, a innymi wydatki za udostępnienie sal (koszt oszacowania eksploatacji sal tj.: koszt energii elektrycznej, cieplnej, wody itp.) do prowadzenia zajęć. W przytoczonym przypadku nie będzie zachodziła sytuacja rozliczenia tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Czy w przypadku 2 typu projektu projekt może być realizowany w gminach spoza listy z załącznika nr 10.

W przypadku realizacji 2 typu, projekt może być realizowany we wszystkich gminach województwa łódzkiego.
W przypadku typu 1 czyli generowania miejsc wychowania przedszkolnego projekt może być realizowany wyłącznie na terenie gmin o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, tj. tam, gdzie stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy od średniej w województwie.

Do którego ze wskaźników ryczałtowych należy przypisać utworzenie zewnętrznego ogródka terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ z niepełnosprawnościami? Czy liczba wyposażonych placów zabaw? Czy może konieczne jest utworzenie własnego wskaźnika ryczałtowego?

W przypadku utworzenia zewnętrznego ogródka terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wystarczające będzie przypisanie go do wskaźnika Liczba wyposażonych placów zabaw.

Czy wskaźniki ryczałtowe należy również dodać do sekcji 3 Wskaźniki projektu czy tylko w sekcji budżet?

Wskaźniki ryczałtowe należy dodać zarówno do sekcji 3 Wskaźniki projektu oraz w sekcji budżet.

W generatorze SOWA mamy limity: cross-financing i wydatki na dostępność. Który z limitów należy wybrać w sytuacji gdy wydatki na dostępność stanowią cross- financing a mamy jeszcze inne wydatki w ramach cross-financingu?
W ramach jednego zadania system pozwala na wykazanie tylko raz wydatków w ramach danego limitu np. cross-fnancingu i w takiej sytuacji pozostałe wydatki w ramach cross-financingu w zadaniu (nie będące wydatkami na dostępność) są blokowane.

W przypadku gdy wydatki na dostępność stanowią cross-financing, należy wybrać limit cross-financing i rozbić go na 2 pozycje budżetowe (dla przykładu: cross-financing – dostępność oraz cross financing – pozostałe wydatki).

W jaki sposób należy określić poziom wskaźnika "Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami" w sytuacji:

 1. gdy wybudowany jest podjazd/utworzona sala terapeutyczna dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  Czy należy wykazać w tej sytuacji liczbę miejsc zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola? Czy może aktualną liczbę dzieci z niepełnosprawnościami? Ale co wtedy, gdy wybudowano np. podjazd w przedszkolu, które aktualnie nie posiada dzieci z niepełnosprawnościami?
 2. gdy zaangażowano w ramach projektu dla 1 dziecka - asystenta osoby z niepełnosprawnościami?
 1. W przypadku podjazdów dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami należy wybrać wskaźnik PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sztuki). Z kolei w przypadku utworzonej sali terapeutycznej należy posłużyć się wskaźnikiem PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
  Liczbę dzieci z niepełnosprawnościami należy określić na podstawie aktualnie uczęszczającej liczby dzieci do przedszkola.
  W przypadku wybudowania podjazdu dla przedszkola nieposiadającego dzieci z niepełnosprawnościami wybieracie Państwo wskaźnik PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sztuki) bez wskaźnika PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
 2. W przypadku zaangażowania asystenta osoby z niepełnosprawnościami w stosunku do liczby dzieci objętych ich wsparciem należy posłużyć się wskaźnikiem PLFCO09 Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta (osoby).

W jaki sposób mają być zatrudnieni nauczyciele do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu niepublicznym i jakie powinni mieć stawki godzinowe? W Regulaminie wyboru projektów w par.9 pkt.10) Zatrudnienie nauczycieli odnoszą się Państwo do sposobu zatrudniania nauczycieli w placówkach publicznych (Karta nauczyciela), natomiast brak informacji na temat zasad zatrudniania nauczycieli/specjalistów w placówkach niepublicznych.

Sposób zatrudnienia nauczycieli w szkołach niepublicznych reguluje art. 10a ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Czy nauczyciele/specjaliści do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu mogą być zatrudnieni na umowę zlecenie jeśli są zatrudnieni w ramach umowy o pracę przez Wnioskodawcę? Jeśli tak, to w jaki sposób określić stawkę godzinową za zajęcia dodatkowe?

Nie ma możliwości zatrudniania osoby na umowę zlecenie, jeśli osoba ta jest już zatrudniona przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Czy jeśli Wnioskodawca nie ma wśród swoich pracowników odpowiedniego personelu do realizacji zajęć dodatkowych to czy może zatrudnić specjalistów z zewnątrz na podstawie umowy zlecenie? Jeśli tak, to w jaki sposób określić stawkę godzinową za zajęcia dodatkowe? Czy może to być obowiązująca stawka rynkowa np. psycholog 150zł/h?

W przypadku placówek publicznych obowiązujące przepisy przewidują powierzanie prowadzenia tych zajęć nauczycielom zatrudnionym już w danej placówce na podstawie ustawy — Karta Nauczyciela lub zatrudnianie do prowadzenia tych zajęć innych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy.

Zaangażowanie wykonawców zewnętrznych do realizacji usług edukacyjnych w postaci zajęć EFS w przedszkolu ma charakter uzupełniający do powierzania tych zadań nauczycielom. Takie zaangażowanie będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy charakter zajęć EFS zaplanowanych w ramach projektu nie wymaga ich prowadzenia przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Stosunek cywilnoprawny jest możliwy wyłącznie w sytuacji realizacji specjalistycznych (np.: programowanie, robotyka) zajęć wykraczających poza standardową ofertę przedszkola i jednocześnie wykonawca został wyłoniony zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zasadą konkurencyjności i Prawem zamówień publicznych. Jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr FELD.09.03-IZ.00-001/23, Działanie FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji

Numer naboru
FELD.09.03-IZ.00-001/23

Czy w ramach działania FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji możliwa jest budowa farmy fotowoltaicznej?

Tak, w ramach typu 1 projektu, możliwa jest budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych.

Czy Gmina możne zaplanować montaż instalacji OZE w nowopowstałych budynkach, które nie posiadają jeszcze odbioru?

Regulamin naboru nie wyklucza objęcia wsparciem budynków, które są na etapie prac wykończeniowych. Wnioskodawca musi jednak pamiętać o tym, aby wywiązać się z realizacji wskaźników produktu i rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w które wpisywać się będzie przedmiotowa nieruchomość. Wobec tego, należy określić daty realizacji projektu w taki sposób, aby w dniu zakończenia realizacji projektu, dla którego przewidziano instalacje OZE miał możliwość wykazywania wartości wyprodukowanej energii zgodnie z wykazanymi przez Wnioskodawcę wskaźnikami.
Dodatkowo należy pamiętać żeby została zachowana zgodność z kryterium formalnym „Termin realizacji projektu” (kryteria stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów), w którym oceniane będzie, czy planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2026 r.

Czy w przypadku projektu, który zakłada wymianę pieca na bardziej ekologiczny istnieje konieczność odłączenia i likwidacji dotychczasowego źródła ciepła? Jeśli tak, w jaki sposób należy to potwierdzić?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie ma obowiązku tego udokumentowania. Instytucja zachęca jednak do demontażu starych, nieekologicznych źródeł ciepła w celu realizacji działań, które nie będą przyczyniały się do przekraczania emisji zanieczyszczeń.

Zgodnie z typem projektu nr 2 „Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci”, istnieje możliwość wymiany kotła węglowego na kocioł o wsadzie paletowym lub kocioł olejowy?

Zgodnie z dokumentacją, w ramach projektu możliwe jest m.in. wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci. Wobec powyższego należy stwierdzić, że kocioł olejowy, który wykorzystuje olej opałowy będący produktem rafinacji ropy naftowej, nie może zostać uznany za źródło ciepła wpisujące się w założenia działania 09.03 Przestrzeń w transformacji. Natomiast, instalacje spalające biomasę są możliwe do realizacji w ramach przedmiotowego naboru. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wyłączone z możliwości udzielenia wsparcia są instalacje do współspalania biomasy z paliwami kopalnymi.
Jednocześnie, należy pamiętać, iż w ramach kryteriów wyboru projektów dla naboru nr FELD.09.03-IZ.00-001/23 oceniana będzie zgodność z dyrektywą UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju, która zawiera szczegółowe wytyczne m.in. dotyczące biomasy jako źródła energii.

Czy w przypadku projektu parasolowego montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii u osób, które posiadają już instalację fotowoltaiczną zamontowaną np. ze środków własnych, magazyny energii powinny być dobrane tylko pod nową instalację dofinansowaną w ramach projektu, czy pod całą instalację łącznie (starą i nową)?

Magazyn może dotyczyć całej, zmodernizowanej instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem warunków dotyczących trwałości projektu i zakazu podwójnego finansowania.

Czy gmina może ubiegać się o dofinansowanie na same magazyny energii dla mieszkańców, którzy już posiadają instalacje fotowoltaiczne (zamontowane zarówno w ramach realizacji projektu RPO WŁ jak i z własnej inicjatywy)?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach naboru FELD.09.03-IZ.00-001/23 możliwa jest realizacja inwestycji, która będzie zgodna z typem/typami projektu:

Typ 1: wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE.
Wsparciem może być objętabudowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy lub zakupu magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE.

Typ 2: wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;

Typ 3: wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.
Mając na uwadze powyższe, w przypadku planowanego dofinansowania magazynów energii elektrycznej, w projekcie obligatoryjnie powinna wystąpić instalacja wytwarzająca energię elektryczną, gdyż magazyn energii elektrycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, może stanowić jedynie element inwestycji.

Czy powiat może być wnioskodawcą dla swoich jednostek podległych (w skład powiatu wchodzą gminy znajdujące się na obszarze sprawiedliwej transformacji)?

Powiat może być wnioskodawcą dla swoich jednostek podległych, pod warunkiem, że inwestycja będzie realizowana w gminach objętych Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Czy w ramach naboru kosztem kwalifikowanym są koszty związane z budową źródła OZE tj. budowa farmy fotowoltaicznej czy tylko budowa przyłącza oraz magazynów energii (jako element dodatkowy instalacji OZE)?

Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach działania FELD.09.03 za koszty kwalifikowalne uznaje się m.in. wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także koszty dotyczące budowy, przebudowy instalacji służącej podłączeniu źródła produkującego energię z magazynem energii. Wobec tego budowa farmy fotowoltaicznej jest kosztem kwalifikowalnym. Zgodnie z Regulaminem naboru w ramach typu 1 możliwe jest wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE. Wsparcie w ramach tego typu projektu uzyskają inwestycje dotyczące budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych.

Czy kryterium "Przygotowanie projektu" dotyczy dokumentów jakie związane są z samą realizacją inwestycji (np. program funkcjonalno - użytkowy, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa itd.) czy też dotyczą załączników do formularza wniosku?

Zgodnie z definicją w ramach kryterium punktowego ogólnego „Przygotowanie projektu (dotyczy projektów infrastrukturalnych)” ocenie podlega stopień przygotowania projektu do wdrożenia.
W zależności od typu projektu badane będzie posiadanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia wszystkich inwestycji objętych projektem, m.in. udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówień, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że część z tych dokumentów stanowi załączniki obligatoryjne do wniosku np. Załącznik nr 2 - Opis techniczny projektu, w ramach którego należy przedstawić wyciąg z projektu budowlanego lub programu funkcjonalno-użytkowego, zatem wszystko to zależy od tego jakie działania będą realizowane w ramach planowanego projektu.

W Regulaminie wyboru projektów znajduje się informacja, że pozytywny wynik otrzyma projekt , który uzyska m.in. minimum 50% punktów z kryteriów merytorycznych punktowych. Kryteria punktowe ogólne to max 18 pkt, natomiast kryteria punktowe dla projektu dotyczącego wytwarzania energii elektrycznej jest max 47 pkt czyli razem 65 pkt. Czy oznacza to, że wniosek musi otrzymać minimum 33 pkt i czy muszą to być proporcje odpowiednio 9 i 24 pkt czy może być np. 7 i 26 pkt?

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskują projekty, które spełniły wszystkie kryteria merytoryczne: dostępu i specyficzne dostępu oraz uzyskały wymagane minimum punktowe, które wynosi 50% punktów z kryteriów merytorycznych punktowych. Oceniane to będzie w ujęciu ogólnym, bez podziału proporcjonalnego.

Czy w ramach ogłoszonego naboru Gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, w którym instalację OZE będą przeznaczone dla mieszkańców (VAT będzie kosztem kwalifikowanym) oraz dla budynków gminnych wówczas VAT będzie kosztem niekwalifikowanym?

Gmina może złożyć jeden wniosek. Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 6 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Załącznik przedkładany jest przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy:

 • całkowita wartość złożonego projektu objętego przepisami o pomocy publicznej/ pomocy de minimis jest mniejsza niż 5 mln EUR i nie ma prawnej możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT, zgodnie z przepisami prawa krajowego. Oświadczenie takie będzie stanowiło także załącznik do podpisanej umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.
 • całkowita wartość złożonego projektu wynosi co najmniej 5 mln EUR i nie ma prawnej możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT, zgodnie z przepisami prawa krajowego. Oświadczenie takie będzie stanowiło także załącznik do podpisanej umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.

„Oświadczenie o kwalifikowalności VAT” podpisane przez Wnioskodawcę/Partnera podpisem kwalifikowanym stanowi również załącznik do podpisanej umowy/podjętej decyzji o dofinansowanie projektu.

Czy posiadanie warunków przyłączeniowych jest niezbędne przy składaniu wniosku?

Na etapie składania wniosku nie ma konieczności przedkładania aktualnych warunków przyłączeniowych.

Osoba będąca właścicielem/ współwłaścicielem budynku jest jednocześnie właścicielem ziemi o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego, którą:

 • uprawia, korzysta z dopłat bezpośrednich dla rolników ale nie prowadzi hodowli zwierzęcej. Nie jest objęta ubezpieczeniem KRUS,
 • oddała w dzierżawę, nie korzysta z dopłat bezpośrednich, nie jest objęta ubezpieczeniem KRUS.

Czy udział w projekcie wyżej opisanego przypadku stanowi formę pomocy publicznej/ pomocy de minimis?

W celu rozważań w kwestii pomocy publicznej/ pomocy de minimis w pierwszej kolejności należy wskazać, że w ramach projektu parasolowego gdzie Gmina pełni rolę Wnioskodawcy, a mieszkańcy użytkowników zainstalowanych OZE, co do zasady nie wystąpi pomoc publiczna/de minimis na I poziomie. Opisany przez Państwa przypadek może kwalifikować się do pomocy publicznej na II poziomie. Pomoc na II poziomie nie będzie weryfikowana, monitorowana ani sprawozdawana przez instytucję organizującą nabór, lecz przez podmiot udzielający pomocy (Gminę). Wobec tego, przede wszystkim na Gminie, jako udzielającym pomocy, spoczywa obowiązek sprawdzenia czy wystąpią przesłanki mogące skutkować wystąpieniem takiej pomocy. Należy tutaj zaznaczyć, że podmiot biorący udział w projekcie, który swoją działalność gospodarczą opiera o produkcję podstawowych produktów rolnych, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, będzie wykluczony z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności można wyodrębnić działalność zaliczaną do produkcji pierwotnej produktów rolnych oraz działalność wchodzącą w zakres stosowania rozporządzenia 1407/2013, możliwe jest przyznanie pomocy de minimis w związku z działalnością „dozwoloną”, pod warunkiem,
że zapewnione będzie rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów. Takie rozdzielenie działalności/wyodrębnienie kosztów powinno zagwarantować, że działalność wyłączona z rozporządzenia 1407/2013 nie odniesie korzyści z przyznanej pomocy de minimis.
Należy mieć na uwadze, że ostateczna ocena założeń projektowych będzie możliwa dopiero po złożeniu przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów w ramach naboru.

Pod tym samym adresem, gdzie realizowany będzie projekt (tzn. zamontowana zostanie instalacja PV, pompa ciepła i magazyn energii) zarejestrowana jest również działalność gospodarcza ale usługi świadczone w ramach tej działalności gospodarczej realizowane są w innym budynku, niż budynek mieszkalny, posiada inne źródło ciepła oraz wydzielony licznik energii elektrycznej. Właściciel budynku:

 • nie jest przedsiębiorcą,
 • budynku jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Czy udział w projekcie wyżej opisanego przypadku stanowi formę pomocy publicznej/ pomocy de minimis?

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia będącego załącznikiem nr 7 do wniosku o dofinansowanie tj. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu. Wobec tego, zawarta pomiędzy Gminą a mieszkańcem umowa użyczenia lub inny równoważny dokument ma zapewniać ww. prawo. Dodatkowo, należy podkreślić, iż nie ma znaczenia miejsce montażu instalacji PV. Jeśli wyprodukowana energia wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe, co zostanie zapewnione rozdzieleniem działalności gospodarczej od działalności niegospodarczej, wówczas co do zasady nie wystąpi pomoc publiczna.

Czy istnieje możliwość, aby instalacja została zamontowana w budynku mieszkalnym będącym w trakcie budowy? Jeśli tak, czy jest określona data, do kiedy budynek powinien zostać oddany do użytkowania?

W opisanym przypadku istnieje możliwość zainstalowania OZE na cele budynku mieszkalnego będącego w trakcie budowy pod warunkiem, że:

 • Wnioskodawca tj. Gmina wywiąże się z realizacji wskaźników produktu i rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w które wpisywać się będzie przedmiotowa nieruchomość. Wobec tego, należy określić daty realizacji projektu w taki sposób, aby w dniu zakończenia realizacji projektu parasolowego budynek mieszkalny, dla którego przewidziano instalacje OZE miał możliwość wykazywania wartości wyprodukowanej energii zgodnie z wykazanymi przez Wnioskodawcę wskaźnikami.
 • zostanie zachowana zgodność z kryterium formalnym „Termin realizacji projektu” (kryteria stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów), w którym oceniane będzie czy planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2026 r.

Czy rozbudowa istniejących już instalacji PV będzie stanowić koszt kwalifikowalny projektu? Czy będzie wliczana jako wartość wskaźnika PLRO034, PLRO035?

Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach działania FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji za wydatki kwalifikowalne uznaje się wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu. W ramach naboru FELD.09.03-IZ.00-001/23 możliwe jest wsparcie inwestycji wpisujących się w m.in. Typ 1: wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE,na przykład:
budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych,
wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy lub zakupu magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE.
Dodatkowo, w Regulaminie wyboru projektów określono definicję „budowy” i jest to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, rozbudowa, nadbudowa.
Biorąc powyższe pod uwagę, co do zasady rozbudowa istniejącej instalacji PV może stanowić koszt kwalifikowalny. Jednakże, ostateczna ocena założeń projektowych będzie możliwa dopiero po złożeniu przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów w ramach naboru.
Zakres doboru wskaźników:

 • w przypadku budowy infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych należy zastosować wskaźnik PLRO034 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
 • w przypadku przebudowy lub modernizacji infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych należy zastosować wskaźnik PLRO035 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Należy pamiętać, że zgodnie z definicją wskaźnika, modernizacja musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej infrastruktury.

Czy w ramach ww. konkursu wnioski o udzielenie dofinansowania mogą składać duże przedsiębiorstwa? - chodzi o kwalifikowalność podmiotową .

Zgodnie z regulaminem naboru dla ww. konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że projekt dotyczący wsparcia inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach innych niż MŚP, musi spełniać przynajmniej jeden z warunków wskazanych w art. 5 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Czy do konkursu mogą przystąpić jedynie duże przedsiębiorstwa typu Midcaps i Smallcaps?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nabór skierowany jest m.in. do następujących typów podmiotów (Wnioskodawców): Duże przedsiębiorstwa, MŚP. Wielkość przedsiębiorstwa badana jest w ramach załącznika nr 10b do wniosku o dofinansowanie zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W ramach załącznika Wnioskodawca ma możliwość wyboru wielkości przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie, duże i inne ze względu na powiązanie z organami publicznymi (JST). Wobec tego, w ramach naboru nie jest brany pod uwagę rozgraniczenie przedsiębiorców na mid-caps i small mid-caps. Należy jednak pamiętać, że projekt dotyczący wsparcia inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach innych niż MŚP, musi spełniać przynajmniej jeden z warunków wskazanych w art. 5 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Czy istnieje wymóg, aby moc budowanej instalacji fotowoltaicznej była adekwatna do mocy magazynu energii? Czy magazyn może być mniejszy lub większy?

Warunki naboru nie określają wprost, że moc wybudowanej w ramach dofinansowania instalacji fotowoltaicznej musi być adekwatna do mocy instalowanego magazynu energii. Należy mieć jednak na uwadze, że podczas oceny złożonego wniosku eksperci badać będą m.in.:

 • czy koszty wykazane we wniosku jako kwalifikowalne są uzasadnione, racjonalne, niezbędne do realizacji projektu i zaplanowane w odpowiedniej wysokości (..);
 • czy opis proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji jest poprawny;
 • czy zaplanowane działania, materiały, technologie, usługi wystarczą do zrealizowania projektu;
 • czy przyjęte rozwiązania techniczne, technologiczne są co najmniej zgodne z obowiązującymi standardami w danym zakresie, czy są zgodne z wymogami prawa.

Zatem podczas oceny takiego wniosku o dofinansowanie mogą pojawić się wątpliwości co do zasadności i racjonalności instalacji nieadekwatnego względem instalacji fotowoltaicznej magazynu energii. Zgodnie z §16 Regulaminu wyboru projektów naboru FELD.09.03-IZ.00-001/23 w przypadku kryterium pozwalającego na poprawę/uzupełnienie (np. kryterium merytoryczne dostępu „Wykonalność techniczna, technologiczna projektu”) wniosku o dofinansowanie lub wyjaśnienie, KOP może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji w celu okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających założenia techniczne inwestycji.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 - Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii

Numer naboru
FELD.02.05-IZ.00-001/23

Czy jest możliwość zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie poręczenia cywilnego?

Po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku i rekomendacji projektu do dofinansowania Instytucja Zarządzająca będzie ustalać z Wnioskodawcą formę zabezpieczenia realizacji projektu.

Czy dla usług Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz w zakresie zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym można zastosować jako narzędzie preferencji wyższy poziom dofinansowania dla przedsiębiorców, niż wskazany w specyficznym kryterium merytorycznym nr 8, np.+ 5 pkt % + 10 pkt % - odpowiednio dla danej wielkości firm? Czy preferencją ma być odrębny nabór?

W ramach preferencji Instytucja Zarządzająca rekomenduje utworzenie np. odrębnego/dedykowanego naboru. Przyjęto również stanowisko, aby nie zmieniać poziomu dofinansowania dla przedsiębiorców.

W odniesieniu do przyjętych szacowanych wartości wskaźników:

 • Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową (osoby) - 13 050,00;
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby) - 7 250,00.

Jaka jest podstawa takiego założenia?

Wartości wymienionych wskaźników dotyczą założeń całego konkursu. Są to wartości liczone w oparciu o alokację naboru. Beneficjent realizuje proporcjonalnie mniejsze wartości wskaźników.

Jaki czas trwania projektów jest rekomendowany przez Instytucję Zarządzającą?

Zgodnie z kryterium merytorycznym dostępu nr 5 „Okres realizacji projektów” zakładany okres realizacji projektu wynosi co najmniej 36 miesięcy. Instytucja Zarządzająca nie określiła innych rekomendacji dotyczących czasu trwania projektu.

Zbieranie danych dla wspólnych wskaźników produktu mierzonych we wszystkich celach szczegółowych nie może odbywać się przy zastosowaniu wiarygodnych szacunków, ale na podstawie dokumentacji. Czy poziom tych wskaźników może być 0?

Tak, może być zero.

Czy modyfikacja wzoru umowy o dofinansowanie sprowadza się do możliwości uzupełnienia wykropkowanych miejsc w umowie/miejsc, gdzie modyfikacje przewidują przypisy, czy też możliwe są szersze zmiany na skutek negocjacji treści umowy?

Wzór umowy jest załącznikiem do Regulaminu naboru i zawiera jednakowe zapisy dla wszystkich wnioskodawców biorących udział w naborze. Modyfikacja wzoru umowy o dofinansowanie sprowadza się głównie do uzupełnienia wykropkowanych miejsc, czy dokonania odpowiednich wykreśleń.

Czy wsparcie dla grupy docelowej (przedsiębiorstw) będzie udzielane tylko w formie pomocy de minimis?

Tak.

 • Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027
 • Pomoc de minimis może być udzielana przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Beneficjenta.
 • Pomoc publiczna może być udzielana przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą”.

Czy wkład własny pracodawców objętych wsparciem może stanowić wkład własny Wnioskodawcy (Operatora Usług Rozwojowych)?

Tak. należy zwrócić uwagę, iż wielkość wkładu jest uzależniona od wysokości preferencji określonych w kryterium nr 8 „Poziom dofinansowania dla pracodawców”.

Czy można założyć limity kwotowe, oprócz wskazanego w Kryteriach poziomu dofinansowania dla pracodawców w zależności od wielkości/ typu uczestnika-pracodawcy?

Tak. Beneficjent może założyć określone limity kwotowe, które będą pomocne przy monitorowaniu osiągania określonych wartości wskaźników dotyczących np. liczby firm z danej kategorii. W opisie we wniosku o dofinansowanie beneficjent powinien wskazać, że zamierza stosować limity wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia do projektu. Natomiast wartość limitów powinna zostać doprecyzowana na etapie Regulaminu przyznawania wsparcia, który to Regulamin jest konsultowany i zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Instytucja Zarządzająca dopuszcza podpisywanie umów pomiędzy Operatorem, a Podmiotem Świadczącym Usługę Rozwojową. Jest to rekomendacja czy obowiązek?

Rekomendacja.

W instrukcji wypełniania wniosku mamy informacje dotyczącą wypełnienia pola „grupa docelowa” i „obszar realizacji projektu”, natomiast co wpisujemy w części pn. „zakres interwencji”?

Jeśli chodzi o zakres interwencji, to z listy rozwijanej wybieramy: Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.11-IZ.00-001/23, Działanie FELD.08.11 Usługi rozwojowe dla osób dorosłych

Numer naboru
FELD.08.11-IZ.00-001/23

Czy dobrze rozumiem, iż koszt 6800zł obejmuje wyłącznie koszt zadania dot. usług rozwojowych (tj. koszt kursu uczestnika) i do tego kosztu nie wlicza się kosztów utworzenia systemu bonów, monitoringu i kontroli usług rozwojowych oraz kosztów bilansu kompetencji-doradztwa zawodowego?

Czy raczej przelicznik na osobę powinien być wyższy, uwzględniający powyższe koszty?

Zgodnie ze Standardem realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (EFS+) Działanie FELD.08.11 Usługi rozwojowe dla osób dorosłych, maksymalny poziom wsparcia w ramach PSF WŁ na jednego uczestnika (w ramach jednego projektu) wynosi 6 800,00 zł (wraz z wkładem własnym uczestnika). Koszt 6 800,00 zł obejmuje wyłącznie koszty usług rozwojowych.

Bilans Kompetencji dokonywany  jest w trakcie spotkania z doradcą zawodowym (które obligatoryjnie kończy się otrzymaniem informacji zwrotnej) lub poprzez możliwość samodzielnej realizacji Bilansu Kompetencji na platformie internetowej przy czym samodzielna realizacja Bilansu Kompetencji kończy się wygenerowaniem z systemu podsumowującej informacji zwrotnej, która jest opiniowana i zatwierdzana przez doradcę zawodowego.  Bilans Kompetencji niezależnie od formuły stanowi m.in. podstawę do ustalenia kategorii usług rozwojowych i przygotowania umowy wsparcia.  W którym momencie mamy do czynienia z fakultatywnym bilansem kariery  i ewentualnym zaprojektowaniem IPRZ  - przed informacją zwrotną doradcy zawodowego? 

Zatem koszty doradcy zawodowego powinny być zróżnicowane w zależności od elementów składowych jego zaangażowania:  bilans kompetencji podczas  spotkania, bilans kompetencji na podstawie platformy internetowej , bilans kompetencji + bilans kariery  + indywidualny plan rozwoju?

Zgodnie z założeniami naboru w ramach Działania FELD.08.11 Usługi rozwojowe dla osób dorosłych Operator ma obowiązek zapewnienia uczestnikowi dostępu do wsparcia w zakresie co najmniej analizy potrzeb rozwojowych, w tym z wykorzystania modelu Bilansu Kompetencji i wsparcia w wyborze odpowiednich usług rozwojowych w BUR. Nie jest to jednoznaczne z tym, że uczestnik z takiego wsparcia musi skorzystać. 

Zgodnie z zapisami Standardu realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (EFS+)  - Działanie FELD.08.11 (dalej: Standard) Rozdział IV.2 pkt. 4 po zweryfikowaniu formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie, Operator (o ile występuje potrzeba) kieruje go na spotkanie z doradcą zawodowym (które obligatoryjnie kończy się otrzymaniem informacji zwrotnej) lub umożliwia samodzielną realizację Bilansu Kompetencji na platformie internetowej. W dalszej części Standardu odniesiono się do sytuacji, w której uczestnik skorzystał ze wsparcia doradczego i stworzony został dla niego plan rozwoju. Wówczas dokument ten stanowi m.in. podstawę do ustalenia kategorii usług rozwojowych i przygotowania umowy wsparcia.

Podsumowując, Bilans Kompetencji niezależnie od formuły stanowi m.in. podstawę do ustalenia kategorii usług rozwojowych i przygotowania umowy wsparcia, o ile został sporządzony w wyniku skorzystania z doradczej formy wsparcia przez uczestnika projektu. Uczestnik samodzielnie podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług doradczych w zakresie analizy potrzeb rozwojowych. Element ten nie jest obligatoryjny, jednak jak wskazano powyżej Operator zobowiązany jest zapewnić uczestnikowi taką możliwość. Koszty doradcy będą zróżnicowane w zależności od wsparcia, jakie zostanie uczestnikowi udzielone. 

Czy każdy uczestnik musi spotkać się z doradcą zawodowym lub wziąć udział w bilansie kompetencji?

Zgodnie z założeniami naboru Operator ma obowiązek zapewnienia uczestnikowi dostępu do wsparcia w zakresie co najmniej analizy potrzeb rozwojowych, w tym z wykorzystania modelu Bilansu Kompetencji i wsparcia w wyborze odpowiednich usług rozwojowych w BUR. Nie jest to jednoznaczne z tym, że uczestnik z takiego wsparcia musi skorzystać.

Czy w naszej jednostce musi być zatrudniony doradca zawodowy, który będzie wspierał uczestników w procesie rozwoju kompetencji? Jeżeli powstałaby platforma do wykonania samodzielnie testu, to rozumiem, że i tak należy go skonsultować z doradcą zawodowym?

Doradca zawodowy nie musi być zatrudniony w jednostce Wnioskodawcy, jednakże należy pamiętać o zapewnieniu uczestnikowi dostępu do skorzystania z usług doradczych. 

W sytuacji wykorzystania w projekcie platformy należy uwzględnić, iż samodzielna realizacja Bilansu kończy się wygenerowaniem z systemu podsumowującej informacji zwrotnej, która jest opiniowana i zatwierdzana przez doradcę zawodowego.

Kiedy planowane jest rozstrzygnięcie naboru?

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: czerwiec 2024 r

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.09.01-IZ.00-001/23, Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

Numer naboru
FELD.09.01-IZ.00-001/23

Najczęściej zadawane pytania

Czy w ramach naboru nr FELD.09.01-IZ.00-001/23 dofinansowane mogą zostać projekty dotyczące produkcji napojów alkoholowych?

Warunki naboru nie wykluczają dofinansowania projektu dotyczącego produkcji napojów alkoholowych. Ograniczenie wsparcia z funduszy europejskich niektórych branż wynikać może natomiast z przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Na przykład w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 1407/2013 wskazano pewne ograniczenia dotyczące udzielania pomocy de minimis w zakresie sektora prowadzonej działalności gospodarczej, której dotyczy projekt. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy zwrócić szczególną uwagę na wskazane przepisy i upewnić się, że projekt nie dotyczy żadnego ze wskazanych wyjątków.

Zgodnie z treścią art. 1 ust 1 lit. b rozporządzenia 1407/2013, przyznanie pomocy nie będzie możliwe w przypadku produkcji podstawowej produktów rolnych. Załącznik I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako produkt rolny uznaje m.in.: „Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu napojów”. 

W zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych udzielanie pomocy de minimis nie jest możliwe, kiedy:

(i)        wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub jakości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub

(ii)       przyznanie pomocy zależy od faktu przyznania jej w części lub całości producentom surowców (art. 1 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1407/2013).

Za przetwarzanie produktów rolnych rozporządzenie 1407/2013 uznaje w art. 2 ust. 1 lit. b czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyłączeniem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.

W kontekście powyższego jeżeli założenia projektu nie będą wpisywać się ani w produkcję podstawową produktów rolnych, ani w przetwarzanie produktów rolnych – następować będzie bowiem przetwarzanie produktu rolnego w produkt nieobjęty załącznikiem I TFUE („z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych”) możliwe byłoby udzielenie pomocy de minimis na jego realizację.

Należy jednak pamiętać, że za rozstrzygnięcia w indywidualnych przypadkach odpowiedzialna jest Komisja Oceny Projektów, która podejmuje decyzje na podstawie oceny konkretnego stanu faktycznego w oparciu o szczegółową analizę dokumentacji projektowej.

Jaki poziom dofinansowania i rodzaj pomocy należy przyjąć dla poszczególnych wydatków przewidzianych w projekcie w przypadku projektów typu Przemysł 4.0? W ramach jakiej pomocy finansowane są poszczególne kategorie wydatków w odniesieniu do dokumentu "Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027"?

Intensywność wsparcia zależy od wielu czynników m.in. od podstawy prawnej, na jakiej ma być udzielona pomoc, wielkości przedsiębiorcy, specyfiki projektu, kategorii kosztu. Co do zasady to Wnioskodawca mając na uwadze przepisy prawa określa, czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania przy zastosowaniu pomocy de mninimis w przedmiotowym naborze wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Jednocześnie informuję, iż Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie sam określa podstawę prawną pomocy, w ramach której stara się o dofinansowanie oraz wnioskuje o wsparcie na określonym przepisami pomocy publicznej poziomie.

Dofinansowanie projektu w przedmiotowym naborze udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w szczególności w oparciu o następujące rozporządzenia:

 1. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 2. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 3. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 280),
 4. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz.U.2022.2062);
 5. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz na innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz.U.2023.1487);
 6. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 1649);
 7. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz.U.2022.2607).

Czy w ramach kryterium merytorycznego punktowego "Innowacje" oceniana będzie innowacja w skali przedsiębiorstwa?

Zgodnie z kryterium wyboru projektu dla priorytetu 9 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego przez innowację rozumie się nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces). Aby otrzymać dodatkowe punkty Wnioskodawca powinien w sposób precyzyjny i zgodny z Podręcznikiem Oslo 2018 opisać planowaną innowację na poziomie przedsiębiorstwa.

Istnieje możliwości otrzymania 1 – dodatkowego punktu, jeśli projekt przyczynia się do co najmniej jednej z powyższych zmian oraz dotyczy przedsiębiorstwa, którego działalność jest powiązana z działalnością Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów lub Elektrowni Bełchatów, tzn. przedsiębiorstwo dostarcza produkty lub usługi do tych podmiotów. Czy tutaj jest określone jak ma wyglądać taka współpraca - tzn. czy to może być jednorazowa współpraca, czy musi być cykliczna? Czy jest jakiś okres w którym ta współpraca musi występować, tzn. czy faktura na dostarczenie produktów 5 lat temu sprawi że możemy się ubiegać o te punkty?

W ramach spełniania kryterium punktowego pn. wpływ na transformację dodatkowy punkt może zostać przyznany, jeżeli działalność przedsiębiorstwa jest powiązana z działalnością Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów lub Elektrowni Bełchatów, tzn. przedsiębiorstwo to dostarcza produkty lub usługi do tych podmiotów. Oznacza to, że współpraca jest stała, a Wnioskodawca powinien opisać zakres tej współpracy, określić okres jej trwania, ewentualnie poprzeć przedstawione informacje np. umową na cykliczne świadczenie usług.

Czy Wnioskodawca będący firmą usługową (a nie produkcyjną) może złożyć projekt w ramach Typu 9: wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne? Czy „zdolności produkcyjne” określone w nazwie Typu 9 projektu można również rozumieć również jako „zdolności do wytwarzania usług”?

Wnioskodawca będący firmą usługową (a nie produkcyjną) może złożyć projekt w ramach Typu 9: Wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne, które można rozumieć również jako „zdolności do wytwarzania usług”.

Jaki powinniśmy przyjąć kurs do przeliczenia na PLN ofert, stanowiących podstawę do ustalenia wysokości wydatków przyjętych w budżecie, wyrażonych w walucie obcej?
Czy Wnioskodawca samodzielnie ustala kurs przeliczeniowy, np. kurs z daty sporządzenia budżetu, albo kurs z dnia wpływu oferty, czy jest on z góry określony? Czy może powinno się przyjąć miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj.  kurs 4.3355 PLN stosowany też do przeliczenia łącznego kosztu projektu.

Rekomendujemy zastosowanie miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany waluty stosowanego przez KE, aktualnego na dzień ogłoszenia naboru tj. kursu 4.3355 PLN stosowanego też do przeliczenia łącznego kosztu projektu.

Czy Wnioskodawca może wnioskować o wsparcie wyłącznie w ramach Typu 9 projektu jeśli planuje inwestycję zwiększającą zdolności produkcyjne w postaci budowy hali oraz zakup maszyn, przy czym zaplanowany do budowy budynek będzie zasilany pompą ciepła i panelami fotowoltaicznymi, stanowiącymi integralną część budynku. Czy całość projektu zaliczyć jako Typ 9 czy OZE powinno być wydzielone do Typu 6 ?  

W przypadku przedstawionej inwestycji należy poszczególne działania przyporządkować do odpowiadających typów projektu.

Czy dla projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych, dla których łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. euro konieczne jest przeprowadzenie porównania ofert przed złożeniem wniosku ? Czy wystarczy oszacowanie wydatku na podstawie 1 oferty, czy konieczne jest przedstawienie większej liczby ofert?

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określił wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową. Potwierdzenie spełnienia ww. warunków kwalifikowalności dla kwot ryczałtowych, tj. szczegółowe uzasadnienie potwierdzające racjonalność i efektywność kwoty, w tym dokonana przez beneficjenta analiza rynku, powinna znaleźć się w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu wniosku o dofinansowanie. Dlatego uzasadnionym wydaje się oszacowanie wydatku na podstawie więcej niż 1 oferty.

Czy w ramach konkursu można kwalifikować używane środki trwałe?

Co do zasady tak, jednakże zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego FEŁ 2021-2027 dla typu 6 projektów zakup i montaż używanej infrastruktury stanowi wydatek niekwalifikowalny. Natomiast w przypadku typu 7 projektów wydatek niekwalifikowalny stanowi zakup środków transportu. Zatem wszystko uzależnione jest od typu projektu i zasad kwalifikowania wydatków.

Czy w ramach projektu Beneficjent musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny i czy jest to jedyna forma podpisania wniosku i załączników?

Formularz wniosku nie wymaga podpisu kwalifikowalnego. Natomiast załączniki, które stanowią integralną cześć wniosku o dofinansowanie (składane na etapie naboru i ewentualnego uzupełnienia/poprawy na etapie oceny) składane są w formie elektronicznej i należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaimportować do wniosku w aplikacji WOD2021. Wymóg podpisu kwalifikowanego dla oświadczeń składanych przez wnioskodawcę niezbędnych do oceny projektu wynika bezpośrednio z Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027.

Czy raty leasingu są kwalifikowane przez cały okres umowy leasingu (powiedzmy 5 lat) czy jedynie przez okres realizacji projektu?

W zależności od typu projektu, dla typu 7 Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, koszty leasingu stanowią wydatek niekwalifikowalny. Natomiast dla typu 9 nie ma takiego ograniczenia; wówczas do wydatków kwalifikowalnych Wnioskodawca może zaliczyć dzierżawę lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez Beneficjenta po wygaśnięciu umowy. Kwalifikowalność rat dotyczy okresu realizacji projektu.

Czy jest maksymalna wartość dotacji / kosztów kwalifikowanych?

Zarówno minimalna, jak i maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Firma planuje złożyć wniosek dotyczący dywersyfikacji działalności (nabycie maszyn produkcyjnych) oraz instalacji PV (OZE). Instrukcja i Regulamin mówi - "Dla projektów dotyczących efektywności energetycznej zakres rzeczowy inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. W przypadku zaplanowanych działań dotyczących elewacji lub dachu budynku do wniosku należy dołączyć ekspertyzę ornitologiczną lub chiropterologiczną, stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku, w którym planowane jest przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przypadku, gdy elementem projektu jest wymiana konwencjonalnego źródła ciepła należy pamiętać o zachowaniu hierarchii wymiany źródła ciepła. Oznacza to, że w przypadku wymiany źródła ciepła w pierwszej kolejności źródło ciepła należy zastąpić instalacją OZE. Wsparcie przyznawane będzie tylko w przypadku, gdy realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż 30% (wymóg nie dotyczy zabytków)." Czy w przypadku projektu łączącego kilka typów projektu - tzn. typ "Wsparcie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne" oraz "Wdrożenie rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej" - poprzez nabycie instalacji OZE (PV) jest również konieczność posiadania audytu energetycznego?

Audyt energetyczny jest wymagany w przypadku realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji. Jeśli projekt zakłada nabycie samej instalacji OZE, nie ma obowiązku załączać audytu energetycznego.

Czy jeśli projekt będzie w jakimś stopniu dotyczył zakupu /wdrożenia rozwiązań ekologicznych istnieje konieczność zlecenia audytu energetycznego i czy wymóg zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż 30% dotyczy każdego projektu który zawiera komponent OZE?

Audyt energetyczny oraz zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż 30% jest wymagany w przypadku realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji.

Czy w ramach typu 7 lub 9 możliwy jest zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych, które w 30 % będą wykorzystywane w calu zasilenia  planowanych do nabycia maszyny i urządzeń w ramach projektu, a pozostała cześć będzie wykorzystywana na potrzeby przedsiębiorstwa? 
Powyższe jest zgodne z interpretacją Komisji Europejskiej z 2018 r, że niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (tj. jako wydatki związane z zakupem nowych środków trwałych w przypadku realizacji jednej z czterech form inwestycji początkowej) jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki:

 • wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii),
 • zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante),
 • są to koszty, które związane są z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.
   

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych, które w 30 % będą wykorzystywane w celu zasilenia  planowanych do nabycia maszyny i urządzeń w ramach projektu, a pozostała cześć będzie wykorzystywana na potrzeby przedsiębiorstwa możliwy jest do sfinansowania w ramach 6 typu projektu. Jednakże ostateczna decyzja należy do eksperta podczas oceny merytorycznej projektu i jest ona wynikiem całościowej oceny złożonego projektu.

 

Czy mała firma zlokalizowana na Obszarze Sprawiedliwej Transformacji może otrzymać 70% dofinansowania w ramach pomocy publicznej? 
Czy obowiązuje w tym konkursie zwiększony o 10% poziom dofinansowania w przypadku projektu zlokalizowanego w gminie znajdującej się na obszarze Sprawiedliwej Transformacji – zgodnie ze zwiększeniem intensywności pomocy dla terytoriów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji?

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla województwa łódzkiego wynosi 40 %, przy czym może ona zostać podniesiona o:

            - 20 % w przypadku małych przedsiębiorstw,

            - 10 % w przypadku średnich przedsiębiorstw,

oraz o 10 % z uwagi na realizację projektu na obszarze objętym Funduszem na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Tym samym należy stwierdzić, że w przypadku inwestycji zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 maksymalny poziom dofinansowania wynosić może:

- 60 % dla średnich przedsiębiorstw,

- 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Podsumowując w przedmiotowym naborze każdy Wnioskodawca może wystąpić o dodatkowe 10% dofinansowania z uwagi na to, że realizacja będzie dotyczyć projektów na obszarze objętym Funduszem na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

W przypadku projektu o wartości poniżej 50 mln PLN, jest konieczność przygotowania pełnej analizy kosztów i korzyści (jest to jeden z arkuszy pliku "Załącznik nr 3a do wniosku Wariant I - analiza projektu"): 
a) zgodnie z dokumentem "Instrukcja wypełniania szablonu analizy ekonomiczno-finansowej": "Wszyscy wnioskodawcy (lider i partnerzy) są zobowiązani wypełnić trzy pierwsze arkusze: Informacje podstawowe oraz Tabele 1 (Analiza kosztów i korzyści) i 2 (Analiza finansowa projektu)". 
b) jednocześnie "Instrukcja" oraz "Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie", wskazuje na konieczność przeprowadzenia Analizy ekonomiczno-finansowej zgodnie z zapisami dokumentu "Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027", w którym z kolei czytamy: "Nie rekomenduje się instytucjom zarządzającym stosowania postanowień Wytycznych dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi mniej niż 50 mln PLN. Z uwagi na złożoność koniecznych do przeprowadzenia analiz, zaleca się instytucjom zarządzającym, aby w przypadku projektów o mniejszej wartości, analizy przybrały formę uproszczoną".  
 c) w rozdziale 7.1 ww. "Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027", są m.in. zapisy: "Analiza ekonomiczna jest pełną formą analizy kosztów i korzyści. Przeprowadza się ją jeżeli zmierzenie i zaprezentowanie korzyści projektów w kategoriach pieniężnych jest możliwe.",  
W związku z powyższym zachodzi wątpliwość i pytanie: czy w przypadku projektu o wartości około 6 mln PLN, oraz w sytuacji gdzie zmierzenie i zaprezentowanie korzyści projektu w kategoriach pieniężnych jest niemożliwe, również należy przedstawić (uzupełnić arkusz w załączniku 3a), analizę kosztów i korzyści?
 

W przypadku projektu o wartości poniżej 50 mln PLN Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić zarówno załącznik  3a - Tabele 1 (Analiza kosztów i korzyści), 2 (Analiza finansowa projektu) oraz załącznik 3b (Analiza ekonomiczno-finansowa).

Czy i w którym dokumencie (wniosek? załącznik?), należy przedstawić opisy założeń, na podstawie których przeprowadzono analizę w załącznikach (szablonach) 3a i 3b? W instrukcjach jest jedynie mowa o wypełnieniu szablonu (uzupełnienie tabel historycznymi i prognozowanymi wartości w tys. PLN), natomiast nie ma w nim np. pól opisowych, w których można przedstawić uzasadnienie przyjętych założeń, wartości na podstawie których opracowano prognozy, co na pewno pomogłoby przy dokonaniu oceny przedmiotowych prognoz (m.in. sytuacji finansowej, zdolności spółki do realizacji projektu, montażu finansowego, rentowności projektu, itd.).

Wnioskodawca nie ma obowiązku przedstawiać opisów założeń, na podstawie których przeprowadził analizę. Jeżeli jednak chce przedstawić dodatkowe informacje, może zawrzeć je w załączniku fakultatywnym dołączonym do wniosku.

Miejsce realizacji projektu – czy musi być to miejsce wpisane do dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy? Czy dopuszczalna jest taka sytuacja, że Wnioskodawca posiada główną siedzibę w innym województwie, natomiast jeden z jego zakładów (który wynajmuje od innego podmiotu) znajduje się na terenie gmin określonych w dokumentacji konkursowej?

Zgodnie z kryterium projekt musi być realizowany na obszarze sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego obejmującym 35 gmin wskazanych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Powyższe zapisy weryfikowane będą na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

Czy dopuszczalny jest np. zakup środków trwałych do zakładu, który Wnioskodawca wynajmuje? Czy musi to być własność Wnioskodawcy potwierdzona odpowiednim dokumentem?

Dokumentacja naboru nie wyklucza możliwości zakupu środków trwałych do lokalu wynajmowanego przez Wnioskodawcę. Planując inwestycje, Wnioskodawca musi mieć jednak na uwadze obowiązek zachowania okresu trwałości projektu, a zapisy umowy najmu powinny umożliwić Wnioskodawcy realizację planowanego projektu i jego utrzymanie w okresie trwałości.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.04-IZ.00-002/23 - Działanie FELD.08.04 Zdrowy pracownik

Numer naboru
FELD.08.04-IZ.00-002/23

Dla jakiej grupy docelowej może być kierowane wsparcie w ramach naboru? Tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę?

Zgodnie z treścią Regulaminu wyboru projektów grupę docelową stanowią pracodawcy i ich pracownicy. Definicja pracownika, zawarta jest w treści ww. regulaminu (str. 11) i brzmi ona tak: „pracownik - oznacza personel, o którym mowa w art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), przez który należy rozumieć:

 1. pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

 2. osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła ta osoba z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

 3. właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,

 4. wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe”. 

Zgodnie z powyższym, w ramach przedmiotowego naboru nie muszą to być tylko i wyłącznie osoby zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

Czy w przypadku spełnienia wskaźnik PLDCR03: liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby) należy odwołać się do działań skierowanych do aktualnych pracowników? Należy wskazać wszystkich pracowników biorących udział w projekcie? Czy też tylko tych, których stan zdrowia jest już  na tyle zły, że bez udziału w projekcie będą one zagrożone zwolnieniem w najbliższej przyszłości?

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS+ w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się lub zdrowego środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy. We wskaźniku należy uwzględnić te rodzaje działań prozatrudnieniowych, w przypadku których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich przyczynił się do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia  (np. wsparcie rehabilitacyjne).

Do wskaźnika rezultatu PLDCR03 należy wliczać wyłącznie osoby objęte usługami zdrowotnymi – świadczeniami opieki zdrowotnej. Wynika to z definicji wskaźnika produktu PLDCO08 – liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia (osoby), zgodnie z którą: „Wskaźnik obejmuje osoby objęte usługami zdrowotnymi w ramach wsparcia w obszarze zdrowia, w tym w ramach programów polityki zdrowotnej współfinansowanych z EFS+”. Z kolei definicja usługi zdrowotnej została zdefiniowana w Regulaminie wyboru projektów (str. 13) jako: „każde świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotne i finansowanych ze środków publicznych”.

 

Wskaźnik rezultatu PLDCR03 w projektach typu: działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, przekwalifikowanie pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie - jest zasadny tylko jeśli projekt przewiduje realizację usług zdrowotnych, które mogą przyczynić się do utrzymania zatrudnienia. Dla przykładu badania profilaktyczne uzupełniające badania pracownicze, chociaż są usługą zdrowotną, w horyzoncie czasowym realizacji projektu nie przyczynią się do utrzymania zatrudnienia. Jednocześnie Regulamin naboru nie wyklucza finansowania w projektach wspomnianych ww. działań rehabilitacji medycznej, które są usługami zdrowotnymi. Jeżeli w projekcie zakłada się finansowanie takich działań, Wnioskodawca powinien określić wartość docelową odpowiadającą liczbie pracowników obejmowanych takim wsparciem.

 

Wskaźnik rezultatu PLDCR03 może być wykazany wyłącznie w odniesieniu do osób zatrudnianych na podstawie umowy zawartej na gruncie przepisów prawa pracy (przede wszystkim umowa o pracę), w tym przypadku osoby zatrudniane na podstawie umowy cywilnoprawnej nie będą mogły zostać tu uwzględniane. Ponadto, w ramach przedmiotowego naboru nie ma wymogu, by przesłanką do objęcia takim wsparciem pracownika w projekcie było orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania pracy. Należy przyjąć, że stan zdrowia pracownika powoduje ryzyko, może się pogorszyć, co w konsekwencji w przyszłości może spowodować niezdolność do pracy. 

 

Tym samym, można przyjąć, że udział każdego pracownika w usłudze zdrowotnej typu rehabilitacja w jakimś stopniu przyczyni się do utrzymania zatrudnienia. Działania projektu mają zostać określone w oparciu o indywidualną diagnozę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w  środowisku pracy w zakładzie pracy, czyli każda osoba obejmowana takim wsparciem może zostać przyjęta w wartości docelowej wskaźnika. Natomiast jeśli Wnioskodawca nie zdiagnozuje ( w diagnozie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy w danym zakładzie pracy), że pracownicy mogą mieć problemy zdrowotne na podstawie i  w oparciu, o które projekt mógłby uwzględniać usługi zdrowotne to wówczas nie będzie on mógł uwzględnić tego wskaźnika.

Czy w kryterium premiującym „Kompetencje kadry medycznej” można wykazać kompetencje osób, które miałyby realizować poszczególne działania w projekcie – np. szkoleniowca? Czy chodzi o kadrę na stałe zatrudniona u Wnioskodawcy?
Jeżeli można wykazać kompetencje wykonawców działań to muszą oni być partnerami czy mogą to być podmioty, którym zostaną np. zlecone szkolenia lub usługi zdrowotne?

W definicji kryterium premiującego nr 2 „Kompetencje kadry medycznej” nie określono formy i czasu zatrudnienia kadry. W związku z tym można uwzględnić osoby zatrudniane w różnych wariantach umów przez wnioskodawcę (beneficjenta, który miałby realizować projekt) lub partnera w momencie tworzenia wniosku o dofinansowanie, w szczególności na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Definicja kryterium nie uwzględnia natomiast doświadczenia wykonawców, którzy zostaną zaangażowani do realizacji działań w formie zlecenia, a więc nie jest ono punktowane.

Czy w ramach kryterium premiującego nr 6  „Certyfikat dostępności” w przypadku braku partnerstwa można uzyskać maksymalnie 2 pkt?

Tak. W  przypadku braku partnerstwa, a przy spełnieniu przez Wnioskodawcę jednego z warunków przedstawionych w kryterium premiującym nr 6 „Certyfikat dostępności” Wnioskodawca otrzyma maksymalnie 2 pkt.

Czy w przypadku skierowania działań do wszystkich pracowników na umowę o pracę – będzie miał miejsce wyjątek od standardu minimum, czy w związku z tym, że uczestnikami projektu mogą być także osoby na b2b czy umowach zleceniach, by zaistniał wyjątek należałoby objąć również właścicieli, kierowników, zlecenia, działa itp.?

Zakładane ograniczenie projektu tylko do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest dopuszczalne (zgodnie z definicją pracownika zawartą w Regulaminie naboru str. 11 krąg pracowników może być szerszy). Natomiast wskazane w pytaniu przesłanki nie są okolicznościami, na podstawie których projekt mógłby stanowić wyjątek od standardu minimum w świetle zapisów Instrukcji wypełnienia wniosku  stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu naboru (str. 14). 

Podkreślić należy również, że niezależnie od tego, czy projekt należy do wyjątku od standardu minimum, zapisy wniosku muszą świadczyć o spełnieniu zasady równości kobiet i mężczyzn.

Czy partnerstwo w projekcie jest możliwością, czy obowiązkiem?

W naborze FELD.08.04-IZ.00-002/23 partnerstwo nie jest obowiązkowe. Jest dodatkowo punktowane zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (EFS+) DZIAŁANIE FELD.08.04 ZDROWY PRACOWNIK – kryterium premiujące „Partnerstwo”.

Na str. 19 Regulaminu naboru widnieje zapis: „Projekty muszą być zgodne z regionalnymi i lokalnymi potrzebami wynikającymi z aktualnych danych statystycznych, w tym danych demograficznych, epidemiologicznych, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcji Pracy, nt. wypadków przy pracy. Powyższe powinno wynikać z mapy potrzeb zdrowotnych lub w przypadku braku danych dostępnych na poziomie szczegółowości określonym przez specyfikę projektu – z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Inspekcji Pracy, lub zakładów pracy. Wymóg ten należy uwzględnić w opisie grupy docelowej”. Uprzejmie proszę o wyjaśnienia. O jakie potrzeby chodzi i gdzie znaleźć powyższe dane?

Potrzeby lokalne odnoszą się do obszaru, na którym ma być realizowany projekt – gminy, powiatu. Jeżeli nie są dostępne dane statystyczne na poziomie powiatu, można posłużyć się danymi odnoszącymi się do całego województwa. Jeżeli nie są dostępne dane także na poziomie województwa, Wnioskodawca może się oprzeć tylko na danych zakładu pracy.

Zakres i wykorzystanie źródeł zależy do Wnioskodawcy, specyfiki projektu, dostępności danych dotyczących danego problemu zdrowotnego. Źródłami danych statystycznych mogą być np.:

•          Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (BASiW): https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/.

•          Zakład Ubezpieczeń Społecznych – strona z opracowaniami tematycznymi, np. raporty dotyczące absencji chorobowych, raporty dotyczące orzecznictwa lekarskiego o niezdolności do pracy, ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka. 

•          GUS – Bank Danych Lokalnych, Dane według dziedzin, Rynek pracy, Warunki pracy 

Wnioskodawca może rozważyć do jakich chorób mogą przyczynić się problemy zidentyfikowane na podstawie diagnozy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy. We wskazanym przypadku bólu pleców można np. rozważyć grupę chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, w ramach której wyróżnia się choroby grzbietu, a wśród nich bóle grzbietu (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10) i posłużyć się danymi np. z BASiW.

Najbardziej pożądaną sytuacją jest uwzględnienie w opisie różnych źródeł danych. Takie podejście, kompleksowo obrazuje problemy grupy docelowej, sprzyja też uzyskaniu wysokiej punktacji w kryterium merytorycznym punktowym „Opis grupy docelowej”. Ewentualne braki mogą być przedmiotem uwag w ramach ww. kryterium i uzupełnień na etapie negocjacji.

Na str. 43 Regulaminu naboru jest zapis: „Komunikacja pomiędzy IZ FEŁ2027 a wnioskodawcą prowadzona jest w module Korespondencja SOWA EFS bądź w formie mailowej.” Proszę o informację na jaki adres mailowy będzie kierowana korespondencja. Czy będzie to adres wskazany we wniosku czy login do systemu SOWA?

We wniosku o dofinansowanie należy podać aktualny adres mailowy, gdyż komunikacja może być prowadzona zarówno za pośrednictwem maila, jak również w systemie SOWA. W przypadku negocjacji wniosku o dofinansowanie do tej pory stosowaną procedurą był kontakt mailowy. Natomiast na etapie realizacji projektu planowana jest komunikacja poprzez system SOWA. Podkreślić należy, że wskazanie prawidłowego adresu jest o tyle ważne, że w przypadku ewentualnej awarii systemu pozostaje możliwość komunikacji mailowej.

Na str.  40 Regulaminu naboru jest zapis odnośnie trwałości projektu. Czy dobrze rozumiem, w projektach z pomocą de minimis, bez cross financingu okres trwałości nie występuje?

Kwestia ta została uregulowana w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, Podrozdział 2.6. Trwałość projektu, wymóg zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego w przypadku projektów w przypadku projektów EFS+ obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Instytucja organizująca nabór nie zidentyfikowała przepisów prawa UE i krajowego regulujących pomoc de minimis, które nakładałyby wymóg trwałości dla wydatków związanych z szeroko rozumianym pojęciem utrzymania inwestycji w ramach działań finansowanych w naborze nr FELD.08.04-IZ.00-002/23.

Na str. 38 Regulaminu naboru jest zapis: „Zasady kwalifikowalności VAT. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za kwalifikowalne:
a) w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT), z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną”. 
Czy powyższe oznacza, że w projektach o wartości do 200 tys. euro z pomocy de minimis – należy wykazywać wydatki w kwotach brutto, niezależnie od tego czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia VAT czy nie? Czy podmiot sam mam dokonać wyboru czy wnioskuje o netto czy brutto?

W projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT), z wyłączeniem  projektów objętych pomocą publiczną, wydatki poniesione na podatek od towarów i usług są kwalifikowalne. 

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, Podrozdział 3.5. Podatek od towarów i usług (VAT) pkt. 10 kwalifikowalność podatku VAT podlega dodatkowym ograniczeniom wynikającym z zasad udzielania pomocy publicznej. 

Instytucja Organizująca Nabór nie zidentyfikowała przepisów prawa UE i krajowego regulujących pomoc de minimis, które ograniczałyby kwalifikowalność podatku VAT dla wydatków w ramach działań finansowanych w naborze nr FELD.08.04-IZ.00-002/23. Niezależnie od tego Wnioskodawca może sam podjąć decyzję i nie kwalifikować VAT w projekcie.

Czy jest możliwość finansowania zajęć aktywności fizycznej  w projektach dotyczących eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy?

Nie ma możliwości finansowania tego rodzaju działalności, tj. zajęć aktywności fizycznej  pracownika, takiej jak grupowa aktywność sportowa, karnety na basen. Działania realizowane w ramach tego celu mają pomóc pracodawcom 
w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy i dotyczyć eliminacji ryzyk występujących w miejscu pracy. Przykładowymi formami mogą być szkolenia na temat zdrowych nawyków skierowanych do pracowników 
w określonych miejscach pracy, czy działania świadomościowe zachęcające pracowników do podejmowania aktywności fizycznej.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.04-IZ.00-001/23 FELD.08.04 Zdrowy pracownik (Rehabilitacja narządu ruchu)

Numer naboru
FELD.08.04-IZ.00-001/23

W ramach kryteriów merytorycznych specyficznych znajduje się kryterium nr 1. Siedziba wnioskodawcy i partnera (o ile dotyczy), w którym oceniane jest czy wnioskodawca oraz partner (o ile dotyczy) posiada siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.
Czy kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca zgodnie z  rejestrem regon posiada siedzibę w innym województwie oraz posiada jednostkę lokalną w województwie łódzkim, która byłaby miejscem realizacji projektu?

Wnioskodawca musi posiadać zarejestrowaną działalność na terenie województwa łódzkiego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Spełnienie ww. kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. 

W sytuacji, gdy wnioskodawca posiada siedzibę w innym województwie kryterium nie można uznać za spełnione.

Czy należy stosować szacowane kwoty zabiegów i badań na podstawie programu zdrowotnego ?

Szacowane kwoty zabiegów i badań były dokonywane na potrzeby Regionalnego Programu Zdrowotnego. 

Wnioskodawca we wniosku powinien wskazać kwoty oszacowane na podstawie cennika  stosowanego u Wnioskodawcy lub cen rynkowych. 

W jednym ze wskaźników projektu jest liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie będą miały umowę o pracę. Potwierdzeniem jest skan umowy o prace pacjenta, który ukończył program.
Co w sytuacjach, gdy pacjent, który ukończył udział w programie nie podejmie zatrudnienia i tym samym nie osiągniemy zakładanej wartości we wskaźniku?

W sytuacji nieosiągnięcia zakładanej 
we wniosku wartości wskaźnika może zostać zastosowana reguła proporcjonalności. Więcej informacji we wzorze umowy o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu naboru (w paragrafie 8) oraz „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, Podrozdział 2.5. 

W związku z zadanym pytaniem należy też zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • w projektach, zgodnie z grupą docelową określoną 
  w Regulaminie wyboru projektów, mogą brać udział zarówno osoby pracujące, jak też osoby bezrobotne zarejestrowane. W przypadku osób pracujących efekt będzie dotyczyć kontynuacji zatrudnienia, nie jego podjęcia.
 • Ponadto należy zwrócić uwagę, że w Regulaminie wyboru projektów (str. 25) założono, że minimalną wartością docelową jest 40% przyjętej liczby uczestników projektu. Nie ma wymogu, aby we wniosku przyjmować większą wartość docelową.

Czy poprawne i zgodne z RODO jest skanowanie umów o prace pacjentów, gdzie są dane pracodawcy, dane pacjenta, zakres obowiązków, stanowisko, wynagrodzenie?

Nie ma konieczności skanowania w całości umów o pracę. Do weryfikacji osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby)” nie są potrzebne dane dotyczące zakresu obowiązków, stanowiska, wynagrodzenia pracownika. Można nie skanować tej części umowy albo zasłonić dane. Alternatywnym dokumentem, dopuszczalnym dla udokumentowania wskaźnika może być zaświadczenie od pracodawcy.

Odnośnie zbierania danych uczestnika warunku kwalifikowalności uczestnika otrzymującego wsparcie, którym jest uzyskanie danych o uczestniku projektu. Zakres danych został wskazany 
we wzorze umowy o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu naboru (w załączniku nr 4 do umowy: Zakres przetwarzanych danych osobowych). W tym zakresie uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych, aby mógł brać udział w projekcie. Okoliczność, że 
w projekcie służącym realizacji programu rehabilitacji medycznej uczestnik jest pacjentem (w rozumieniu definicji pacjenta z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent) nie zwalnia dla spełnienia 
ww. warunku.

W kontekście ochrony danych osobowych i RODO nie ma przeszkód, aby takie dane znalazły się też w dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika.

Bez danych pracodawcy, przynajmniej nazwy, adresu i danych firmy, nie byłoby możliwości zweryfikowania dokumentacji, a więc takie dane w umowie lub zaświadczeniu powinny być widoczne. W przypadku, gdyby spełniały one cechy danych osobowych np. dane w umowie w spółce cywilnej, wówczas należałoby zanonimizować dane wspólników lub pozostawić tylko taki zakres, który nie pozwoli traktować danych jako dane osobowe – pozwalających na pełną identyfikacje.

Kiedy planowane jest rozstrzygnięcie naboru?

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: czerwiec 2024 r

Jaka jest wartość przeliczenia na PLN równowartości 200 tysięcy EUR?

Równowartość 200 tysięcy EUR wynosi 867 100,00 PLN.

Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.07-IZ.00-001/23, Działanie FELD.08.07 Kształcenie ogólne

Numer naboru
FELD.08.07-IZ.00-001/23

Czy w projekcie kwalifikowalny jest zakup w ramach narzędzi TIK, cyfrowej pracowni językowej wraz z meblami (uzupełniająco do zaplanowanych w projekcie zajęć)?

W ramach naboru można finansować tworzenie nowych pracowni cyfrowych wraz z zakupem niezbędnych mebli, które są niezbędne do stworzenia nowoczesnej pracowni. Jednocześnie IZ FEŁ2027 nie rekomenduje finansowania  podstawowego wyposażenia placówki takiego jak stoliki, krzesła, czy szafy, gdyż za odpowiednie wyposażenie w podstawowe meble odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę. Dodatkowe wyposażenie (meble) musi być ściśle powiązane z cyfryzacją placówki i realizacją zajęć przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Ponadto powyższe powinno ściśle wynikać z diagnozy, a Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić potrzebę tworzenia nowych pracowni cyfrowych.

Czy w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego można zaplanować zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia i np. utworzyć stanowisko do samobadania w oparciu o programy multimedialne?

Tak, występuje taka możliwość. Powyższe powinno wynikać z diagnozy, a Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić potrzebę ww. zakupu

Czy w ramach konkursu została określona w latach trwałość rezultatów projektu (np. sprzęt TIK lub liczba godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które muszą być realizowane po zakończeniu realizacji projektu)?

W ramach naboru nie określono specyficznych wymogów dotyczących trwałości rezultatów projektu. Zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektów musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.  W przypadku projektów EFS+ zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Czy w ramach projektu kwalifikowalny będzie wydatek na zakup okresowego dostępu do internetowej platformy edukacyjnej dla uczniów uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach projektu?

Tak, występuje taka możliwość. Wnioskodawca w treści wniosku powinien uzasadnić niezbędność i racjonalność takiego kosztu.

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Wartość wskaźników w podziale na płeć w projekcie powinna wynikać z analizy sytuacji płci w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Dlatego też w toku realizacji projektu należy zachować wszelką staranność, aby wartości te nie uległy zmianie. Jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć - zasadność dokonania takiej zmiany podlega ocenie na etapie rozliczenia.

Na podstawie jakiego dokumentu należy potwierdzić, że uczeń jest osobą w niekorzystnej sytuacji?

Zgodnie z definicją kryterium premiującego „Wsparcie uczniów w niekorzystnej sytuacji”: Grupa w niekorzystnej sytuacji – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 oznacza grupę osób w trudnej sytuacji w tym osoby doświadczające ubóstwa, wykluczenia społecznego lub dyskryminacji w wielu wymiarach lub zagrożone takimi zjawiskami. W zależności od tego do jakiej grupy osób w niekorzystnej sytuacji należy uczestnik projektu należy wskazać dokument potwierdzający przynależność do tej specyficznej grupy.

Czy diagnoza powinna zostać dołączona w osobnym pliku do wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z treścią  Regulaminu wyboru projektów diagnoza powinna zostać sporządzony samodzielnie lub przy pomocy zewnętrznych podmiotów przed datą złożenia wniosku. Podczas przesyłania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane przesyłanie diagnozy w odrębnym pliku. Sporządzoną i zatwierdzoną diagnozę należy posiadać w placówce na wypadek ewentualnych przyszłych kontroli w trakcie realizacji projektu. Natomiast we wniosku muszą znaleźć się kluczowe elementy diagnozy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów wynikających z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Regulaminu wyboru projektów wskazuje kluczowe elementy wynikające z diagnozy, które powinny znaleźć się we wniosku o dofinansowanie. 

Czy zakup autobusu 50 osobowego będzie traktowany jako cross - financing czy jako zakup środka trwałego? Zakup autobusu jest niezbędny z uwagi na konieczność zapewnienia dowozu i odwozu uczniów na zajęcia oraz celem realizacji wyjazdów edukacyjnych. Szkoły na terenie gminy są oddalone od siebie o ok. 20 km. 

Celem szczegółowym działania jest: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach naboru możliwa jest realizacja następujących typów projektów tj. wsparcie szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego (szkoły ogólne) ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów, podnoszących jakość edukacji, obejmujących rozwój kompetencji kluczowych, w tym proinnowacyjnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, uniwersalnych, przekrojowych, kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, cyfrowych, realizację działań społeczno-wychowawczych. Wyłącznie jako element projektu możliwe jest:

 1. wsparcie w postaci działań integracyjnych w szkołach, w których są uczniowie z doświadczeniem migracji, skierowane dla wszystkich uczniów w tym m.in. zajęcia sportowe, poznawanie kultur, integracyjne wyjazdy edukacyjne,
 2. wsparcie świetlic szkolnych,

wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne

 1. do realizacji wysokiej jakości kształcenia,
 2. działania rozwijające świadomość i zachowania proekologiczne.

Zaplanowany zakup autokaru nie wpisuje się zatem do katalogu wydatków możliwych do ponoszenia w ramach konkursu. Ponadto zwrócić uwagę należy że w ramach Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne nie przewidziano możliwości nabywania środków transportu.

Zgodnie z regulaminem: Wkładem własnym niepieniężnym wnoszonym do projektu nie może być wkład, który uprzednio był finansowany ze środków UE. Wobec powyższego czy koszty utrzymania szkoły/ sal lekcyjnych (energii elektrycznej, wody, ścieków itp.), która została wybudowana z Działania IV.3 Ochrona powietrza RPO 2014-2020 mogą być brane do wyliczenie wkładu własnego niepieniężnego? 

Wkład własny w formie udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć w ramach realizowanego projektu w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowych nie narusza przytoczonego z Regulaminu wymogu i nie będzie stanowił podwójnego finansowania. Innymi rodzajowo wydatkami są wydatki na koszty prac remontowych/budowlanych, a innymi wydatki na udostępnienie sal (koszt oszacowania eksploatacji sal tj.: koszt energii elektrycznej ,cieplnej, wody itp.) do prowadzenia zajęć. W przytoczonym przypadku nie będzie zachodziła sytuacja rozliczenia tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych z UE. Wniesienie wkładu własnego np. w postaci udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS w budynku, w którym wcześniej przeprowadzano prace remontowo-budowlane finansowane np. z EFRR nie będzie stanowiło podwójnego finansowania. Należy bowiem rozróżnić rodzaj i charakter poszczególnych wydatków tj. roboty budowlane oraz udostępnienie sal na potrzeby realizacji projektu EFS. W przypadku tym nie zachodzi sytuacja rozliczenia tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków UE lub dotacji ze środków krajowych.  

Projekt zakłada wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - są to uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki. Kto może określić specjalne potrzeby edukacyjne ucznia? Czy może to być pedagog szkolny? Czy opinię taką powinien wydać podmiot zewnętrzny?

Jeśli zakłada się w projekcie wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takie potrzeby (poprzez wydanie opinii) może określić zarówno pedagog szkolny, nauczyciele szkoły, a także zewnętrzne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr FELD.09.02-IZ.00-001/23, Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (kształcenie zawodowe - projekty infrastrukturalne)

Numer naboru
FELD.09.02-IZ.00-001/23

Czy w ramach działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (kształcenie zawodowe - projekty infrastrukturalne możliwe jest finansowanie budowy nowego obiektu/budynku?

Budowa nowych obiektów na potrzeby prowadzenia kształcenia zawodowego lub ustawicznego będzie możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tj. gdy zapewnienie infrastruktury koniecznej do realizacji projektu nie jest możliwe w inny sposób (np. przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie; konieczność budowy nowego obiektu uzasadniona jest trendami demograficznymi w ujęciu terytorialnym). Powyższe należy wykazać w analizie potrzeb stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Które gminy wchodzą w skład Obszaru Sprawiedliwej Transformacji?

Obszar Sprawiedliwej Transformacji obejmuje gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów, Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Gorzkowice, Rozprza, Wola Krzysztoporska, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Radomsko, Czarnożyły, Konopnica, Osjaków, Ostrówek, Wieluń, Wierzchlas, Widawa, Złoczew i miasta: Piotrków Trybunalski, Radomsko, Bełchatów i wskazany jest w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Obszar Sprawiedliwej Transformacji został określony także w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

W jakim terminie i w jakiej formie powinien zostać złożony wniosek o dofinansowanie projektów?

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 31.08.2023r. do godziny 23:59. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 w ramach właściwego naboru dedykowanemu Działaniu FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji, nr FELD.09.02-IZ.00-001/23. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem aplikacji WOD2021, w odpowiedzi na nabór inny niż nr FELD.09.02-IZ.00-001/23 nie podlegają ocenie i nie zostaną uwzględnione w Rejestrze złożonych wniosków o dofinansowanie.

Jakie typy projektu są wspierane w ramach prowadzonego naboru?

W ramach projektu wspierane są inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub infrastrukturę szkoleniową. Wsparcie uzyskają projekty dotyczące:

 • budowy, przebudowy, modernizacji, remontu lub adaptacji budynków/ obiektów na potrzeby prowadzenia kształcenia zawodowego lub ustawicznego w celu dostosowania ich do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;
 • budowy, przebudowy, modernizacji, remontu lub adaptacji budynków na potrzeby szkoleniowe;
 • przebudowy, modernizacji, remontu lub adaptacji budynków w celu dostosowania ich do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • zakupu wyposażenia, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Wyłącznie jako element ww. rodzajów projektów możliwy będzie zakup sprzętu i systemów informatycznych oraz pomocy multimedialnych wykorzystywanych w zajęciach dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie mogą powielać wsparcia przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy, a także inwestycje w przyszkolną infrastrukturę sportową.

Jak należy rozumieć projekt, który wpisuje się w politykę ochrony środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju?

Projekt, który wpisuje się w politykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (w rozumieniu art. 9 ust. 4 rozporządzenia ogólnego) to projekt zgodny z:

 1. Celami zrównoważonego rozwoju ONZ – w ramach konkursu projekt musi odnosić się do celu 4 „Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie” (www.un.org.pl.)
 2. Porozumieniem Paryskim - zgodnie z wymogami Porozumienia państwa UE zobowiązały się, że do 2030 r. ograniczą unijne emisje o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. Realizacja projektu musi wspierać działania respektujące standardy i priorytety klimatyczne UE.
 3. Zasadą DNSH (Do No Significant Harm), czyli "nie czyń poważnych szkód", która odnosi się do 6 celów środowiskowych określonych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. Cele te związane są z:
  • łagodzeniem zmian klimatu
  • adaptacją do zmian klimatu,
  • zrównoważonym wykorzystywaniem i ochroną zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarką o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiem powstawaniu odpadów i recyklingiem,
  • zapobieganiem zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrolą,
  • ochroną i odbudową bioróżnorodności i ekosystemów.

W treści wniosku należy wskazać, w jaki sposób projekt odnosi się do zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zapisów ww. dokumentów.

Czy nowopowstały podmiot może złożyć wniosek w ramach naboru?

Regulamin konkursu nie wyklucza takich podmiotów. W modelu finansowym należy przedstawić dane historyczne za trzy ostatnie lata obrachunkowe, dane za rok bazowy oraz prognozę. W przypadku Wnioskodawców bez historii finansowej ocena zostanie dokonana na podstawie prognoz finansowych sporządzonych na okres odniesienia (np. okres realizacji oraz okres trwałości projektu). Należy pamiętać, że powyższe będzie przedmiotem oceny merytorycznej.