Dwa puchary na błękitnym banerze promującym konkurs 1 z 24 wraz ze złotym napisem "poznaj zwycięzców"

Konkurs "Wiedza o Unii Europejskiej 1 z 24"

Na skróty

Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

 • Działanie FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich

  FELD.05.02
  Zgłoś się do
  Dla
  Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. Ogrody Nauki Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji. Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (a. rewitalizacja obiektów zabytkowych „Osady Pałacowej”) w sposób niekonkurencyjny.
 • Działanie FELD.02.17 Ochrona przyrody

  FELD.02.17
  Zgłoś się do
  Dla
  Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. Ogrody Nauki Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  tworzenie lub wsparcie centrów ochrony różnorodności biologicznej (np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ogrody tematyczne i edukacyjne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych), ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; inwestycje związane z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo służące ograniczeniu antropopresji i degradacji środowiska.
 • Działanie FELD.07.04 Kadry PSZ

  FELD.07.04
  Zgłoś się do
  Dla
  powiatowe urzędy pracy z terenu województwa łódzkiego, Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Wsparcie rozwoju kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia, w tym pracowników świadczących usługi w ramach sieci EURES, wynikających z potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.
 • Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

  FELD.04.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Województwo Łódzkie, inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.
 • Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

  FELD.04.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Województwo Łódzkie, inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.
 • Działanie FELD.06.04 Kultura i turystyka

  FELD.06.04
  Zgłoś się do
  Dla
  Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi – Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej”
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 2. Wsparcie infrastruktury służącej lub mającej służyć prowadzeniu działalności kulturalnej lub turystycznej lub pełnieniu funkcji turystycznych, w tym inwestycje dotyczące turystycznych szlaków tematycznych.
  Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi – Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej.
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

  FELD.09.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

  FELD.09.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).
 • Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie

  FELD.07.05
  Zgłoś się do
  Dla
  m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, duże przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Dofinansowanie można otrzymać na aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz na usługi aktywizacyjne w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. w centrach i klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywizacji zawodowej i w środowiskowych domach samopomocy).
 • Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie (capacity building)

  FELD.07.05
  Zgłoś się do
  Dla
  m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, duże przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru możliwa jest realizacja typu projektów nr 3 Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego określonego w SZOP.

Dokumenty

 • Prognozy

  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 • Dokumenty programowe

  Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

 • Priorytety (SZOP)

  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 • Dokumenty programowe

  Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

 • Dokumenty programowe

  Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu