Skontaktuj się


Zapytaj o Fundusze Europejskie

Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety dotyczącej konsultacji. Państwa opinia jest dla nas ważna i pozwoli nam poznać Państwa zdanie nt. jakości naszych usług. Ankieta jest anonimowa. Zebrane pojedyncze informacje będą traktowane jako poufne, a wyniki badania udostępnione jedynie w postaci zbiorczej.

Wypełnij ankietę

 

Skorzystaj z naszej usługi PIFE przypomina, która pozwala nam na bieżąco informować naszych klientów o ogłaszanych konkursach.

PIFE przypomina

 

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

 

1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
Godziny pracy punktu:

w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Telefony do konsultantów:

42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4,
97-400 Bełchatów
Godziny pracy punktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

22 maja 2024 w godzinach 10:00 – 12:00, 24 maja 2024 w godzinach 09:20 – 10:50 i 27 maja 2024 w godzinach 09:30 – 11:00 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie nie będzie realizował konsultacji bezpośrednich.

Telefony do konsultantów:

44 754 78 07, 690 600 586

e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu

ul. Sarańska 10
98-200 Sieradz

Godziny pracy punktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Telefony do konsultantów:

728 660 034, 728 660 024

Od 29.04.2024 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zostanie przeniesiony na ul. Sarańską 10.

W związku ze zmianą siedziby w dniach 29-30.04.2024 r. konsultacje w Sieradzu nie będą realizowane. 

W tych dniach zapraszamy do kontaktu: 

 • z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9, pod nr. tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60 lub poprzez e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl. 
 • z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie przy ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, pod nr tel. 44 754 78 07, 690 600 586 lub poprzez e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

chcemy aktywnie włączyć wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem Funduszy Europejskich w naszym regionie w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ). Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie na temat wielu kwestii przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPO WŁ. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju, zarówno naszego województwa, jak też całego kraju. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także ewentualnych skarg w zakresie realizacji RPO WŁ.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, zarówno wnioskodawca lub beneficjent, jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Jak i gdzie zgłaszać wnioski i skargi?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem ?zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich?), poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16.00 na adres:
  Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. elektronicznie: na adres e-mail: rfe@lodzkie.pl
 3. osobiście w siedzibie Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa w godzinach pracy Departamentu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 ? 16:00.

 

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze działanie.
W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • adres korespondencyjny,
 • telefon kontaktowy,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,al. Piłsudskiego 8.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Anna Pałczyńska, tel. 42 291 97 04, e-mail: iod@lodzkie.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie adresu korespondencyjnego skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

WAŻNE

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

Raporty

Roczny raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za 2023 rok

Roczny raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za 2022 rok - raport archiwalny 

Instytucje zarządzające, wdrażające, pośredniczące

Zarząd Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: 42 663 30 26
fax. 42 663 30 02
e-mail: info@lodzkie.pl

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź 
tel.42 663 3838
tel.:571 552 124
e-mail: fel2027@lodzkie.pl

Departament Promocji/Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich

Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: 42 663 3828
42 663 3600
509 990 909
e-mail: promocja@lodzkie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź 
Kontakt:
tel.  42 638 91 39/30
email: wup.fel@wup.lodz.pl
Strona internetowa:
funduszeUE.wup.lodz.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
e-mail: cop@cop.lodzkie.pl
tel.: 42 230 15 50
Strona internetowa:
https://cop.lodzkie.pl/