Image
Logo Centrum Obsługi Przedsiębiorcy składające sie z logo COP oraz napisu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy znajdującego sie po prawej stronie loga

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna powołana 1 marca 2008 roku uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. Centrum jest Instytucją Pośredniczącą w przyznawaniu funduszy z Unii Europejskiej - przede wszystkim dla na mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. 
Wspiera także gospodarkę opartą na kooperacji firm z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 

COP ogłasza konkursy, prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie i monitoruje realizację projektów beneficjentów. W ramach obecnie wdrażanego Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy mogą pozyskać dotacje między innymi na rozwijanie potencjału badawczo - rozwojowego, wdrażanie zaawansowanych technologii, w szczególności w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, a także na zwiększenie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa.  

Podkreślając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, a także innowacyjności i konkurencyjności dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego, na wdrażany przez Centrum Priorytet 1 - FELD.01: FE dla innowacyjnego Łódzkiego zaplanowano łącznie blisko 630 milionów PLN. 

To już trzecia perspektywa wdrażana przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Instytucja realizowała już zadania w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a w okresie programowania 2014-2020 Centrum odpowiedzialne było za wdrażanie: I Osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dofinansowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny).
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Internacjonalizacja MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

  FELD.01.05
  Zgłoś się do
  Dla
  Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów): MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca), ośrodki innowacji, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wpisujące się w definicję IOB.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Typ projektu podlegający dofinansowaniu:
  rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych)
  W ramach przedmiotowego typu przewidziano przykładowy rodzaj przedsięwzięcia:
  Usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości, przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów).
 • Działanie FELD.01.04 Cyfryzacja

  FELD.01.04
  Zgłoś się do
  Dla
  Uprawnionym podmiotem do aplikowania, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 jest Województwo Łódzkie.
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu: przedsięwzięcia polegające na budowaniu, aktualizacji, poprawie jakości baz danych, w tym baz danych przestrzennych (geodezyjnych).
 • Działanie FELD.01.02 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

  FELD.01.02
  Zgłoś się do
  Dla
  przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych

Dokumenty

 • Prognozy

  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 • Dokumenty programowe

  Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

 • Priorytety (SZOP)

  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 • Dokumenty programowe

  Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

 • Dokumenty programowe

  Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu