Numer naboru
FELD.07.05-IP.01-002/24

Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie (capacity building)

Data publikacji
05.04.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze są: 

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej, 
 • instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, 
 •  jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
 • izby gospodarcze, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe,
 • uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,
 • instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, Kościoły i związki wyznaniowe,
 • kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu, 
 • MŚP, duże przedsiębiorstwa.

Wybór projektów odbywa się w sposób konkurencyjny. 
Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.
 

Grupa docelowa:
W ramach naboru wsparciem mogą być objęci pracownicy lub przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Uczelnie wyższe
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Duże przedsiębiorstwa

Na co

W ramach naboru możliwa jest realizacja typu projektów nr 3 Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego określonego w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP).

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach ww. typu projektów:
a) działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem”
b) szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów itp.
c) wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie itp.)
d) działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.
e) działania integrujące środowisko obywatelskie
f) działania informacyjno-promocyjne.

Finanse

Dofinansowanie do
95%
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze: 2 500 000 PLN.

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

lipiec/sierpień 2024 r.

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Oddział naboru wniosków I 
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
telefon: (42) 638-91-75/ 77/ 79
e-mail: nabory1@wup.lodz.pl
godz. 8.00-16.00

Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS udzielane są drogą telefoniczną pod nr (42) 638-91-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: generator.sowa@wup.lodz.pl