Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-01.

Portal jest częściowo zgodny z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych niżej niezgodności lub wyłączeń:

 • możliwe są sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty, opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na kilka faktów:
  - pochodzą z różnych źródeł,
  - są bardzo obszerne, tym samym wytwarzało je kilka komórek organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść,
  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone na serwisie mogą nie posiadać wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 • z uwagi na ograniczenia systemowe redaktorzy na serwisie nie stosują znacznika lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2023-03-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Serwisu prosimy o kontakt z Wydziałem Komunikacji Funduszy Europejskich pod adresem poczty elektronicznej: promocja.fel@lodzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 42 663 36 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa bez użycia myszki. Strony serwisu oparte są o strukturę nagłówków, umożliwiającą szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisie. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

 • treści,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • wiadomości,
 • kontaktu,
 • punktów informacyjnych,
 • wyszukiwarki dotacji,
 • deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

 • nawigacji,
 • treści,
 • stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

W serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego znajdują się pliki do pobrania. Niektóre z nich pochodzą z instytucji zewnętrznych (tj. instytucji pośredniczących). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

W przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

W serwisie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomoca skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększanie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wada wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisu to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszego serwisu, jednak jeżeli znajdziesz błędy, lub masz uwagi i chcesz nam pomóc poprawić Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: promocja.fel@lodzkie.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znajdujący się w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • odpowiednie oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

 • z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biurze Podawczym. Tam zainstalowany został softphon połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi,
 • z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Aby klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie:
do Biura Podawczego:

 • e-mailowo na adres info@lodzkie.pl,
 • osobiście - al. Piłsudskiego 8 - parter, (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00)
 • telefonicznie - 42 663 33 80 lub 695 356 594,
  lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:
 • e-mailowo, osobiście lub telefonicznie.

W zgłoszeniu należy podać m.in.:

 • imię i nazwisko klienta, który chce skorzystać z tego rodzaju usługi,
 • kontakt do klienta,
 • komórkę organizacyjną, w której sprawa ma zostać załatwiona.

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.

Aplikacja mobilna

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.