Numer naboru
FELD.09.01-IZ.00-002/24

Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

Data publikacji
08.04.2024

Wyniki oceny formalnej

Szczegóły naboru

Dla kogo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektu: Typ 4- wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 dla naboru dedykowanemu Działaniu FELD.09.01 Gospodarka w transformacji, nr FELD.09.01-IZ.00-002/24. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem aplikacji WOD2021, w odpowiedzi na nabór inny niż nr FELD.09.01-IZ.00-002/24 nie podlegają ocenie i nie zostaną uwzględnione w Rejestrze złożonych wniosków o dofinansowanie.

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 829.43 KB 49 stron
Ważny od Pobierz opis zmian (237.91 KB)

Poprzednie wersje dokumentu

Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 829.58 KB 49 stron
Ważny od do
Pobierz

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie


pdf 200.68 KB 59 stron
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie


file 2.81 MB
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie


file 2.81 MB
Ważny od do
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku


file 506.5 KB 55 stron
Ważny od
Pobierz

Analiza finansowa wariant I - II


file 83.62 KB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady przygotowania studium wykonalności


file 75.08 KB 11 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie


file 1.74 MB 93 strony
Ważny od
Pobierz

Kryteria wyboru projektów


file 98.44 KB 18 stron
Ważny od
Pobierz

Lista definicji wskaźników dla naboru


file 82.11 KB 12 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór protestu


file 30.96 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji


pdf 1.31 MB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego


pdf 1.39 MB 19 stron
Ważny od

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy minimalna wartość projektu - 1 mln odnosi się tylko do kosztów kwalifikowanych, czy chodzi jednak o wartość brutto (z kosztami niekwalifikowalnymi?

Odpowiedź 1

Minimalna wartość projektu - 1 mln zł odnosi się do wszystkich przewidzianych w projekcie kosztów. Dotyczy to zatem zarówno kosztów kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych, które zostaną zaplanowane w ramach projektu.

Pytanie 2

Czy w ramach naboru możemy nabyć używane środki trwałe (jesteśmy MŚP), jeśli tak, to proszę o wskazanie warunków takiego nabycia.

Odpowiedź 2

W ramach przedmiotowego naboru można nabyć używane środki trwałe. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (Rozdział 2 Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 2.3. Wydatki niekwalifikowalne) niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podwójne finansowanie oznacza w szczególności: rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków Unii Europejskiej.

Pytanie 3

Czy w ramach tego naboru można nabyć panele fotowoltaiczne na potrzeby produkcji nowego produktu?

Odpowiedź 3

Jeżeli instalacja OZE (np. panele fotowoltaiczne) będzie wykorzystywana na potrzeby inwestycji będącej przedmiotem projektu, to jest kosztem kwalifikowalnym. 

Pytanie 4

Czy w ramach naboru można nabyć wózki widłowe na potrzeby realizacji produkcji nowego produktu?

Odpowiedź 4

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do wydatków niekwalifikowalnych zaliczają zakup środków transportu. W związku z powyższym zakup wózka widłowego będzie wydatkiem niekwalifikowalnym. 

Pytanie 5

Jak należy interpretować kryterium punktowe nr 2 "Współpraca w obszarze B+R", zgodnie z którym Wnioskodawca może zdobyć łącznie 8 punktów, przy czym 4 punkty można uzyskać, gdy innowacja jest efektem współpracy w obszarze B+R oraz 4 pkt, jeżeli Wnioskodawca samodzielnie wykona prace B+R.

Czy suma punktów dotyczy jednej wypracowanej innowacji np. Wnioskodawca część prac B+R wykonał samodzielnie, a następnie część prac B+R została zlecona.

Czy w celu uzyskania 8 punktów należy wypracować dwie innowacje?

Odpowiedź 5

Przyznanie punktów w kryterium nie jest uzależnione od sposobu wdrożenia innowacji w projekcie, ale od sposobu prowadzenia prac B+R, w wyniku których wypracowana została innowacja wdrażana w ramach projektu. 

W przypadku wdrażania jednej innowacji prowadzenie prac B+R samodzielnie przez wnioskodawcę nie wyklucza się z prowadzeniem prac we współpracy. Innowacja może być jednocześnie wynikiem prac prowadzonych samodzielnie, jak i we współpracy, jeśli prace te prowadzone były etapowo (przykładowo badania przemysłowe były realizowane samodzielnie, a etap prac rozwojowych we współpracy).

Uzyskanie 8 pkt może dotyczyć również sytuacji, gdy wdrażane są dwie innowacje, z których jedna jest efektem samodzielnych prac B+R wnioskodawcy, a druga powstała w wyniku współpracy. Kryterium powinno być spełnione w odniesieniu do całości projektu, niekoniecznie do pojedynczej innowacji.

Pytanie 6

Projekt obejmuje: nabycie gruntu, wybudowanie hali i nabycie środków trwałych. Realizację projektu rozpoczniemy po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie i podpisaniu Umowy.  Na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi dokumentami związanymi z realizacją niniejszej inwestycji – cały proces rozpoczniemy w momencie uzyskania pozytywnej oceny wniosku. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu oświadczenia z załącznika nr 7 - OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE/ PROJEKTU. Czy w takim układzie ten załącznik nas nie dotyczy?

Odpowiedź 6

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu (Załącznik nr 7) jest załącznikiem obligatoryjnym i stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie. Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. umowę przedwstępną. Wnioskodawca musi wskazać miejsce realizacji projektu (OT) i musi legitymować się prawem do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane/projektu w okresie jego realizacji i trwałości. Wnioskodawca może zostać wezwany przez Instytucję Zarządzającą FEŁ2027 do przedłożenia dokumentów potwierdzających powyższe. 

Pytanie 7

W regulaminie naboru, jest zapis: „W ramach przedmiotowego naboru nie przewidziano możliwości rozliczenia wydatków przy użyciu kwot ryczałtowych”. Czy to oznacza, że w projekcie nie możemy przewidzieć kosztów pośrednich?

Odpowiedź 7

Zgodnie z § 12 pn. „Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektów regulaminu naboru” w ramach przedmiotowego naboru nie przewidziano możliwości rozliczenia wydatków przy użyciu kwot ryczałtowych, ale koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową stanowiącą odpowiedni procent faktycznie poniesionych całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu:

  1. 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 5 mln PLN włącznie;

  2. 6% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 5 mln PLN do 15 mln PLN włącznie;

  3. 5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 15 mln PLN do 20 mln PLN włącznie;

  4. 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 20 mln PLN do 25 mln PLN włącznie;

  5. 3% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 25 mln PLN do 30 mln PLN włącznie;

  6. 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 30 mln PLN do 100 mln PLN włącznie;

  7. 1% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 100 mln PLN.

Finanse

Finansowanie ogółem
85%
50 000 000 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Październik 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.