Numer naboru
FELD.08.08-IZ.00-001/24

Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

Data publikacji
23.02.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Grupa docelowa: 

 • uczniowie lub słuchacze szkół lub placówek kształcenia zawodowego;
 • nauczyciele, kadra zarządzająca, wspierająca i organizująca proces nauczania szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenia zawodowe; 
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu; 
 • rodzice lub opiekunowie; 
 • szkoły lub placówki kształcenia zawodowego (z wyłączeniem specjalnych).
 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Przedsiębiorstwa
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Instytucje wspierające biznes

Na co

Typ projektu: 

 • wsparcie i propagowanie szkół zawodowych,
 • wsparcie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami,
 • wsparcie szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego (szkoły zawodowe) ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów, podnoszących jakość edukacji, obejmujących rozwój kompetencji kluczowych, w tym proinnowacyjnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, uniwersalnych, przekrojowych, kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, cyfrowych, realizację działań społeczno-wychowawczych,
 • wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty w celu zwiększenia jakości i efektywności pracy szkół lub placówek.

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS.

Przydatne wskazówki

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 1. etap przedsądowy - środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ FEŁ2027;
 2. etap sądowy - środkami odwoławczymi przysługującymi wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 897 KB 83 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie


pdf 57.09 KB 15 stron
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu


file 1.03 MB 66 stron
Ważny od
Pobierz

Lista definicji wskaźników


file 72.16 KB 20 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu


file 1.96 MB 16 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór karty oceny ogólnego kryterium podsumowującego


file 50.45 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór protestu


file 809 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu


file 1.87 MB 97 stron
Ważny od
Pobierz

Wyjaśnienia dot. zatrudnienia nauczycieli w projektach EFS+


file 23.96 KB 7 stron
Ważny od
Pobierz

Lista gmin zlokalizowanych na obszarach wiejskich


file 217.5 KB 6 stron
Ważny od

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Jaki podmiot może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem naboru, § 5

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

1) Uprawnionymi wnioskodawcami do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze są:

 • Administracja publiczna,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje wspierające biznes 

Zgodnie z obowiązującym w ramach naboru specyficznym kryterium merytorycznym nr 1 „Profil wnioskodawcy” wnioskodawcami 
w ramach naboru mogą być wyłącznie organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, do których kierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Pytanie 2

Jakie szkoły objęte są wsparciem?

Odpowiedź 2

Zgodnie z kryterium specyficznym merytorycznym nr 10 „Ukierunkowanie wsparcia”, wsparcie skierowane jest wyłącznie do szkół branżowych I stopnia lub techników (kryterium dotyczy 1,3,4 typu projektu).

Pytanie 3


Czy nabór przewiduje realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych?

Odpowiedź 3

Wsparcie w ramach naboru nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub innych form pozaszkolnych skierowanych do osób dorosłych (niebędących uczniami lub nauczycielami). Działania te powinny być realizowane w ramach podmiotowego systemu finansowania.

Pytanie 4

Jak rozumieć otoczenie społeczno – gospodarcze?

Odpowiedź 4

Zgodnie z Regulaminem naboru otoczenie społeczno - gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe to  pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, uczelnie, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani w przeprowadzonej przez beneficjenta diagnozie a także podmioty wymienione w art. 3 ust.1a Prawa oświatowego.

Pytanie 5

Ile wynosi stawka jednostkowa prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia?

Odpowiedź 5

Stawka jednostkowa dotyczy prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia i wynosi 30,62 PLN. 

Stawka jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z organizacją i prowadzeniem stażu uczniowskiego, tj. koszty:

 • świadczenia pieniężnego (wraz z należnymi pochodnymi – o ile są wymagane zgodnie z przepisami krajowymi) dla ucznia odbywającego staż uczniowski (stypendium) w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę;

 • zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych uczniowi do odbycia stażu uczniowskiego;

 • szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego;

 • badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego (o ile są wymagane);

 • wynagrodzenia opiekuna stażysty podczas odbywania stażu uczniowskiego;

 • wyżywienia podczas stażu uczniowskiego (o ile zasadne);

 • noclegów i opieki nad stażystami w bursie itp. (o ile zasadne);

 • dojazdów do/z miejsca odbywania stażu uczniowskiego;

 • zakupu dzienniczków i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu uczniowskiego.

Pytanie 6

Czy w związku z ogłoszonym naborem możliwe jest złożenie wniosku z okresem realizacji lipiec 2026?
Obecnie będziemy realizować jeden projekt  z okresem realizacji kwiecień 2024-marzec 2026. W związku z tym, że diagnoza wykazała potrzebę na kolejne lata dotyczące kursów zawodowych, zajęć dodatkowych i wyposażenia pracowni zawodowych czy możemy już teraz ubiegać się o dofinansowanie na kolejne lata?

Odpowiedź 6

Złożenie wniosku z okresem realizacji zaczynającym się od lipca 2026 r. jest całkowicie niecelowe bowiem wnioski 
z przeprowadzonej obecnie diagnozy odnoszą się do bieżących potrzeb odbiorców grupy docelowej. Przewidywane do realizacji działania przedstawione w diagnozie muszą być ściśle związane z oczekiwaniami grupy docelowej. Wnioskodawca diagnozując uczestników grupy docelowej (uczniów, nauczycieli, placówkę) powinien wziąć ich pod uwagę potrzeby. Wnioski z diagnozy w odniesieniu do uczniów w przypadku projektu planowanego do realizacji dopiero za dwa lata będą całkowicie niezasadne bowiem wnioskodawca nie posiada wiedzy np.: o tym ilu i jacy uczniowie przyjdą do szkoły, jakim popytem na rynku pracy będą cieszyły się zawody w których oferowane są kierunki kształcenia, jakimi wynikami będą kończyły się egzaminy zawodowe/matury, jakich szkoleń/kursów będą oczekiwali uczniowie. W przypadku doposażenia w sprzęt, biorąc pod uwagę szybki postęp technologiczny i wahania cen wysoko prawdopodobne jest że zaplanowany dziś zakup będzie całkowicie nieefektywny za dwa lata lub jego koszt będzie znacząco odbiegający od tego który został oszacowany w budżecie projektu. 
W związku z powyższym niezasadne jest planowanie projektu, który rozpocznie się dopiero za dwa lata na podstawie wyników bieżącej diagnozy, która opisuje obecne potrzeby placówki.

Finanse

Dofinansowanie do
90%
105 882 352,94 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Październik 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: amiz.feld@lodzkie.pl.