Numer naboru
FELD.07.09-IP.01-001/24

Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji
18.01.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie naborze są: 

 • duże przedsiębiorstwa, 
 • instytucje integracji i pomocy społecznej, 
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportu, 
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kluby sportowe,
 • centra sportu,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • MŚP, 
 • niepubliczne instytucje kultury,
 • niepubliczne instytucje sportu, 
 • niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, 
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • ośrodki kształcenia dorosłych,
 • podmioty ekonomii społecznej, 
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • wspólnoty,
 • spółdzielnie mieszkaniowe, 
 • TBS.

Wybór projektów odbywa się w sposób konkurencyjny.

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:

 1. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności),
 2. osoby narażone na umieszczenie w instytucjach całodobowych lub przebywające w instytucjach całodobowych,
 3. otoczenie ww. grup w szczególności rodziny sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 4. kadra podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Instytucje kultury i sportu
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ
 • Organizacje pozarządowe
 • Ośrodki kształcenia dorosłych
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Na co

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

 1. rozwój usług społecznych;
 2. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

 

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwe do realizacji w ramach ww. typu projektów:

1 typ projektu:

 1. Usługi opiekuńcze tj. m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne formy usług opiekuńczych (kluby, środowiskowe domy pomocy, dzienne domy pomocy, dzienne domy pobytu); usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu.
 2. Usługi asystenckie z wyłączeniem asystentury rodzinnej.
 3. Usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarówno w formie pobytu dziennego jak i całodobowego), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8.
 5. Usługi w postaci mieszkań treningowych lub wspomaganych.
 6. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych o charakterze długoterminowym. 
 7. Usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8.
 8. Działania wspierające osoby przebywające w całodobowych instytucjach opieki prowadzące do usamodzielnienia się tj. poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, itp.), grupy wsparcia, usługi asystenckie, praca socjalna, terapia psychologiczna lub psychospołeczna, mieszkania wspierane, treningowe.

 

W ramach wsparcia towarzyszącego, jako element kompleksowego wsparcia, mogą być realizowane m.in.

 1. Usługi informacyjne i doradcze (w formie poradnictwa).
 2. Usługi dowożenia posiłków.
 3. Transport indywidualny typu door ? to ? door.
 4. Teleopieka i systemy przywoławcze.
 5. Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.
 6. Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego całodobowego lub dziennego pobytu.

2 typ projektu:

 1. usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej,
 2. szkolenia,
 3. warsztaty,
 4. seminaria,
 5. studia podyplomowe,
 6. wizyty studyjne.

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS.

Przydatne wskazówki

Z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w naborze FELD.07.09-IP.01-001/24 w ramach Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne", informujemy, że planowany termin jego rozstrzygnięcia zostaje przesunięty na lipiec / sierpień 2024 r.

W związku z powyższym § 7 pkt 3) Regulaminu wyboru projektów FELD.07.09-IP.01-001/24 otrzymuje brzmienie:

„3) Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: lipiec/sierpień 2024 r. W uzasadnionych przypadkach wskazany termin może ulec zmianie.”

Zmiana obowiązuje od 7.06.2024 r.

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 1.01 MB 55 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie


file 40.67 KB 15 stron
Ważny od
Pobierz

Kryteria wyboru projektów


file 92.83 KB 16 stron
Ważny od
Pobierz

Wymagania dotyczące wsparcia


file 122.42 KB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór Karty oceny merytorycznej


file 83.74 KB 15 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór Stanowiska Komisji Oceny Projektów


file 59.81 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór Karty oceny ogólnego kryterium podsumowującego


file 57.41 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór protestu


file 62.98 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu


file 1.88 MB 99 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
95%
33 529 411,76 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Lipiec/sierpień 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udziela drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Oddział Naboru Wniosków II  
e-mail: nabory2@wup.lodz.pl tel. 42 638-91-55, 42 638-91-54.

Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS udzielane są drogą telefoniczną pod nr (42) 638-91-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: generator.sowa@wup.lodz.pl

Regulamin wyboru projektów wraz z załącznikami zostanie zamieszczony w dniu ogłoszenia naboru na stronie www.funduszeUE.wup.lodz.pl