Numer naboru
FELD.09.01-IZ.00-001/24

Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

Data publikacji
18.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Instytucje Otoczenia Biznesu, Ośrodki Innowacji, MŚP, uczelnie wyższe.

  • Samorządy, organizacje i inne podmioty
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Instytucje wspierające biznes
  • Instytucje otoczenia biznesu
  • Instytucje nauki i edukacji
  • Uczelnie wyższe

Na co

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektu: 

Typ 5a: Usługi dla przedsiębiorstw, świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tym inkubatory przedsiębiorczości przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów).

W ramach tego typu projektu przewiduje się realizację wsparcia dla nowych i istniejących MŚP, obejmującego dwie ścieżki: 

  • ścieżkę inkubacji, skierowaną do nowych i młodych MŚP (do 60 miesięcy od daty rejestracji), obejmującą wsparcie finansowe w formie grantów oraz wsparcie doradcze. Celem ścieżki jest pomoc w osiągnięciu przez startujące i młode MŚP stabilności i niezależnego działania na rynku. 

  • ścieżkę rozwoju, skierowaną do przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku, obejmującą wsparcie finansowe w formie grantów oraz wsparcie doradcze. Celem ścieżki jest pomoc MŚP m.in. w przezwyciężeniu barier rozwoju, umożliwieniu dywersyfikacji, zwiększeniu produktywności. 

Ww. wsparcie dla MŚP realizowane będzie przy udziale operatorów. 

Uwaga! Obowiązkowe jest zaplanowanie w ramach projektu obu ścieżek – ścieżki inkubacji i ścieżki rozwoju. Nie jest dopuszczalna realizacja tylko jednej ze ścieżek. Zaplanowane w budżecie projektu koszty działań służących rekrutacji grupy docelowej, promowania wsparcia w ramach ścieżek inkubacji i rozwoju, promowania przedsiębiorczości (np. organizacja spotkań, konferencji, itp.) nie mogą łącznie przekraczać 10% kosztów bezpośrednich projektu. Wyżej wymienione działania nie stanowią działań informacyjno-promocyjnych projektu ujmowanych w kosztach pośrednich.

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 dla naboru dedykowanemu Działaniu FELD.09.01 Gospodarka w transformacji, nr FELD.09.01-IZ.00-001/24. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem aplikacji WOD2021, w odpowiedzi na nabór inny niż nr FELD.09.01-IZ.00-001/24 nie podlegają ocenie i nie zostaną uwzględnione w Rejestrze złożonych wniosków o dofinansowanie.

Przydatne wskazówki

Kryteria wyboru projektów dla naboru zostały wskazane w załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 812.23 KB 44 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie


pdf 183.03 KB 58 stron
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie


file 523.95 KB
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu


file 439.29 KB 39 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór umowy / decyzji o dofinansowaniu projektu


file 1.93 MB 67 stron
Ważny od
Pobierz

Lista deifnicji wskaźników dla naboru zawartych w SZOP


file 81.51 KB 12 stron
Ważny od
Pobierz

Ramowe zasady wsparcia


file 48.41 KB 10 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór protestu


file 30.51 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego


pdf 1.39 MB 19 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
85%
66 000 000,00 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Październik 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.