Numer naboru
FELD.07.05-IP.01-001/24

Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie

Data publikacji
04.04.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze są: 

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,  
 • instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, 
 • jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • izby gospodarcze, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe,
 • uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,
 • niepubliczne instytucje kultury, Kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury,
 • kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu,
 • MŚP, duże przedsiębiorstwa.

Wybór projektów odbywa się w sposób konkurencyjny.
 

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Instytucje rynku pracy
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Izby gospodarcze
 • Uczelnie wyższe
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Duże przedsiębiorstwa

Na co

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru to:

1. Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej tj.:

a) Instrumenty aktywizacji społecznej tj.:

 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, obywatelskie, itp.),
 • poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (coach, mentor itp.),
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe o profilu ogólnym, itp.),
 • praca socjalna i środowiskowa.

b) Instrumenty aktywizacji zawodowej tj.:

 • pośrednictwo pracy, 
 • poradnictwo  zawodowe,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,   
 • praktyki zawodowe, 
 • wolontariat,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • trener pracy, 
 • prace społecznie użyteczne.

c) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej tj.:

 • zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym, 
 • zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (kursy językowe o profilu ogólnym, itp.), 
 • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (korepetycje, itp.),
 • wspieranie edukacji formalnej (zakup podręczników i pomocy naukowych, sfinansowanie kosztów dojazdu i noclegu, itp.).

d) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej tj. działania o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.

2. Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej tj.:

a) Stworzenie nowych miejsc reintegracji poprzez m.in. rozszerzenie oferty wsparcia świadczonego przez podmioty reintegracji (m.in. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, środowiskowe domy samopomocy).

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS.

 

Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi:

Komunikat z 22.04.2024 r. o zmianie kursu euro:  
Korekcie ulega, wskazany w ogłoszeniu o naborze, kurs euro.   
Obowiązujący to: 4,3093 zł.  
W związku z powyższym, projekt którego łączny koszt nie przekracza kwoty 861 860,00 zł musi być rozliczany kwotami ryczałtowymi.

4.04.2024 r.: Kurs euro aktualny na dzień ogłoszenia naboru wynosi: 4,3123 PLN.  
W związku z powyższym, projekty, których łączny koszt nie przekracza 862 460 PLN, muszą być rozliczane kwotami ryczałtowymi.

Dokumenty
Pobierz

Regulamin naboru nr FELD.07.05-IP.01-001/24


file 1.06 MB 71 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów


file 100.74 KB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 2 – Wymagania dotyczące wsparcia


file 124.6 KB 38 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 3 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu


file 1.88 MB 99 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
95%
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze: 31 392 247 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

wrzesień/październik 2024 r.

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Oddział Naboru Wniosków I 
adres: ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
telefon: (42) 638-91-75/77/79
e-mail: nabory1@wup.lodz.pl
godz. 8.00-16.00

Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS udzielane są drogą telefoniczną pod nr (42) 638-91-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: generator.sowa@wup.lodz.pl