Dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, perspektywa finansowa 2021-2027 jest czwartym budżetem unijnym, w który jesteśmy zaangażowani jako Instytucja Pośrednicząca. Obecnie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, wdrażamy Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. 

Na realizację 14 Działań z obszaru poprawy dostępu do rynku pracy i włączenia społecznego otrzymaliśmy rekordowo ponad 360 mln euro. Blisko 60% tych środków przeznaczymy na dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w środowisku lokalnym, wsparcia rodzin w kryzysie, promocję ekonomii społecznej, integrację obywateli państw trzecich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Jako Instytucja Pośrednicząca, prowadzimy nabory wniosków, dokonujemy oceny złożonych projektów, podpisujemy umowy z beneficjentami oraz monitorujemy i kontrolujemy prawidłowość realizacji dofinansowanych przedsięwzięć.

Ogłaszane przez nas nabory skierowane są do szerokiej grupy potencjalnych wnioskodawców. Są to przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, instytucje integracji i pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, a także przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje kultury i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków, śledzenia harmonogramu na najbliższe miesiące i kontaktu z nami.

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

 • Działanie FELD.07.04 Kadry PSZ

  FELD.07.04
  Zgłoś się do
  Dla
  powiatowe urzędy pracy z terenu województwa łódzkiego, Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Wsparcie rozwoju kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia, w tym pracowników świadczących usługi w ramach sieci EURES, wynikających z potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.
 • Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie

  FELD.07.05
  Zgłoś się do
  Dla
  m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, duże przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Dofinansowanie można otrzymać na aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz na usługi aktywizacyjne w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. w centrach i klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywizacji zawodowej i w środowiskowych domach samopomocy).
 • Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie (capacity building)

  FELD.07.05
  Zgłoś się do
  Dla
  m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, duże przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru możliwa jest realizacja typu projektów nr 3 Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego określonego w SZOP.
 • Działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne

  FELD.07.09
  Zgłoś się do
  Dla
  instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje sportu, kluby sportowe, centra sportu i inne
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  rozwój usług społecznych; rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych; podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji
 • Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne

  FELD.07.09
  Zgłoś się do
  Dla
  duże przedsiębiorstwa, instytucje integracji i pomocy społecznej, instytucje kultury, instytucje sportu, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe i inne
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Usługi opiekuńcze tj. m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne formy usług opiekuńczych (kluby, środowiskowe domy pomocy, dzienne domy pomocy, dzienne domy pobytu); usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, Usługi asystenckie z wyłączeniem asystentury rodzinnej, usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarówno w formie pobytu dziennego jak i całodobowego), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8, usługi w postaci mieszkań treningowych lub wspomaganych, deinstytucjonalizacja placówek całodobowych o charakterze długoterminowym, usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8, działania wspierające osoby przebywające w całodobowych instytucjach opieki prowadzące do usamodzielnienia się tj. poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, itp.), grupy wsparcia, usługi asystenckie, praca socjalna, terapia psychologiczna lub psychospołeczna, mieszkania wspierane, treningowe i inne.

Dokumenty

 • Prognozy

  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 • Dokumenty programowe

  Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

 • Priorytety (SZOP)

  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 • Dokumenty programowe

  Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

 • Dokumenty programowe

  Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu