Image
Logo Centrum Obsługi Przedsiębiorcy składające sie z logo COP oraz napisu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy znajdującego sie po prawej stronie loga

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna powołana 1 marca 2008 uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Centrum jest Instytucją Pośredniczącą w przyznawaniu funduszy z Unii Europejskiej - przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Wspiera także gospodarkę opartą na kooperacji firm z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

COP ogłasza konkursy, prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie i monitoruje realizację projektów beneficjentów. W ramach obecnie wdrażanego Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy mogą pozyskać dotacje między innymi na rozwijanie potencjału B+R, inwestycje w rozwiązania Przemysłu 4.0 (w szczególności w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji), a także na wejście ze swoją ofertą na rynki zagraniczne.

COP jest także odpowiedzialne za wdrażanie instrumentów finansowych w obrębie pięciu Działań FEŁ2027: FELD.01.06 – Inwestycje w MŚP - IF, FELD.02.03 – Efektywność energetyczna - IF, FELD.02.07 – Odnawialne źródła energii - IF, FELD.02.14 – Gospodarka o obiegu zamkniętym - IF oraz FELD.06.05 – Kultura i turystyka - IF.  Na Menadżera Funduszu Powierniczego został wybrany Bank Gospodarstwa Krajowego, który za pomocą partnerów finansujących będzie udzielał preferencyjnych pożyczek (w tym pożyczek z umorzeniem) szerokiemu gronu ostatecznych odbiorców. Na wsparcie zwrotne przewidziano w sumie ponad 966 mln PLN.

Podkreślając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego, na wdrażany przez Centrum priorytet - FELD.01: FE dla innowacyjnego Łódzkiego zaplanowano łącznie blisko 1,5 miliarda złotych.

To już trzecia perspektywa wdrażana przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Instytucja realizowała już zadania w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a w okresie programowania 2014-2020 COP odpowiedzialne było za wdrażanie I Osi: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II Osi: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dofinansowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny).
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Internacjonalizacja MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów): MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca), ośrodki innowacji, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wpisujące się w definicję IOB.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Typ projektu podlegający dofinansowaniu:
  rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych)
  W ramach przedmiotowego typu przewidziano przykładowy rodzaj przedsięwzięcia:
  Usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości, przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów).
 • Działanie FELD.01.04 Cyfryzacja

  FELD.01.04
  Zgłoś się do
  Dla
  Uprawnionym podmiotem do aplikowania, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 jest Województwo Łódzkie.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu: przedsięwzięcia polegające na budowaniu, aktualizacji, poprawie jakości baz danych, w tym baz danych przestrzennych (geodezyjnych).
 • Działanie FELD.01.02 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

  FELD.01.02
  Zgłoś się do
  Dla
  przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych

Dokumenty

 • Prognozy

  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 • Dokumenty programowe

  Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

 • Priorytety (SZOP)

  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 • Dokumenty programowe

  Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

 • Dokumenty programowe

  Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu