Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Fundusze Europejskie dla łódzkiego na lata 2021-2027

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

 • Działanie FELD.07.07 Integracja obywateli państw trzecich

  FELD.07.07
  Zgłoś się do
  Dla
  M. in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i inne.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, Budowa zdolności i potencjału instytucji i organizacji wspierających obywateli państw trzecich, Budowa potencjału JST w celu ułatwienia dostępu do usług dla obywateli państw trzecich, Przezwyciężanie segregacji, uprzedzeń i dyskryminacji obywateli państw trzecich, w szczególności na rynku pracy, Wsparcie społeczeństwa przyjmującego.
 • Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym

  FELD.02.13
  Zgłoś się do
  Dla
  duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, uczelnie, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  inwestycje w zakresie selektywnego zbierania odpadów, inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie, wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach, edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących GOZ
 • Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

  FELD.04.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Województwo Łódzkie, inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich; inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.
 • Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

  FELD.04.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Województwo Łódzkie, inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich, inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.
 • Działanie FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna

  FELD.06.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Ośrodki kształcenia dorosłych
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne, wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 • Działanie FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna

  FELD.06.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  1. Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne;
  2. Wsparcie infrastruktury edukacji przedszkolnej
 • Działanie FELD.02.15 Bioróżnorodność, typ 4. Opracowywanie, aktualizacja dokumentów dla obszarów chronionych lub wdrażanie ich zapisów

  FELD.02.15
  Zgłoś się do
  Dla
  Województwo Łódzkie, a realizatorem projektu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 4. Opracowywanie, aktualizacja dokumentów dla obszarów chronionych lub wdrażanie ich zapisów dla Działania FELD.02.15 Bioróżnorodność.
 • Działanie FELD.04.02 Drogi lokalne

  FELD.04.02
  Zgłoś się do
  Dla
  Jednostki Samorządu Terytorialnego, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Zarządcy dróg publicznych.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Inwestycje dotyczące infrastruktury dróg lokalnych (powiatowych lub gminnych).
  Inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.
 • Działanie FELD.08.09 Kształcenie zawodowe - stypendia

  FELD.08.09
  Zgłoś się do
  Dla
  Administracja publiczna, Województwo Łódzkie, Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych należących do grup defaworyzowanych.
 • Działanie FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny

  FELD.07.12
  Zgłoś się do
  Dla
  Uprawnionymi Wnioskodawcami do ubiegania się o dofinansowanie w naborze są: jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego tj. gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie;
  rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych;
  podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

Dokumenty

 • Dokumenty programowe

  Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

 • Priorytety (SZOP)

  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 • Dokumenty programowe

  Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

 • Dokumenty programowe

  Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu

 • Wytyczne i zalecenia

  Strategia Komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Harmonogramy naborów

  Harmonogram naborów wniosków dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Definicje wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Kwalifikowalność wydatków

  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Podręczniki i instrukcje

  Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027