Zdjęcie przedstawia dwór rodziny Siemieńskich w Żytnie

Fundusze Europejskie dla łódzkiego na lata 2021-2027

Na skróty

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

  FELD.09.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

  FELD.09.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach
 • Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie

  FELD.07.05
  Zgłoś się do
  Dla
  m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, duże przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Dofinansowanie można otrzymać na aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz na usługi aktywizacyjne w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. w centrach i klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywizacji zawodowej i w środowiskowych domach samopomocy).
 • Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie (capacity building)

  FELD.07.05
  Zgłoś się do
  Dla
  m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, duże przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru możliwa jest realizacja typu projektów nr 3 Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego określonego w SZOP.
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dofinansowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny).
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Internacjonalizacja MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

  FELD.09.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Instytucje Otoczenia Biznesu, Ośrodki Innowacji, MŚP, uczelnie wyższe
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Usługi dla przedsiębiorstw, świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tym inkubatory przedsiębiorczości przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów).
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów): MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca), ośrodki innowacji, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wpisujące się w definicję IOB.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Typ projektu podlegający dofinansowaniu:
  rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych)
  W ramach przedmiotowego typu przewidziano przykładowy rodzaj przedsięwzięcia:
  Usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości, przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów).
 • Działanie FELD.02.17 Ochrona przyrody

  FELD.02.17
  Zgłoś się do
  Dla
  Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach”
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  tworzenie lub wsparcie centrów ochrony różnorodności biologicznej (np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ogrody tematyczne i edukacyjne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych), ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; inwestycje związane z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo służące ograniczeniu antropopresji i degradacji środowiska.
 • Działanie FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich

  FELD.05.02
  Zgłoś się do
  Dla
  Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach”
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 1.b) Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji.
  Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu partnerskiego realizowanego przez Województwo Łódzkie (jako Partner Wiodący) oraz przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (jako Partner) pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (a. rewitalizacja obiektów zabytkowych „Osady Pałacowej”) w sposób niekonkurencyjny.

Dokumenty

 • Prognozy

  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 • Dokumenty programowe

  Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

 • Priorytety (SZOP)

  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 • Dokumenty programowe

  Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

 • Dokumenty programowe

  Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu