Widok z lotu ptaka na przystań jachtową w Ostrowie Warckim. Na drugim planie - hotel.

Łódzkie Fundusze Europejskie

Data publikacji

09.08.2023

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

- jeden z szesnastu programów regionalnych 2 mld 745 mln euro - rekordowa kwota, w tym:

  • ponad 254 mln euro dla innowacyjnego łódzkiego, co oznacza bardziej konkurencyjny i inteligentny region, dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej.
  • ponad 496 mln euro dla zielonego łódzkiego, co oznacza bardziej przyjazny dla środowiska, niskoemisyjny i przechodzący ku gospodarce zeroemisyjnej oraz odporny region dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej.
  • ponad 148 mln euro dla mobilnego łódzkiego, co oznacza zrównoważony transport miejski, lepszą dostępność, szybkość i bezpieczeństwo przemieszczania się.
  • ponad 414 mln euro dla lepiej połączonego łódzkiego - co oznacza inwestycje ukierunkowane na poprawę dostępności transportowej województwa w obszarze infrastruktury drogowej, kolejowej, a także publicznego transportu zbiorowego o charakterze pozamiejskim.
  • ponad 189 mln euro dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem - co oznacza region bliższy obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach zarówno miejskich, jak i wiejskich.
  • ponad 144 mln euro dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom - co oznacza podniesienie jakości i dostępu do kształcenia oraz dalsze doskonalenie systemu edukacji w kierunku bardziej innowacyjnego podejścia do kształcenia i lepszego dopasowania do wymagań rozwijającej się gospodarki, ale również wzmocnienia odporności szkolnictwa na sytuacje kryzysowe, takie jak np. pandemia.
  • ponad 362 mln euro dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem - co oznacza poprawę dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy - w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.
  • ponad 268 mln euro dla edukacji i kadr w Łódzkiem - co oznacza wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
  • ponad 354 mln euro dla łódzkiego w transformacji - co oznacza umożliwienie ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.
  • ponad 109 mln euro na pomoc techniczną - celem pomocy technicznej jest wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.